Histories van de familie
Kempeneers-Baldewijns
uit Kelsbeek (Belgisch Limburg
)
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Wat gebeurde er in

In 'Wat gebeurde er in ...' heb ik enkele notities uit het dagboek van schoolmeester De Bruijn van Sint-Truiden in de 18e eeuw geplaatst naast een datum die van belang was voor onze familie (geboorte, huwelijk, overlijden). Deze kroniek is echt de moeite waard om te lezen (meer info vindt u bij de bronvermeldingen)

Het jaar dat Godefridus Kempeneers werd geboren (1729)

“In de maenden junius en julius sund de stadts vestens breder gemaeckt ende de waters dieper gemaeckt ende gereijnight tot ontlastinge des waters in de kelders soo men seijde, maer ick geloove dat het was geschiedt tot voordeel van de arendeurs der accijsen op datter geen ratten bij den nacht souden gevangen worden”

“Den 19 augusti is alhier gevallen soo grausamen regen dat bij menschen gedenckenisse geenen desgelijx is gesien geweest. Hij duerde van half seven uren tot 10 uren savonds, doende alhier ende in de ronde groote schade door het verdrincken van vele beesten in de stallen ende weghnemende vele schueren vol graen desgelijx aen de granen in het velt die al vervloten”

Het jaar dat Godefridus Kempeneers trouwde met Anna Bellis (1760)

“Januarius
Den 20 savons ontrent half acht heeft men alhier gevoelt eene aerdbevinge duerende 3 minuten, ontrent 10 ure sterker duerende 14 minuten, ontrent 11 minder, ende te 12 uren noch eene van 4 a 5 minuten.”

Den 20 junij voelt hier al wederom eene orcane van 4 a 5 pater nosters maer Godt sij danck sonder schade ”

Den 15 julij smorgens het quart voor 2 uren heeft men al wederom gevoelt eene aardbevinge tot 3 mael toe duerende tot 3 uren, maer sonder schade, doch niet sonder groote alteratie des volx"

Het jaar dat Arnold, zoon van Godefridus Kempeneers en Anna Bellis, is geboren (1762)

"Januarius
Den 23 wordt de sententie gelesen van Cathrien Boonen huijsvrouw Carel van Mechelen verwesen sijnde om onthalst te worden, ende het lichaem op een rat geleijt te sijn, ende het hooft op eene pinne, hetw. gedaen wird den 28 deser maendt."

"October
Den 2 hebbe ick J. Debruijn mijne studenten bedanckt ende afstant gedaen van schole te houden hebbende gedoceert 44 iaeren en 3 maenden."

Het jaar dat Godefridus Kempeneers trouwde met Anna Catharina Wauters (1765) na het overlijden van Anna Bellis

“Julius
Het ijserwerck der pompen om den merck word groen geverft ende eens deels vergult.”

“Augustus
Den 6 arriveert alhier eenen vremdelinck hebbende in een hauten casse een manneken van 60 jaren oudt ende maer anderhalven voet hoogh welck was te sien voor 2 orden”

Het jaar dat Renier, de oudste zoon van Godefridus Kempeneers en Anna Catharina Wauters, is geboren (1767)

“Junius
Den 16 gevoelt men alhier snachts ten 1 ure eene aerdbevinge, ende ontrent half drij noch eene, maer felder, des gelijx in de omliggende plaetsen ende tot Aken met groote schade”

September
Den 16 arriveert alhier eenen commediespeelder, verthoonende de selve in stomme personagien soo in posturen van menschen als beesten, met al te samen gedirigeert wierd met eene horologerie gelogeert in den Sleutel op de merckt.”

Het jaar dat Hendrik, de tweede zoon van Godefridus Kempeneers en Anna Catharina Wauters, is geboren (1776)

“Den 20 januarius wordt buijten Brustempoorte in de schure van N. Wiggers sekeren Willem Leenen den cop ingeslagen met een oostgerf.”

Meij
Den 30 is ontrent Nieuwenhoven in den bosch met een hagel scheute in sijn hooft geschoten den heer Borgermeester Rubens maer van wie N."