Akten van de familie
Lowel-Vantilt
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1811 tot 31/12/1830

Records from the familyhistory from 01/01/1811 till 31/12/1830

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1811 à 31/12/1830

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1811 bis 31/12/1830

30-05-1811 Geboorteakte Pierre-Jean Vantilt, zoon van Hendrik en Elisabeth Hendrix te Nieuwerkerken

Acte de naissance

L' an mil huit cent onze dus mois de juin le deux à onze heures du matin
pardevant nous maire officier de l' état civil de la commune de Nieuwer-
kerken, Canton de Saint Trond , département de la meuse inférieure est com-
paru henri van tilt agé de cinquante quatre ans , cultivateur, domicilié
en cette commune, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin
né du mois de mai le trent vers trpis heures du matin, de lui déclarant et
d' elisabeth Hendrix, son épouse et auquel il a declare vouloir donner
les prénoms de pierre jean les dites declaration et presentation faites
en presence de jean hendrix agé de trente-un ans, cultivateur,
domicilié en cette commune d' andré smets agé de quarante-cinq
ans, domestique, domicilié en cette commune et après avoir donné lecture
du present acte, le père et jean hendrix ont signé avec nous. André Smets
declare ne savoir signer h van tilt J. de
jean henderickx

28-04-1824 Huwelijksakte van Renier Vantilt (zoon van Hendrik en Elisabetha Hendrix) en Anna Margarita Senden (dochter van Jan en Anna Catharina Knuts)

Akte van huwelijk tusschen van Renier van tilt en
Margareta Senden

In het jaar 1824 den acht entwintigsten dag der
maand april ten negen uuren voor middag voor ons
Nicolaes Josephus Deheusch van de zangrije Schout
amtenaar van den burgerlijken stand der gemeente
weyer arrondissement van hasselt provincie
Limburg zijn verschenen Renier van tilt oud
drie en twintig jaren, akkerman van beroep, woonende
inde gemeente van Nieuwerkerken, gedoopt te
weyer den vijfthienden dag der maand januari van de
jare duizend acht honderd een blijkens
hier bij gaand doopextrakt minderjarige zoon van
hendrik hier tegenwoordig en toestemmende
en van Elisabath hendrix, landbouwers woonagtig
te Nieuwerkerken en Anna Margareta Senden
oud zesen twintig jaren, zonder beroep, geboren te
weijer den thienden der maand december des
jaars duizend zevenhonderd zeven en negentig
zoo blijkt uit de akte van bekendheid gepasseerd
te herk laville den zesden mei achthien honderd
twee en twintig, voor den vrederigter van het kanton
van herk, en gehomologeerd door den president
der regtbank van Eersten aanleg zitting houdende
te hasselt den een en t wintigsten april achtthien
honderd vier en twintig, meerderjarie dogter van
jan Senden overleden te weyer den veerden september
achthien honderd en seven gelijk blijkt uit de
registers van den burgerlijken stand dezer gemeente
en van Anna Catharina Knuts hier tegenwoordig
en toestemmende, welke Komparanten ons hebben ver-
zogt over te gaan tot de voltrekking van het
huwelijk onder hun beraamd en waar van de
publikatien reeds zijn gedaan in gevolge de wet
te weten de Eerste op den Elfste en den tweede
op den achthiende der maand april des jaars
achthien honderd vier en twintig, beiden ten Elf uur
voor middags de publikatien zijn getekend in de
gemeente Nieuwerkerken aan de Kerke in dezelfve
maand en jaar als in deze gemeente, blijkens de da...
den amtenaar van den burgerlijken stand uitgereikte
verklaring en geene tegenspraak tegen dit huwelijk
ons kenbaar gemaakt zijnde, regt doende op
hun verzoek, hebben wij, na voorlezing van alle
de stuken hier boven vermeld, als ook van het
zesde Kapittel vanden titel rakende het huwelijk
4de blad
van het burgerlijk wetboek, aan den brui-
degom en bruid gevraagd of zij Elkander
voornemens zijn te nemen voor man en
vrouw; elk van hen beurtelings geantwoord
hebbende van ja, verklaren wij, in de naam van de
wet, dat Renier van tilt en anna margareta Senden
door het huwelijks band verenigd zijn waar van wij
de tegenwoordige akte hebben op gestelt in de
tegenwoordigheid 1e van Nicolaas Jamaer, oud
vier en veertig jaren, secretatis, 2e van pieter
Yliaens, oud seven en vijftig jaren, 3e van pieter
Bollen, oud drie en veertig jaren , landbouwers, en
woonagtig in deze gemeente, 4e van jacobus machiels
oud seven en twintig jaren, dagloonder, woonagtig
in de gemeente van nieuwerkerken, de welke
deze akte met ons en de komparanten, na voorlezing,
hebben getekend, uitgenoomen anna margarita
Senden bruid, en Anna Catharina Knuts moeder
der bruid welke verklaren niet et kunnen schrijven
of tekenen

r van tilt h van tilt den amtenaar voornoemd
j mishiels p jljaens Deheusch de la zangrije
Ni jamaer p bollen

28-04-1824 Huwelijksvermelding van Renier Vantilt en Anna Margarita Senden te Wijer

Vantilt
Senden
anno Dni 1824 Die 28
aprilis factus tribus proclamationibus
matrimonium contraxerunt Renerius
vantilt
natus et Baptisatus in wyer
Et anna margarita Senden nata in wyer
testes fuerunt jacobus vantilt et
agnes Senden
Quod attestor di pl
Ess elen pastor in wyer

In het jaar onzes Heren 1824 op 28 april na driemaal afgekondigd te zijn, zijn in het huwelijk getreden Renier Vantilt, geboren en gedoopt in Wijer, en Anna Margarita Senden, geboren in Wijer. Getuigen waren Jacobus Vantilt en Agnes Senden
Wat geattesteerd moest worden
Ess Elen pastoor van Wijer

28-05-1824 Doopvermelding van Anna Catharina Elisabetha Vantilt, dochter van Renier en Margarita Senden te Wijer

Vantilt anno Dni 1824 Die 28 mai baptisata
est anna catharina elisabetha filia legitima
Renerii vantilt et margarita Senden
Qui matrimonium contraxerunt in wyer
et quam susceperunt henricus vantilt
et anna Catharina Kneuts

In het jaar onzes Heren 1824 op 28 mei is gedoopt Anna Catharina Elisabetha wettige dochter van Renier Vantilt en Margarita Senden en met getuigen Hendrik Vantilt en Anna Catharina Kneuts

07-08-1826 Overlijdensakte Hendrik Vantilt, echtgenoot van Elisabeth Hendrix, te Schulen

Sterfte van Hendrick Van thilt
N° 30 In het Jaar duizend acht hondert zes en twintig den achtsten der maand
Augustus om acht uren s' morgens zijn voor ons Balthazar Lambrechts,
eerste assessor ambtenaar van de Brugerlijken Stand der Gemeente Schulen
distrikt Hasselt, Provincie Limburg, gekompareert Hendrick Coppers,
schoonzoon van den overledene van beroep landbouwer, oud zes en
twintig jaren woonachtig tot Schulen En Hendrick Buevens
daglooner oud acht en veertig jaren woonachtig tot Schulen nabuur
van den overledene welke ons hebben verklaart dat gisteren den Zevenden
der maand Augustus om zes uur zavents Hendrick Van Thilt land-
bouwer oud negen en zestig jaren woonende te Schulen man van wijlen
Elisabeth Hendricks is overleden in het huis van zijnen schoonzoon
Gelegen te Schulen
wijte de Stap en hebben de Kompa-
ranten met ons dezen tegenwoordigen akte van
sterfte naar aan hun gedane voorleezing geteekend, uitge-
nomen Hendrick Buevens die verklaart heeft niet te kunnen schrijven
H Coppers De secretaris B Lambrechts assessor
Jef Pollaris


07-08-1826 Overlijdensvermelding Hendrik Vantilt, echtgenoot van Elisabeth Hendrix, te Schulen

Henrici vantilt anno domini millesimo octingentesimo vigesimo sexto mensis
augusti die septima omnibus exeuntium sacramentus munitus,
obiit henricus vantilt viduus elisabetha hendrikx
et sepultus est in cemeterio

In het jaar onzes heren achttienhonderd zesentwintig in de maand augustus de zevende dag met alle sacramenten der stervenden voorzien is overleden Hendrik Vantilt weduwnaar van Elisabeth Hendrikx en is op het kerkhof begraven

06-07-1828 Geboorteakte van Maria Agnes Vantilt, dochter van Renier en Margarita Senden te Wijer

Akte van geboorte van Maria agnes van tilt
In het jaar achthien honderd acht en twintig
den zevenden der Maand juny ten vijf uuren na
middag voor ons jan van tilt assessor amtenaar van
den burgerlijken stand der gemeente wijer distrikt
hasselt provincie Limburg is verschenen Renier
van tilt
oud zeven en twintig jaren, handwerker
van beroep, woonende in deze Gemeente, dewelke ons
heeft vertoont een kind van het vrouwelijk geslacht
geboren in deze gemeente op heden om zes uuren voor
middag van hem deklarant en van Margarita
Senden
zijne huisvrouw, en aan hetwelk hij verklaart te
willen geven de voornamen van Maria agnes, de
voornoemde verklaring en vertooning gedaan met
tegenwoordigheid van pieter Senden, oud vier en veertig
jaren en van pieter yliaens oud drie en zestig jaren, beide
landbouwers woonende in deze gemeente en hebben de
vader en de getuigen na gedane voorlezing van deze akte
met ons getekent

r van tilt p jljaens j van tilt
p senden

06-07-1828 Doopvermelding van Maria Agnes Vantilt, dochter van Renier en Margarita Senden te Wijer

Vantilt 1828
anno 1828 Die septima juny baptisata
est maria agnes filia legitima renerii
vantilt
et margarita Senden qui matrimonium
contraxerunt in wyer et quam susceperunt
petrus joes Senden et maria agnes Senden

In het jaar 1828 op 7 juni is gedoopt Maria Agnes wettige dochter van Renier Vantilt en Margarita Senden en met getuigen Petrus Johannes Senden en Maria Agnes Senden.