Akten van de familie
Lowel-Vantilt
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1871 tot 31/12/1900

Records from the familyhistory from 01/01/1871 till 31/12/1900

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1871 à 31/12/1900

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1871 bis 31/12/1900

30-07-1882 Overlijdensakte van Anna Catharina Vandersmissen echtgenote van Jacobus Lowel

Het jaar achttien honderd twee-en-tachtig, den dertigsten der
maand Juli, ten elf ure voor middag, is voor ons Schepen
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gorssum, provincie
Limburg, verschenen Jacobus Lowel,
woonachtig te Gorssum, landbouwer van beroep, oud
vijf en zestig jaren, die gezegd heeft de man van de overledene
te zijn en Hermanus Vandenborne, woonachtig
te Gorssum, handwerker van beroep, oud vier een zestig jaren
die gezegd heeft de gebuur van de overledene te zijn
dewelke ons verklaard hebben dat op heden, ten twee ure
' s morgens, alhier overleden is , in de woning van den eersten deklarant
Kerkweg van Binderveld naar Nieuwerkerken, nummer 44 Anna Catha
rina Vandersmissen, huishoudster, van het vrouwelijk geslacht
oud acht en vijftig jaren, geboren te Gorssum
woonachtig in deze gemeente, echtgenote van den eersten deklarant,
dochter van wijlen Joannes en van wijle Anna Maria Hegtermans
en na gedane voorlezing aan de deklaranten hebben zij verklaard niet te
kunnen teekenen
De Schepen voornoemd
R Koekelberg

02-07-1884 Geboorteakte van Lambertus Theophilus Lowel zoon van Joannes Franciscus en Marie Felicitas Billen

Het jaar achttien honderd vier-en-tachtig, den tweeden der
maand Juli, ten negen ure voor middag, is voor ons Schepen
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gorssum, provincie
Limburg, verschenen Joannes Franciscus Lowel, oud drie
en dertig jaren, landbouwer, woonachtig in deze gemeente
dewelke ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht, in deze
gemeente, op gisteren geboren, ten drie ure ' na middag, van
hem deklarant en van Maria Felicitas Billen, oud
acht en twintig jaren zijne huisvrouw, en waaraan hij verklaart
te willen geven de voornamen van Lambertus Theophilis.
Alwelke verklaring en vertooning gedaan zijn in tegenwoordigheid van Jacobus
Lowel, woonachtig te Gorssum
landbouwer van beroep, oud zeven en zestig jaren ;
en van Jacobus Machiels, woonachtig te Gorssum,
herbergier van beroep, oud zeven en vijftig jaren.
en na gedane voorlezing aan den deklarant en de getuigen heeft de deklarant met
ons geteekend en de getuigen hebben verklaard niet te kunnen teekenen
F Lowel De Schepen voornoemd
R Koekelberg

28-08-1885 Huwelijksakte van Pieter Joannes Lowel en Elisabeth Renckens

Het jaar achttien honderd vijf-en-tachtig, den acht en twintigsten der
maand Augustus, ten vijf ure na middag, is voor ons Schepen
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gorssum,
Provincie Limburg, verschenen
Pieter Johannes Lowel,
oud twee en dertig jaren, geboren te Gorssum
den drie en twintigsten Februari duizend acht honderd
drie en vijftig, landbouwer
van beroep , woonachtig te Gorssum, meerderjarige
zoon van Jacobus Lowel, landbouwer, ingelijks in deze
gemeente woonachtig, hier tegenwoordig en in dit
huwelijk toestemmende, en van wijlen Anna Catharina
Vandersmissen, overleden te Gorssum de dertigsten
Juli achttien honderd twee en tachtig
Ter andere zijde Elisabeth Renckens, dienstmeid
Oud dertig jaren, geboren te Ulbeek
den dertienden maart duizend acht honderd
vijf en vijftig, woonachtig te Gorssum meerderjarige
dochter van Joannes Renckens, te gezegd Ulbeek overleden
den achtsten februari achttien honderd drie en tachtig
en van Anna Catharina Smets, overleden te Zepperen
den tienden April, achttien honderd vijf en tachtig.

Dewelke ons verzocht hebben over te gaan tot het voltrekken van het huwelijk bij
hen besloten en waaraf de afkondigingen op de pui van het gemeentehuis alhier, overeenkomstig de wet met tusschentijd van acht dagen, geschied zijn, de eerste
den negenden Augustus achttien honderd vijf en tachtig, de tweede
den zestienden dezelfde maand en jaar, beiden zondagen
telkens ten tien uren ' smorgens.

Geene tegenspraak tegen dit huwelijk ten onzer kennis gebracht zijnde, recht doende op hun verzoek en na, volgens de wet, voorlezing gedaan te hebben : 1e van de afkondigingen alhier geschied ; 2e van de akten van geboorten der kontraktanten, 3e van de akte van sterfte van de moeder des bruidegoms, 4e
van de akten van sterfte van de ouders en grootouders der bruid ; 5e van het certificaat van militie
En eindelijk van het zesde hoofdstuk van het burgerlijk Wetboek, inhoudende de
rechten en wederzijdsche plichten der Echtgenoten, alles in behoorlijken vorm ;
Hebben de voornoemde bruidegom en bruid, hier tegenwoordig, verklaard in huwelijk te nemen den eenen
Elisabeth Renckens
De andere
Pieter-Joannes Lowel
Mits welke wij, Schepen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
verklaren in name der wet, dat de evengenoemde contraktanten door het huwelijk
vereenigd zijn.
Door ons ondervraagd zijnde of er geen huwelijksovereenkomst tusschen hen heeft plaats gehad , hebben de contraktanten geantwoord Ja, en dat den akt daar
van overlegd is geworden voor Meester Oscar Coemans, notaris verblijvende te Sint-Truiden , den negentienden Augustus achttienhonderd vijf en tachtig
Van al hetwelk wij voorhandig huwelijksakte hebben opgesteld, in het openbaar, ten gemeentehuize, op maand, jaar en dag als boven, in tegenwoordigheid van
Anton Schuermans, oud vier en vijftig jaren, koetsier van beroep, woonachtig te
Gorssum, welke ons verklaard heeft de kennis der gehuwden te
zijn ; van Martinus Germeys, oud zeven en zestig jaren, landbouwer van beroep, woonachtig te Gorssum, welke ons verklaard heeft de kennis der gehuwden te
zijn ; van Albinius De Mulder, oud drie en dertig jaren, veldwachter van beroep, woonachtig te Gorssum, welke ons verklaard heeft de kennis der gehuwden te
zijn ; van Jean Knapen, oud een en veertig jaren, gemeente secretaris van beroep, woonachtig te Sint-Truiden, welke ons verklaard heeft de kennis der gehuwden te zijn En na gedan voorlezing aan de komapranten en getuigen hebben zij met ons
geteekend, behalve den vader van den man, dewelke verklaard heeft niet te kunnen teekenen
E Renckens P Lowel De Schepen voornoemd
A Schuermans m germeys R Koekelberg
A De Mulder J Knapen24-01-1886 Geboorteakte van Maria Catharina Mathildis Lowel, dochter van Jan Franciscus Lowel en Maria Felicitas Billen

Het jaar achttien honderd zes-en-tachtig, den vier en twintigsten der
maand Januari, ten tien ure voor middag, is voor ons
Schepen Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gorssum, provincie
Limburg, verschenen Jan Franciscus Lowel, oud vier en dertig
jaren, landbouwer, in deze gemeente woonachtig
dewelke ons vertoond heeft een kind van het vrouwelijk geslacht, in deze
gemeente, op gisteren geboren, ten twee ure ' na middag, van
hem deklarant en van Maria Felicitas Billen, oud dertig jaren
zijne huisvrouw, en waaraan hij verklaart te willen geven de
voornamen van Maria Catharina Mathildis.
Alwelke verklaring en vertooning gedaan zijn in tegenwoordigheid van Jacobus
Lowel, woonachtig te Gorssum
landbouwer van beroep, oud negen en zestig jaren ;
en van Jacobus Machiels, woonachtig te Gorssum,
herbergier van beroep, oud acht en vijftig jaren.
en na gedane voorlezing aan den deklarant en de getuigen heeft de deklarant
met ons geteekend en de getuigen hebben verklaard niet te
kunnen teekenen
F Lowel De Schepen voornoemd
R Koekelberg

30-08-1887 Geboorteakte van Stephania Gertrudis Lowel, dochter van Jan Franciscus Lowel en Maria Felicitas Billen

Het jaar achttien honderd zeven-en-tachtig, den dertigsten der
maand Augustus, ten negen ure voor middag, is voor ons
Schepen Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der gemeente Gorssum, provincie
Limburg, verschenen Jan Franciscus Lowel, landbouwer, oud zes
en dertig jaren, in deze gemeente woonachtig
dewelke ons vertoond heeft een kind van het vrouwelijk geslacht, in deze
gemeente, op gisteren geboren, ten drie ure ' s morgens, van
hem deklarant en van Maria Felicitas Billen, oud twee
en dertig jaren, zijne huisvrouw, en waaraan hij verklaart te
willen geven de voornamen van Stephania Gertrudis
Alwelke verklaring en vertooning gedaan zijn in tegenwoordigheid van Jacobus
Lowel, woonachtig te Gorssum
landbouwer van beroep, oud een en zeventig jaren ;
en van Joannes Soris, woonachtig te Gorssum,
handwerker van beroep, oud acht en vijftig jaren.
en na gedane voorlezing aan den deklarant en de getuigen heeft de deklarant
met ons geteekend en de getuigen hebben verklaard niet te
kunnen teekenen
F Lowel De Schepen voornoemd
R Koekelberg

30-07-1889 Geboorteakte van Albert Lowel, zoon van Jan Franciscus Lowel en Maria Felicitas Billen

Het jaar achttien honderd negen-en-tachtig, den dertigsten der
maand Juli, ten twee ure na middag, is voor ons
Remigius Guilhelmus Koekelbergh, Schepen Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der gemeente Gorssum, provincie
Limburg, verschenen Jan Franciscus Lowel, landbouwer, oud acht
en dertig jaren, in deze gemeente woonachtig
dewelke ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht, in deze
gemeente, op heden geboren, ten acht ure ' s morgens, van
hem deklarant en van Maria Felicitas Billen, oud vier en
dertig jaren, zijne huisvrouw, en waaraan hij verklaart te
willen geven den voornaam van Albertus
Alwelke verklaring en vertooning gedaan zijn in tegenwoordigheid van Michaël
Brans, woonachtig te Gorssum
handwerker van beroep, oud zes en dertig jaren ;
en van Lambertus Huygen, woonachtig te Gorssum,
handwerker van beroep, oud zeven en veertig jaren.
en na gedane voorlezing aan den deklarant en de getuigen heeft de deklarant
met ons geteekend en de getuigen hebben verklaard
niet te kunnen teekenen
F Lowel De Schepen voornoemd
R Koekelberg