Geschichte der Familie
Kempeneers Baldewijns aus Kelsbeek (Belgisches Limburg)
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Was geschah in ...

In "Was geschah in ..." habe Ich einige Notizen aus dem Tagebuch von Herr De Bruijn, Lehrer von St. Truiden im 18. Jahrhundert, neben einem Datum wichtig für unsere Familie (Geburt, Hochzeit, Tod) gesetzt. Diese Chronik wirklich lohnt zu lesen. Weitere Informationen finden Sie auf der Quellenseite.

Das Jahr in dem Godefridus Kempeneers geboren wurde (1729)

“In de maenden junius en julius sund de stadts vestens breder gemaeckt ende de waters dieper gemaeckt ende gereijnight tot ontlastinge des waters in de kelders soo men seijde, maer ick geloove dat het was geschiedt tot voordeel van de arendeurs der accijsen op datter geen ratten bij den nacht souden gevangen worden”

“Den 19 augusti is alhier gevallen soo grausamen regen dat bij menschen gedenckenisse geenen desgelijx is gesien geweest. Hij duerde van half seven uren tot 10 uren savonds, doende alhier ende in de ronde groote schade door het verdrincken van vele beesten in de stallen ende weghnemende vele schueren vol graen desgelijx aen de granen in het velt die al vervloten”

Das jahr, in dem Godefridus Kempeneers heiratete Anna Bellis (1760)

“Januarius
Den 20 savons ontrent half acht heeft men alhier gevoelt eene aerdbevinge duerende 3 minuten, ontrent 10 ure sterker duerende 14 minuten, ontrent 11 minder, ende te 12 uren noch eene van 4 a 5 minuten.”

Den 20 junij voelt hier al wederom eene orcane van 4 a 5 pater nosters maer Godt sij danck sonder schade ”

Den 15 julij smorgens het quart voor 2 uren heeft men al wederom gevoelt eene aardbevinge tot 3 mael toe duerende tot 3 uren, maer sonder schade, doch niet sonder groote alteratie des volx"

Das Jahr, in dem Arnold, Sohn von Godefridus Kempeneers und Anna Bellis, geboren wurde (1762)

"Januarius
Den 23 wordt de sententie gelesen van Cathrien Boonen huijsvrouw Carel van Mechelen verwesen sijnde om onthalst te worden, ende het lichaem op een rat geleijt te sijn, ende het hooft op eene pinne, hetw. gedaen wird den 28 deser maendt."

"October
Den 2 hebbe ick J. Debruijn mijne studenten bedanckt ende afstant gedaen van schole te houden hebbende gedoceert 44 iaeren en 3 maenden."

Das Jahr dass Godefridus Kempeneers heiratete Anna Catharina Wauters (1765) nach dem tot von Anna Bellis

“Julius
Het ijserwerck der pompen om den merck word groen geverft ende eens deels vergult.”

“Augustus
Den 6 arriveert alhier eenen vremdelinck hebbende in een hauten casse een manneken van 60 jaren oudt ende maer anderhalven voet hoogh welck was te sien voor 2 orden”

Das Jahr, dass Renier, der älteste Sohn von Godefridus Kempeneers und Anna Catharina Wauters, geboren wurde (1767)

“Junius
Den 16 gevoelt men alhier snachts ten 1 ure eene aerdbevinge, ende ontrent half drij noch eene, maer felder, des gelijx in de omliggende plaetsen ende tot Alken met groote schade”

September
Den 16 arriveert alhier eenen commediespeelder, verthoonende de selve in stomme personagien soo in posturen van menschen als beesten, met al te samen gedirigeert wierd met eene horologerie gelogeert in den Sleutel op de merckt.”

Das Jahr, dass Hendrik, der zweite Sohn von Godefridus Kempeneers und Anna Catharina Wauters, geboren wurde (1776)

“Den 20 januarius wordt buijten Brustempoorte in de schure van N. Wiggers sekeren Willem Leenen den cop ingeslagen met een oostgerf.”

Meij
Den 30 is ontrent Nieuwenhoven in den bosch met een hagel scheute in sijn hooft geschoten den heer Borgermeester Rubens maer van wie N.

 

 

 

 

Quellen