Akten van de familie
Kempeneers-Baldewijns
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1831 tot 31/12/1840

Records from the familyhistory from 01/01/1831 till 31/12/1840

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1831 à 31/12/1840

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1831 bis 31/12/1840

24-10-1831 Overlijdensakte van Johannes Josephus Hubertus Kempeneers, zoon van Arnold en Catharina Maris te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaar achtien hondert een en dertig den vier en
twintigsten der maand october ten drie uren na middag
voor ons Mathias Josephus Gilis schepen ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der stad St Truyden provincie
Limburg zijn verschenen arnoldus Kempeneers daglooner en
guilielmus huebaer ook daglooner beide wonende alhier
de eersten vader en de tweeden nabuur der overledenen
dewelke ons hebben verklaard dat op heden ten halver
een uur des smorgens Joannes Josephus
Hubertus Kempeneers
oud achtien
maanden geboren en wonende alhier van het mannelijk
geslacht zoon van voornoemden arnoldus Kempeneers en
van Catharina Maris beide wonende alhier is overleden in
het huys n° 30 gelegen op St Jan en hebben de komparanten
na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven

                                                                    M. J. Gilis

18-01-1832 Overlijdensakte van Anna Gertrudis Kempeneers dochter van Cornelius en Maria Catharina Piette te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaar achtien hondert twee en dertig den negentienden
der maand januarij ten elf uren voor middag voor
ons Mathias Josephus Gilis schepen ambtenaar van
den Burgerlijken Stand der stad Sint Truyden provincie Limburg
zijn verschenen petrus maennekens schrijnwerker en carolus Re
mans daglooner naburen der overledene en beide wonende
alhier dewelke ons hebben verklaard dat op den achtienden
dezer maand januarij ten vier uren na middag Anna
Gertrudis Kempeneers
oud twee jaren
geboren en wonende alhier van het vrouwelijk geslacht
dochter van cornelius kempeneers mandemaker en van
anna maria Piette beide wonende alhier is overleden
in het huis n° 44 gelegen in de voorstad van Thienen
en hebben de komparanten na gedane voorlezing verklaard
niet te kunnen schrijven

                                                                               M .J. Gilis

18-01-1832 Overlijdensvermelding van Anna Gertrudis Kempeneers dochter van Cornelius en Maria Catharina Piette te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Kempeneers A.G. Decima 8va januarii obiit anna gertrudis
Kempeneers
infans biennii filia Cornelius
et anna maria piette

op 18 januari is overleden Anna Gertrudis Kempeneers een kind van 2 jaar, dochter van Cornelius en Anna Maria Piette

26-02-1832 Doopvermelding van Joanna Elisabeth Kempeneers dochter van Godefridus Cornelius en Anna Maria Pieraerts te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

Kempeneers A.M. Vigesima sexta februarii baptisata est anna maria filia
Legitima godefridi Kempeneers et anna maria piraets
qui hic contraxerunt susceperunt eam Walterus Corthouts et
anna maria grooten

op 26 februari is gedoopt aan maria wettige dochter van Godefridus Kempeneers en Anna Maria Piraets die hier gehuwd zijn met als getuigen Walter Corthouts en Anna Maria Grooten

* in de burgerlijke akte wordt het kind Joanna Elisabeth genoemd maar in de doopvermelding Anna Maria

27-02-1832 Geboorteakte van Joanna Elisabeth Kempeneers dochter van Godefridus Cornelius en Anna Maria Pieraerts te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar achtien hondert twee en dertig den zeven en twintigsten der
maand februarij ten negen uren voor middag voor ons Mathias
Josephus Gilis schepen ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der stad Sint Truyden provincie Limburg is verschenen Gode
fridus Cornelius Kempeneers
, mandemaker
wonende alhier in de voorstad van thienen, dewelke ons vertoond
heeft een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren den vijf en twintigsten
dezer maand februarij ten vijf uren na middag van hem deklarant
en van Anna Maria Pieraerts zijne
huisvrouw, en waar aan hij verklaard te willen geven de voornamen
van Joanna Elisabeth de voornoemde verklaring
en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid Leonardus
Daemen, schoenmaker, oud negen en vijftig jaren en van
Joannes Mathys timmerman oud twee en zestig jaren beide
wonende alhier de getuigen hebben met ons deze akte na
gedane voorlezing geteekend en de vader heeft verklaard niet te kunnen
schrijven

                                                                        M.J. Gilis
Leonardus Daemen                                          J mathys

31-03-1832 Geboorteakte van Guilielmus Kempeneers dochter van Cornelius en Maria Catharina Piette te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar achtien hondert twee en dertig den een en dertigsten
der maand meert ten twee uren na middag voor ons Mathias
Josephus Gilis schepen ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der stad Sint Truyden provincie Limburg is verschenen Corne
lius Kempeneers
, mandemaker wonende alhier in
de voorstad van thienen, dewelke ons vertoond heeft een kind van het
mannelijk geslacht, geboren den dertigsten dezer maand meert
ten vijf uren na middag van hem deklarant en van An
na Maria Piette
zijne huisvrouw, en
waar aan hij verklaard te willen geven de voornaam van
Guilielmus, de voornoemde verklaring en vertooning gedaan
in de tegenwoordigheid van adrianus Baes, schrijver oud drie en
veertig jaren en van hyronimus schevenels daglooner oud een
en dertig jaren beide wonende alhier de vader met de tweeden
getuige hebben na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen
schrijven en de eersten heeft met ons deze akte geteekend

A Baes                                                           M.J. Gilis

12-05-1832 Huwelijksakte van Pierre Kempeneers (zoon van Hendrik en Elisabeth Budo) en Maria Sneijrs te Sint-Truiden (marriage certificate - acte de mariage - Heiratsurkunde)

Akte van huwelijk

In het jaar achtienhonderd twee en dertig den twaalfden der maand
Mey ten zes uren na middag voor ons Mathias Josephus Gilis
Schepen Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad St truyden,
provincie Limburg, zijn verschenen Petrus Kempeneers,
daglooner, oud vijf en twintig jaren, geboren en wonende alhier voldaan
hebbende aan de nationale militie volgens certificaat afgeleverd door
den heer Gouverneur der provincie Limburg in datum van den
zeventienden der maand april jongstleden, meerderjarigen zoon
van henricus Kempeneers, daglooner en van maria elisabeth budo
hier tegenwoordig en toestemmende
en Anna Maria Sneijrs, zonder
beroep, oud twintig jaren, geboren en wonende alhier minder
jarige dochter van wijlen Jacobus Sneyrs overleden alhier
den vier en twintigsten der maand meij des jaars achtien
hondert zes en twintig en van wijle Catharina Beys overleden
alhier den achttienden der maand maart des jaars achtien hondert
een en twintig zoo als blijkt uit de sterfakten uitgereikt alhier
den zeven en twintigsten der maand april jongstleden ten
deze geautoriseerd door den familieraad, zoo als blijkt uit de
akte opgemaakt door den heer Vrede regter des Kantons St truyden
in datum van den acht en twintigsten der maand april jongstleden
welke aan deze akte zal blijven gevoegd, welke komparanten
ons hebben verzocht overtegaan tot de voltrekking van het
huwelijk onder hen beraamd en waar van de publicatien
reeds zijn gedaan ingevolge de Wet te weten de eerste op
den negen en twintigsten der maand april jongstleden op
den uur des middags in St Truiden en de tweede den zesden dezer
maand meij ter zelfder ure en geen tegenspraak tegen
dit huwelijk ons kenbaar gemaakt zijnde, regt doende op hun
verzoek hebben wij na voorlezing van alle de stukken
hier boven vermeld als ook van het zesde Kapittel van
den Titel rakende het huwelijk van het Burgerlijk Wetboek
aan de Bruidegom en de Bruid gevraagd of zij elkan
der voornemens zijn te nemen voor man en vrouw
elk van hun beurtelings geantwoord hebbende van Ja verklaren
wij in naam van de Wet dat Petrus Kem
peneers
en Anna Marie Sneijrs
door het huwelijks band verenigd zijn waar van wij de Tegen
tegenwoordige akte hebben opgesteld in de
tegenwoordigheid van Lambertus Jossa, Wever, oud achten en vijftig
jaren, van franciscus Carolus veldwachter oud vier en dertig jaren,
van Petrus Carolus Bode der regering dezer stad oud veertig jaren
en van adrianus Baes schrijver oud drie en veertig jaren
vrienden der verenigden en alle wonende alhier De verenigden,
de vader en de moeder des Bruidegom met de eersten getuige
hebben na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven
en de drie laatste getuigen hebben met ons deze akte
geteekend.
                 F carolus                                       M J Gilis
                 A Baes
                 P Carolus20-05-1832 Huwelijksvermelding van Pierre Kempeneers, zoon van Hendrik en Elisabeth Budo en Maria Sneijrs te Sint-Truiden (marriage - mariage - Trauung)

Kempeneers
et
Sneijers

Vigisima may praevius tribus bannis
nulloque defecto impedimento matrimonium
contraxerunt petrus Kempeneers Baptis
atus in Schurhoven et maria Sneijers
Baptisata in nostra Ecclesia coram me
hujus loci parocho et testibus godefrido
Kempeneers en anna Kempeneers

twintig mei na driemaal te zijn afgekondigd en zonder bezwaren te hebben ontvangen zijn in de echt verbonden petrus Kempeneers, gedoopt in Schurhoven en maria Sneijers gedoopt in onze parochie in mijn tegenwoordigheid (van) in deze parochie en van de getuigen godefrido Kempeneers en anna Kempeneers.

12-06-1832 Overlijdensakte Anna Catharina Kempeneers echtgenote van Christiaan Bex te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaar achtien hondert twee en dertig den twaalfden
der maan junij ten twee uren na middag voor ons Mathias
Josephus Gilis schepen ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
stad Sint Truyden provincie Limburg zijn verschenen Christianus
Bex
daglooner en hubertus Melotte winkelier beide
wonende alhier den eersten echtgenoot en den tweeden nabuur
der overledenen Dewelke ons hebben verklaard dat op heden
ten een uren des morgens Anna Catharina
Kempeneers
kantewerkster oud vier en twintig jaren
geboren en wonende alhier van het vrouwelijk geslacht
echtgenoote van den voornoemden Christianus Bex en dochter
van Joannes Kempeneers daglooner en van Anna Jeuris, beide
wonende alhier is overleden in het huis n° 6 gelegen in
de voorstad van namen en hebben de komparanten met
ons deze akte na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen
schrijven

                                                                                   M. J. Gilis

nota in de kantlijn: goedgekeurd de doorhaalde woorden
met ons deze akte
M J Gilis

12-06-1832 Overlijdensakte Anna Catharina Kempeneers echtgenote van Christiaan Bex te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

Kempeneers
A.
Duodecima junij s sacramentis refecta obiit
anna Kempeneers atatis 24 annorum
uxor christiani Bex et filia joannis
et anna jeuris

op 12 juni voorzien van de heilige sacramenten is overleden Anna Kempeneers die 24 jaar oud is geworden echtgenote van Christiaan Bex en dochter van Joannes en Anna Jeuris

20-06-1832 Huwelijksakte van Godefridus Kempeneers en Barbara Moermans te Nieuwerkerken (marriage certificate - acte de mariage - Heiratsurkunde)

Akte van huwelijk

In het jaar achttienhonderd twee en Dertig den twintigsten dag der maand
juny ten tien uren voormiddag voor ons Carolus Brugmans Burgemeester amb
tenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Nieuwerkerken provincie
Limburg zijn verschenen Godefridus Kempeneers oud zes en twintig
jaren handwerker geboren en wonende te sint truyen meerderjarigen zoon
van hendrik Kempeneers handwerker en van anna elisabeth Budo bijde
woonende te sint truyen hier tegenwoordig en toestemmend in Dit
huwelijk daer en boven voldaen hebbende aan zijne plicht de Militie
betrekkelijk door de wet hem tot nu toe opgelegd zooals blijkt uyt het
Bevest afgelevert door den heer gouverneur der provincie Limburg te hasselt
den zesentwintigsten mey achttien hondert twee En Dertig
En Barbara Mormans oud een en twintig jaren zonder
Beroep geboren en woonende in deze gemeente meerderjarige dochter van wijlen
jan mormans overleden in deze gemeente den eenentwintigsten meert acht
tien honderd twee en Dertig en van wijle maria agnes vanstraelen overleden
te nieuwerkerken den negen en twintigsten augustus achttien honderd negen
En twintig zooals Blijkt uyt de sterfakten afgelevert door den Burgemeester der ge
meente nieuwerkerken den achtsten juny achttien honderd twee en Dertig
welke Comparanten ons hebben verzocht om overtegaen tot de voltrekking
van het huwelijk onder hen beraemd en waervan De publicaties reeds zijn gedaen
geweest ingevolge de wet te weten de eersten, den tienden dag der maand juny
achttien honderd twee en Dertig ten tien uren voor middag en de tweede
den Zeventienden der zelve maand jaer en ure de zelve publicatien
zijn ook gedaen geweest te sint truyen op voorschrevene dagen maend en jaer
en geene tegenspraek tegen dit huwelijk ons kenbaer gemaakt zijnde, zooals
blijkt uyt het Bevest afgelevert door den Schepen der Stad sint truyen
den twintigsten juny achttien honderd twee en Dertig regt doende op hun
verzoek, zoo hebben wij naer voorlezing van alle de Stukken hier boven vermeld
als ook van het Zesde Kapittel van den titel rakende het huwelijk van
het Burgerlijk wetboek aen den Bruydegom en aen de Bruyd gevraagt
of zij elkanderen voornemens zijn te nemen voor man en vrouw elk van hen
Beurteling geantwoord hebbende van ja verklaeren wij in naem van de wet
dat Godefridus Kempeneers en Barbara Mormans
door het huwelijks Band vereenigd zijn waervan wij deze akte hebben
opgesteld in De tegenwoordigheyd van petrus Dedon oud zestig jaren
handwerker van jan fransis Schurmans oud acht en twintig jaeren
Schrijver Beyde woonende te Sint truyen van Joseph vrancken oud
negen en dertig jaren, rademaker, zwager woonende te aelst en van
Lambert damont oud twee en zeventig jaren, veldwachter, woonende
te gingelom. De Bruydegom, de Bruyd, de vader en de moeder van den
Bruydegom en Petrus Dedon hebben verklaert niet te Konnen schrijven
en de dry andere getuygen hebben met ons deze akt naer gedaene voor
lezing geteekent.
De Burgemeester,

             L. damont,                           J. Vrancken,               C. Brugmans
                                                       J. Schurmans


29-10-1832 Doopvermelding van Joannes Ludovicus Kempeneers (zoon van Arnold en Catharina Maris) te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)


Kempeneers
Joannes
Ludovicus

1832


anno domini millesime octagentesimo
trigesimo secundo vigesima nona octo
bris baptizatus est joannes ludovicus
hodie natas filius legitimus arnoldi
kempeneers et catharina maris, qui
matremonium contraxerunt in hac parochia
susceptores fuerent petri nicolai nomine
ludovico maris baptizati in hac parochia
et joanna catharina lafos baptizata
in parochia olim sti petri
                            quod attestor p missoul
                                         pastor

In het jaar achttienhonderd tweeëndertig op 29 oktober is gedoopt Joannes Ludovicus, vandaag geboren, wettige zoon van Arnoldus Kempeneers en Catharina Maris, die in deze parochie gehuwd zijn, doopgetuigen zijn Petrus Nicolai in naam van Ludovicus Maris gedoopt in Sint-Truiden in deze parochie en Catharina Lafos gedoopt in de vroegere parochie Sint-Pieter (*)
bevestigd door P Missoul pastoor

(*) hier wordt bedoeld de parochie Sint-Pieter van Nieuwenhuizen. Deze werd later Sint-Pieter en Sint-Nicolaas van Zerckingen.

04-03-1833 Geboorteakte van drie levenloze kinderen van Arnold Kempeneers en Elisabetb Plevoets te Sint-Truiden (still born - mort-né - totgeboren)

Akte van Geboorte

In het jaer achtien hondert dry en dertig den vyfden der
maend meert ten tien ueren voor middag voor ons mathias jose
phus Gilis schepen ambtenaer van den Burgerlyken Stand der
stad St Truyden provincie Limburg is verschenen Arnoldus
Kempeneers
kleermaeker woonende alhier in de zoutstraet denwelken
ons vertoond heeft dry kinderen zonder leven twee van het man
nelyk geslacht en een van het vrouwelyk geslacht
geboren den
vierden dezer maend meest omtrent elf ueren voor middag van hem
komparant en van Elizabeth Plevoets zyne huysvrouw
de voornoemde vertooning gedaen in de tegenwoordigheyd van adria
nus Baes schryver oud vier en veertig jaeren en van antonis
Guilielmus Janssens zonder beroep oud dry en twintig jaeren beyde
wonende alhier de getuygen hebben met ons dezen akte naer gedaene
voorlezing geteekend en den komparant heeft verklaert niet te kun
nen schryven

               A Janssens                   A Baes                                M.J. Gilis

05-03-1833 Geboorteakte van drie levenloze kinderen van Arnold Kempeneers en Elisabetb Plevoets te Sint-Truiden (still born - mort-né - totgeboren)

Kempeneers quinta martii obierunt tres pueri nati et
ab obstetrice baptisati in partu, infantes
legitimi arnoldi Kempeneers et elisabeth
plevoets

op 5 * maart zijn drie kinderen geboren en door de vroedvrouw gedoopt bij de bevalling, wettige kinderen van Arnold Kempeneers en Elisabeth Plevoets
* vermoedelijk zijn de kinderen de 4e geboren en dan ook door de vroedvrouw gedoopt maar heeft de pastoor de datum inschrijving in het parochieregister (de dag erna dus) genomen.

23-09-1833 Overlijdensakte van Anna Catharina Claes, echtgenote van Arnold Kempeneers te Sint-Truiden (death - décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaar achtien hondert drij en dertig den drij en twentigsten
der maend september ten twee ueren naer middag voor ons
Mathias Josephus Gilis schepen ambtenaer van den burgerlijken
stand der stad St Truyden provincie Limburg zijn verschenen
Gerardus Henricus Vicca directeur van het burgerlijk hos
pitaal dezer stad en Gaspar ferdinand Aspeculo schrijver beyde
wonende alhier dewelke ons hebben verklaerd dat op den twee
en twintigsten dezer maend september ten vier ueren naer mid
dag Anna Catharina Claes spinster
oud acht en negentig jaeren geboren te Mettecoven provincie
Limburg en wonenden alhier van het vrouwelijk geslacht
weduwe van wijlen arnoldus Kempeneers en dochter van wijlen
Lambertus Claes en van wijlen Catharina Montens is overleden
in het vermeld hospitaal en hebben de Komparanten met
ons dezer akte naer gedaene voorlezing geteekend

        G.F. Aspeculo G H Vicca                                M.J. Gilis

02-10-1833 Overlijdensakte van Maria Catharina Josepha Robberechts, echtgenote van Pierre Kempeneers te Antwerpen (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Den tweeden der maand October van het jaar Duizend-Achthonderd-dry-en-Dertig ten twee ueren des namiddags
Overlijdensacte van Maria Catharina Josepha Robberechts, oud zevenenzestig jaeren, acht maenden
en zeven dagen, geboortig van Antwerpen, aldaer gedomicilieerd en op een October deezes jaers, ten dry ueren des na middags
overleden, Egtgenoote van Petrus Kempeneers, dogter van Wijlen Jacobus Robberechts en van
wijle Petronilla Vander Perre, volgens de aengifte van Joannes Petrus Josephus Van Laer, huysbezorger
oud achtentwintig jaeren en van Thomas Trapeniers , winkelier , oud dry en veertig jaeren, beyde alhier gedomicilieerd
Aldus ten Stads Raedhuys in dubbeld opgesteld, door mij ondergeteekenden Schepen der Stad Antwerpen, hiertoe behoorlijk gedelegeerden
Ambtenaer van den Borgerlijken-Stand EN ZULKS WEL NA MY VAN HET VOORSCHREVEN overlijden TE HEBBEN VERZEKERD, en na voorlezing deezer
heeft de Eerste Comparant met mij geteekend , de tweede hiertoe aangezogt zijnde, heeft verklaerd niet te kunnen schrijven
J Van Laer ?

07-10-1833 Geboorteakte van Petrus Kempeneers, zoon van Cornelius en Maria Catherina Piette (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van geboorte

In het jaar achtien hondert drij en dertig den zevenden der maend
october ten twee uren na middag voor ons Mathias Josephus
Gilis schepen ambtenaar van den Burgerlyken Stand der stad St
Truyden provincie Limburg is verschenen Cornelius Kempe
neer
s mandemaeker alhier woonende in de voorstad van
thienen denwelken ons vertoond heeft een kind van het mannelijk
geslacht geboren heden ten zes uren voor middag van hem
deklarant en van Maria Catharina Piette
zijne huysvrouw en waer aen hij verklaerd te willen geven de
voornaem van Petrus de voornoemde verklaering en vertooning
gedaen in de tegenwoordigheid van adrianus Baes schrijver oud
vier en veertig jaeren en van petrus carolus Bode der
regering dezer stad oud twee en veertig jaeren beyde alhier woonende
den vader heeft naer gedaene voorlezing verklaerd niet te kunnen
schrijven en de getuygen hebben met ons deze akte geteekend

A Baes                         p. carolus                    M.J. Gilis


11-10-1833 Geboorteakte van Hubertine Kempeneers, dochter van Godefridus en Barbara Moermans te Nieuwerkerken (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van geboorte

In het jaar achttien honderd dry en dertig den elfden dag der
Maand october ten elf uren voor middag voor ons Carolus
Brugmans Burgemeester ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente van Nieuwerkerken provincie Limburg is
verschenen Fredericus Kempeneers oud achten en twintig
jaren handwerker wonende in deze gemeente den welken ons
vertoond heeft een Kind van het vrouwelijK geslacht geboren
Dezen dag ten een uur voormiddag van hem deklarant en
van Barbara Moermans zijne huysvrouw en waeraen hij
verklaert te willen geven de voornaam van hubertine.
Deze voornaemde verklaring en vertooning gedaen in de
tegenwoordigheyd van pieter Spiritus oud zeventig jaren
handwerker en van pieter thomas oude vijfenzestig jaren.
De vader en de getuygen hebben naer gedaene voorlezing
van deze akt verklaert niet te kennen schrijven.
                                                             De Burgemeester
                                                                C. Brugmans

21-11-1833 Overlijdensakte van Corneel Kempeneers echtgenoot van Maria Catharia Piette, zoon van Matthias en Catherine Raskin (Rasquin) te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaer achtien hondert dry en dertig den twee en twintigsten der
maend november ten dry ueren naer middag voor ons Mathias
Josephus Gilis schepen ambtenaer van den Borgerlyken Stand der
stad St-Truyden provincie Limburg zijn verschenen henricus
Stassart landbouwer en Walterus Laenen gareelmaeker vrienden
der overledenen en beyde woonende in deze gemeente dewelke
ons hebben verklaerd dat op den een en twintigsten dezer maend
november ten halver vieren ueren naer middag Cornelius
Kempeneers
mandemaeker oud negen en twintig jaeren
geboren en woonende alhier van het mannelyk geslacht echt
genoot van Maria Catharina piette alhier woonende en
zoon van wijlen Mathias Kempeneers en van Catharina
raskin zonder beroep alhier woonende is overleden in het
huys n° 16 gelegen te Bernissem gemeente St Truyden en
hebben de komparanten met ons deze akte naer gedaene voorlezing
geteekend

                                                                                 M.J. Gilis
H Stassart                       W. Laenen

Bernissem ligt ten noord-oosten van Sint-Truiden

16-12-1833 Geboorteakte van Wivina Kempeneers, dochter van Joannes Jacobus en Veronica Vanhove te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van geboorte

In het jaar achtien hondert drij en dertig den zestiende der maand
december ten vier uren naer middag voor ons Mathias Jose
phus Gilis schepen ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Stad St Truyden provincie Limburg is verschenen Joannes
Kempeneers
daglooner alhier woonende
op in de voorstad van namen denwelken ons vertoond heeft een kind van
het vrouwelijk geslacht geboren heden ten halver twelf uren voor
middag van hem deklarant en van Veronica Vanden
hove
zijn huysvrouw en waar aan hij verklaerd te willen
geven den voornaam van Wivina de voornoemde verklaering
en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van
adrianus vandenhove schoenmaeker, oud zeven en dertig jaeren en van
adrianus Baes schrijver oud vier en veertig jaeren beyde alhier
woonende den vader met den eerste getuygen hebben naer
gedaene voorlezing verklaerd niet te kunnen schrijven en den tweeden
heeft met ons dezen akte geteekend

        A Baes                                                            M J Gilis

16-12-1833 Doopvermelding van Wivina Kempeneers, dochter van Joannes Jacobus en Veronica Vanhove te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

Kempeneers 16 xbris baptisata est Wivina filia legitima
Joannis Jacobi kempeneers er Veronica Van den
Hove
qui hic contraxerunt susceperunt
eam adrianus Van den Hove et Elisabetha
Kempeneers

op 16 december is gedoopt Wivina wettige dochter van Joannes Jacob Kempeneers en Veronica Van (den) hove die hier gehuwd zijn met als getuigen Adriaan Van den Hove en Elisabeth Kempeneers

07-04-1834 Geboorteakte van Anna Kempeneers, dochter van Joanna Catharina te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar achtien hondert vier en dertig den zevenden der
maand april ten twee uren naer middag voor ons
Mathias Josephus Gilis schepen ambtenaar van den borger
lyken Stand der stad St-Truyden provincie Limburg, is verschenen
Anna Nuchelmans, vroedvrouw, oud zeven en dertig jaeren alhier
woonende welke ons verklaerd heeft dat op heden ten twee
uren des smorgens Anna Kempeneers dagloonster
alhier woonende verlost is in het huis n° 55 gelegen in
de voorstad van hasselt van een kind van het vrouwelijk
geslacht welk zij ons vertoond en aanwelk zij geeft den naem
en voornaemen van Anna Maria Kem
peneers
de voornoemde verklaring en vertooning gedaen
in de tegenwoordigheid van guilielmus pasterius kleermaeker oud
vier en vijftig jaeren en van henricus Lenaerts schoenmaeker, oud
vier en dertig jareen beyde alhier woonende en de vroedvrouw met den
eersten getuygen hebben met ons dezen akte naer gedaene voorlezing geteekend
en den tweeden heeft verklaerd niet te kunnen schrijven

       Nuchelmans        g pasterius                                  M.J. Gilis

nota in de kantlijn
Anne Marie Kempeneers dont l'acte de naissance est ci-contre
a été légitimé par le mariage subsequent de ses père et mère Pierre
Cleeren et Jeanne Cathérine Kempeneers contracté le 28 juin 1843
devant nous Bourgemestre officier de l' état civil de saint Trond
M J Gilis bourg m

21-07-1834 Overlijdensakte van Arnold Hubert Kempeneers, zoon van Arnold en Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaer achtien hondert vier en dertig den een en
twintigsten der maend july ten dry ueren naer middag
voor ons Mathias Josephus Gilis schpen ambtenaer van
den Borgerlyken Stand der Stad St-Truyden provincie Limburg
zyn verschenen arnoldus kempeneers kleermaeker en Joannes
Thomas schoenmaeker beyde alhier woonende den eersten
vader en den tweeden nabuur vder overledenen dewelke ons
hebben verklaerd dat op den een en twintigsten dezer maend July
ten zeven ueren voor middag Arnoldus Kempe
neers
oud zes jaeren geboren en woonende alhier van
het mannelyk geslacht zoon van den voornoemden arnoldus
kempeneers
en van elisabeth plevoets beyde alhier woonende
is overleden in het huys n° 311 gelegen in de zoutstraat
binnen deze stad en hebben de komparanten naer gedaene
voorlezing verklaerd niet te kunnen schrijven.

                                                                            M.J. Gilis

22-07-1834 Overlijdensvermelding van Arnold Hubert Kempeneers, zoon van Arnold en Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

Kempeneers Vigesima 2da julii obiit Kempeneers
arnoldus
atatis 6 annorum filius arnoldi
et elisabeth plevoets

op 22 juli is overleden Kempeneers Arnold, die 6 jaar oud is geworden, zoon van Arnold en Elisabeth Plevoets

21-08-1834 Geboorteakte van Laurentius Antonius Kempeneers, zoon van Arnold en Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar achtien hondert vier en dertig den een en twintigsten
der maand augusti ten drij uren na middag voor ons Mathias
Josephus Gilis schepen ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
stad St Truyden provincie Limburg is verschenen Arnol
dus Kempeneers
kleermaker alhier wonende in
de zoutstraat dewelke ons vertoond heeft een kind van het
mannelijk geslacht heden geboren ten halver een uren des
smorgens van hem deklarant en van Elizabeth
Plevoets
zijne huysvrouw en waar aan hij verklaard
te willen geven de voornamen van Laurentius
Antonius
de voornoemde verklaring en vertooning
gedaan in de tegenwoordigheid van Laurentius Kempeneers hovenier
oud negen en dertig jaren en van adrianus Baes schrijver
oud vijf en veertig jaren beyde alhier wonende den vader
met den eerste de getuijgen hebben naer gedaene voorlezing ver
klaerd niet te kunnen schrijven en den tweeden heeft met ons
dezen akte geteekend

                          A Baes                                            M.J. Gilis

21-08-1834 Doopvermelding van Laurentius Antonius Kempeneers, zoon van Arnold en Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

Kempeneers 21a aug baptisatus est Laurentius antonius filius
legitimus arnoldi kempeneers et Elisabeth
plevoets
qui hic contrax susceperunt eum Lau
rentius kempeneers et catharina plevoets

op 21 augustus is gedoopt Laurent Antonius wettig zoon van Arnold Kempeneers en Elisabeth Plevoets die hier gehuwd zijn, met als getuigen Laurent Kempeneers en Catharina Plevoets

06-12-1834 Overlijdensakte van Maria Gertrudis Nackoms, echtgenote van Petrus Kempeneers te Sint-Truiden (Death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaer achtien hondert vier en dertig den negenden der
maend december ten elf uuren voor middag voor ons mathias
Josephus Gilis schepen ambtenaer van den borgerlijken
stand der stad St-Truyden provincie Limburg zijn verschenen
Nicolaus Nicolaij kleermaeker en antonius guilielmus Janssens
schrijver beyde alhier woonende en vrienden der overledene
dewelke ons hebben verklaerd dat op den zesden dezer maend
december ten elf ueren des savonds Maria Ger
trudis Nackom
, zonder beroep, oud twee en
tachtig jaeren, geboren en woonende alhier van het
vrouwelijk geslacht weduwe van wijlen petrus Kempeneers
en dochter van wijlen Josephus Nackom en wijle
Joanna Smolders is overleden in het huys N° 6 gelegen
in de voorstad van Thienen en hebben de komparanten
met ons dezen akte naer gedaene voorlezing geteekend.

                   N Nicolaij A G Janssens                 M.J. Gilis

06-12-1834 Overlijdensvermelding van Maria Gertrudis Nackoms, echtgenote van Petrus Kempeneers te Sint-Truiden (Death - décès - Sterbeurkunde)


Nackom
Sexta xbris S. Sacram. refecta obiit
maria gertrudis nata 82 annos vidua petri
kempeneers et filia josephi et joanna Smolders

zes december voorzien van de Sacramenten is overleden Nackom Maria Gertrudis 82 jaar geleden geboren weduwe van Peter Kempeneers en dochter van Joseph en Joanna Smolders

15-12-1834 Geboorteakte Egidius Alphonsus Groffi zoon van Joannes en Anne Elisabeth Vanderijken te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van geboorte

In het jaer achtien hondert vier en dertig den vijftienden
der maend december en vier urenen naer middag voor
ons Mathias Joephus Gilis schepen ambtenaer van den
Borgerlijken stand der stad St Truyden, provincie Limburg
is verschenen Joannes Henricus Groffi schoen
maeker alhier woonenden in de Brusthemstraet dewelken
ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht geboren
heden ten elf ueren voor middag van hem deklarant
en van Anna Elisabeth Vanderwijer zijn
huysvrouw en waer aen hij verklaerd te willen geven
de voornamen van Egidius Alphonsus de
voornoemde verklaering een vertooning gedaen in de
tegenwoordegheyd van egidius vandewijer schrijnwerker oud
zes en twintig jaeren woonende te Duras en van
antonius guilielmus Janssens schrijver oud vier en twintig jaeren
alhier woonende en den vader metde getuygen hebben
met ons dezen akte naer gedaene voorlezing geteekend

                       A G Janssens                        M. J. Gilis

j.h. Groffie                     gilis vandewijer

09-02-1835 Geboorteakte Anna Maria Catharina Kempeneers, dochter van Arnold en Anna Catharina Maris te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van geboorte

In het jaer achtien hondert vyf en dertig den negende der
maend februarij ten dry ueren naer middag voor ons Mathias Josephus
Gilis Schepen ambtenaer van den Borgerlyken Stand der stad
St Truyden provincie Limburg is verschenen Arnoldus Kem
peneers
hovenier alhier woonende op St Jan denwelken
ons vertoond heeft een kind van het vrouwelyk geslacht geboren den
achtsten dezer maend februarij ten halver een uer naer middag van
hem deklarant en van Anna Catharina Maris
zyne huysvrouw en waer aen hij verklaert te willen geven
de voornaemen van Anna Maria Christina
de voornoemde verklaering en vertooning gedaen in de tegenwoor
digheid van Ludovicus Maris daglooner oud vier en twintig jaeren
en van Lambertus Billen daglooner oud acht en dertig jaeren beyde
alhier woonende en den vader met de getuygen hebben naer gedaene
voorlezing verklaerd niet te kunnen schrijven

                                                                               M.J. Gilis

08-02-1835 Doopvermelding van Maria Christina Kempeneers dochter van Arnold en Catharina Maris te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

 


maria
christina
kempeneers

1835


octava februarii nata et baptizata est maria
christina
filia ligitima arnoldi kempeneers et
anna catharina maris susceptores henrici kempeneers
et maria christina kempeneers

Acht februari is geboren en gedoopt Maria Christina wettige dochter van Arnold Kempeneers en Anna Catharina Maris, doopgetuigen zijn Hendrik Kempeneers en Maria Christina Kempeneers.

19-06-1835 Overlijdensakte van Pierre Kempeneers, zoon van Godefridus en Anna Catharina Wauters (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Du dix neuf du mois de Juin de l' an Mil Huit Cent Trente Cinq à douze heures du matin
Acte de Déces de Pierre Kempeneers, Journalier, âgé de cinquante quatre ans, neuf mois et quatorze
jours, natif de Saint Trond, province de Brabant, domicilié à Anvers, y décédé à l' hôpital civil, le dix sept Juin du
sousdit, à une heure du matin, veuf de Caroline Robrechts, fils de feu Godfroid Kempeneers et de feue Anna Catharina
Wauters, sur la declaration qui nous à été faite par Jean Pierre Joseph Van Laer, âgé de trente ans et par Thomas
Trapeniers âgé de quarante huit ans, le premier économe et le second domestique du dit hôpital domiciliés à anvers.
Nous soussigné Echevin de la Ville d' Anvers, spécialement délégué pour remplir les fonctions d' Officier de l' Etat Civil, nous
étant assuré de ce Décès, en avons dressé le présent, dont lecture a été donnée au déclarans desquels le premier a signé avec nous, le deuxième
decediément enquis, a déclaré ne savoir écrire.

J. Van Laer                                                                                                                                  Moretus?

23-09-1835 Huwelijksakte van Egidius Pieraer en Anna Catharina Kempeneers te Sint-Truiden (marriage certificate - acte de mariage - Heiratsurkunde)

Akte van houwelijk

In het jaer achtien hondert vijf en dertig de drij en twintig
sten der maend september ten halver twee ueren naer
middag, voor ons Mathias Josephus Gilis schepen ambtenaer van
den Burgerlyken Stand der stad St Truyden provincie Limburg
zijn verschenen Egidius Pieraer daglooner
oud drij en veertig jaeren geboren te Wilderen en alhier
woonende weduwnaer van wijle catharina Wolfs alhier
overleden den tienden der maend meert jongstleden zoo
als blykt uyt den tegenwoordigen register en meerderjaerigen
zoon van wijlen Sebastiaen pieraer overleden te Wilderen
den twee en twintigsten der maend december des jaers zeventien
hondert negen en negentig zoo als blijkt uit de houwelyks akte
ingeschreven in de registers van den Borgerlyken Stand dezer
stad in datum van den zes en twintigsten der maend september
des jaers achtien hondert twintig en van wijle Maria Thys
overleden te Wilderen den veertienden der maand november des jaers
achtien hondert vier en dertig zoo als blykt uyt de sterfakte uytgereykt te
te gemeld Wilderen in datum van den twaalfden dezer
maend september
en Anne Catherine Kempeneers dienst
meyd oud dertig jaeren alhier geboren en woonende meer
derjarigen dochter van Joannes Kempeneers daglooner hier
tegenwoordig en toestemmende en van wijlen Maria Gertrudis
Boonen overleden alhier den negen en twintigsten der maend
januarij des jaers achtien hondert tien zoo als blykt uyt de
sterfakte uytgereykt alhier den twaalfden dezer maend september
welke komparanten ons hebben verzocht overtegaan tot de
voltrekking van het houwelijk onder hen beraemd en waer
van de publicatien reeds zijn gedaen ingevolge de wet
te weten de eerste op den dertiende dezer maend september
op de uer des smiddags en de tweede den twintigsten der
zerlver maend en ter zelfde uer en geen tegenspraek
getegen dit houwelyk ons kenbaer gemaekt zynde, regt doende
op hun verzoek, hebben wij, naer voorlezing van alle de
stukken hier boven vermeld, als ook van het zesde kappittel
van den titel raekende het houwelyk van het Borgerlyk
Wetboek, aen den Bruydegom en de Bruyd gevraegd of
zij elkanderen voornemens zyn te nemen voor man en
vrouw elk van hun beurtelings geantwoord hebbende van
jae verklaeren wij in naem van de wet dat
Egidius Pieraer en Anna Catherine
Kempeneers
door het houwelyks band vereenigd
zijn waer van wij de tegenwoordige akte hebben
opgesteld in de tegenwoordigheyd van adrianus Baes schrijver
oud zes en veertig jaeren, van petrus carolus bode der
regering dezer stad oud dry en veertig jaeren, van joannes antonius
gets, herbergier, oud twee en veertig jaeren, en van henricus
germeys , ook herbergier, oud negen en twintig jaeren vrienden der
vereenigden en alle woonende alhier de vereenigden den vader
der Bruyd en den vierden getuygen hebben naer gedaene
voorlezing verklaerd niet te kunnen schrijven en de dry eerste
getuygen hebben met ons dezen akte geteekend

                                                                M.J. Gilis

            P Carolus           A Baes              J.A. Gets


23-09-1835 Huwelijksvermelding van Egidius Pieraer en Anna Catharina Kempeneers te Sint-Truiden (marriage - mariage - Trauung)

Piraer
&
Kempeneers
23 sept praeviis tribus bannis matrimoni
nium contr Aegidius piraer baptisatus
in Wilderen et Anna Catharina Kempe
neers
hic baptisata testes fuêre jacobus
godefridus vanderlo et aldegondis
Kempeneers

op 23 september na driemaal afgekondigd te zijn, zijn in het huwelijk getreden Egidius Piraer gedoopt in Wilderen en Anna Catharina Kempeneers die hier gedoopt is, getuigen waren Jacobus
Godefridus Vanderlo en Aldegonde Kempeneers

05-11-1835 Overlijdensakte van Marie Elisabeth Kempeneers, echtgenote van Walter Vandenrijn te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaer achtien hondert vyf en dertig den zesden der
maend november ten dry ueren naer middag voor ons mathias
Josephus Gilis schepen ambtenaer van den Borgerlyken Stand
der stad St-Truyden provincie Limburg, zyn verschenen
Nicolaus Nicolaij kleermaeker en Joannes Josephus Lenaerts
wever vrienden der overledenen en beyde alhier woonende
denwelken ons hebben verklaerd dat op den vyfden dezer
maend november ten acht ueren des savonds Elisabeth
Kempeneers
zonder beroep oud en en zeventig
jaeren alhier geboren en woonende van het vrouwelyk
geslacht echtgenoot van Walterus Vandenreyn Bakker
alhier woonende en dochter van wylen arnoldus Kempeneers en
wyle anna maria Daenen is overleden in het huys
n° 277 gelegen in de stapelstraet binnen deze stad en
hebben de komparanten met ons dezen akte naer
gedaene voorlezing geteekend

                                                                             M.J. Gilis
                n nicolay j lenaerts

22-11-1835 Doopvermelding van Franciscus Trudo Kempeneers, zoon van Godefridus Cornelius en Anna Maria Pieraerts te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Kempeneers 22 Baptisatus est trudo franciscus filius
legitimus godefridi Kempeneers et
anna maria Pierats qui hic contr
susc franciscus Volant et maria
Lavonne

op 22 (november) is gedoopt Trudo Franciscus wettige zoon van Godefridus Kempeneers en Anna Maria Pieraerts die hier gehuwd zijn met als getuigen Franciscus Volant en Maria Lavonne

23-11-1835 Geboorteakte van Franciscus Trudo Kempeneers, zoon van Godefridus Cornelius en Anna Maria Pieraerts te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van geboorte

In het jaer achtien hondert vyf en dertig den dry en twintigsten
der maend november ten negen ueren voor middag voor
ons Mathias Josephus Gilis Schepen ambtenaer van den
Borgerlyken Stand der stad St-Truyden provincie Limburg is ver
schenen Godefridus Cornelius Kempe
neers
mandemaeker alhier woonende in de Stapelstraet
denwelken ons vertoond heeft een kind van het mannelyk geslacht
geboren den een en twintigsten dezer maend november ten
dry ueren naer middag van hem deklarant en van An
na Maria Pieraers
zyne huysvrouw en
waer aen hy verklaerd te willlen geven de voornaemen
van Franciscus Trudo de voornoemde verklaering
en vertooning gedaen in de tegenwoordigheyd van Josephus
Vangrieken fruytenier oud acht en dertig jaeren en van adrianus
Baes schrijver oud zes en veertig jaeren beyde alhier woonende de
getuygen hebben met ons dezen akte naer gedaene voorlezing geteekend en
den vader heeft verklaerd niet te kunnen schrijven

               J. Vangrieken                                          M.J. Gilis
                   A. Baes

22-11-1835 Geboorteakte van Anna Catharina Kempeneers, dochter van Godefridus en Barbara Moermans te Nieuwerkerken (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van geboorte

In het jaar achttien honderd vyf en dertig den dry en
twintigsten dag der maand november ten tien uren
voor middag voor ons Carolus Brugmans Burgemeester
ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente
van Nieuwerkerken provincie Limburg is verschenen
Godefridus Kempeneers oud dertig jaren hand
werker wonende in deze gemeente den welken ons
vertoond heeft een Kind van het vrouwelijK geslacht
geboren gisteren wezende den twee en twintigsten dezer
maend ten elf uren voor middag van hem deklarant
en van Barbara Mormans zijne huysvrouw en
waeraen hij verklaert te willen geven de voornaam
van Anna Catharina. Deze voornaemde
verklaring en vertooning gedaen in de tegenwoordig
heyd van pieter houbrechts oud vijf en veertig jaren
handwerker en van joannes vanbrabant oud zes en
Dertig jaren Beyde wonende in Deze
gemeente. De vader en de getuygen hebben naer
gedaene voorlezing van deze akt verklaert niet te
kennen schrijven.
                                              De Burgemeester
                                                  C. Brugmans

17-12-1835 Doopvermelding van Hendrik Kempeneers, zoon van Pierre en Anna Maria Sneijrs te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

henricus
Kempeneers
Die decima sexta decembris natus postridie baptizatus henricus filius legitimus petri Kempeneers et anna maria snyers contraxerunt trudonopoli, susceptores henricus kempeneers et anna barbara Lindekens

Op 16 december is geboren en ' s anderendaags gedoopt henricus wettige zoon van petri Kempeneers en anna maria snyers gehuwd in Sint-Truiden hebben hem ter doopvont gehouden henricus Kempeneers en anna barbara Lindekens

03-02-1836 Overlijdensakte van Hendrik Portaels, echtgenoot van Marie Agnes Kempeneers (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaar achttien honderd zes en dertig den derden der
Maand februarij ten twee uren naer middag voor ons Mathias
Josephus Gilis, schepen ambtenaer van den Borgerlyken Stand der
Stad St-Truyden provincie Limburg, zijn verschenen Joannes philippus
Smets, Bakker van het Borgerlyk hospitael dezer stad,
en Jacobus Vanderhaegen, wever van gemeld hospitael en
beyde alhier woonende. Dewelke ons hebben verklaerd dat
op den tweeden dezer maend februarij ten één uur des morgens
Henricus Portaels, kleermaeker, oud zeven en
negentig jaeren, twee maenden acht daegen alhier gedoopt
en woonende van het mannelijk geslacht weduwnaer in
eerste huwelyk van wylen Maria agnes Kempeneers en in
tweede huwelyk van wyle Maria Joanna Vanherck, vondeling
waer van de ouders onbekend zijn, is overleden in het
vermeld hospitael en hebben de komparanten met ons
dezen akte naer gedaene voorlezing geteekend

J.p. smets     J. vanderhaegen                      M.J. Gilis

03-02-1836 Overlijdensvermelding van Hendrik Portaels, echtgenoot van Marie Agnes Kempeneers (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

portaels

3 feb obiit henricus portaels atatis 97
viduus Maria Agnetis Kempeneers et maritus
joanna Vanherck

op 3 februari is overleden Hendrik Portaels die 97 jaar oud is geworden weduwnaar van Maria Agnetis Kempeneers en echtgenoot van Joanna Vanherck

27-02-1836 Geboorteakte van Joannes Dehairs, zoon van Anselmus Michael en Lucia Jonné te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance- Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar achtien hondert zes en dertig den negen en twintigsten
der maend february ten tien ueren voor middag voor ons Mathias
Josephus Gilis, schepen ambtenaer van den Borgerlyken Stand der
stad St Truyden provincie Limburg is verschenen Anselmus
Michael Dehairs
metzelaer alhier woonende in
de Lechystraet denwelken ons vertoond heeft een kind van het
mannelyk geslacht geboren den acht en twintigsten dezer maend
february ten tien ueren voor middag van hem deklarant en
van Lucia Jonné zyne huysvrouw en waer aen hij
verklaerd te willen geven den voornaem van Joannes
De voornoemde verklaering en vertooning gedaen in de tegen
woordigheyd van Joannes franciscus plingers herbergier oud dertig
jaeren en van adrianus Baes schrijver oud zeven en veertig
jaeren beyde alhier woonende de getuygen hebben met ons dezen
akte naer gedaene voorlezing geteekend en den vader heeft verklaerd
niet te kunnen schrijven

A. Baes          j f plingers                                        M J Gilis

29-02-1836 Overlijdensakte van Arnoldus Kempeneers, zoon van Godefridus en Anna Bellis te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaar achttien honderd zes en dertig den negen en twintigsten
der Maand februarij ten elf uren voor middag voor ons Mathias
Josephus Gilis schepen ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Stad Sint Truijden provincie Limburg,zijn verschenen Laurentius
Kempeneers hovenier en Petrus Jamaer wever beyde alhier
woonende den eersten zoon en den tweeden nabuur der
overledene Dewelke ons hebben verklaerd dat op heden ten
acht uren voor middag Arnoldus Kempeneers hove
nier oud drij en zeventig jaeren alhier geboren en woonende
van het mannelijk geslacht weduwnaar in eerste huwelijk van
wijle anna maria vanstraelen en echtgenoot in tweede huwelijk
van Catharina Maris alhier woonende en zoon van wylen
Godefridus Kempeneers
en wijle Anna Bellis, is overleden in het
huys nr 30 gelegen op St Jan en hebben de Komparanten
naer gedaene voorlezing verklaerd niet te kunnen schrijven
                                                                 M J Gilis

29-02-1836 Overlijdensvermelding van Arnoldus Kempeneers, zoon van Godefridus en Anna Bellis te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

arnoldus
Kempeneers
die vigesima nona februariij sacramentis exuntium
munitas obiit arnoldus kempeneers atatis septuaginta
trium annorum viduus anna maria vanstraelen
in posteriori matrimonis maritus Catharina maris ,
filius godefridus Kempeneers et Anna Bellis sepultus
est secundii martii

op de 29e dag van februari voorzien van de sacramenten is overleden Arnoldus Kempeneers die 73 jaar is geworden, weduwnaar van Anna Maria Vanstraelen en in later huwelijk echtgenoot van Catharina Maris zoon van Godefridus Kempeneers en Anna Bellis. Hij is begraven op 2 maart.

17-09-1836 Geboorteakte levenloze zoon van Arnoldus Kempeneers en Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (still born - né-mort - totgeboren)

Akte van Geboorte

In het jaer achtien hondert zes en dertig den zeventienden
der maend september ten dry ueren naer middag voor ons
Nicolas Delgeur schepen ambtenaer van de Borgerlyken
Stand der stad St Truyden provincie Limburg is verschenen
Arnoldus Kempeneers kleermaeker alhier woonende
in de Zoutstraet dewelken ons vertoond heeft een kind zonder
leven van het mannelijk geslacht
geboren den zestienden dezer
maend september ten twee ueren naer middag van hem
deklarant en van Elisabeth Plevoets zyne
huysvrouw de voornoemde vertooning gedaen in de tegenwoor
digheyd van Josephus Seylen boekbinder oud zeven en
zestig jaeren en van petrus Lenaerts metzelaer oud vyf
en dertig jaeren beyde alhier woonende de getuygen hebben
met ons deze akte geteekend en den komparant heeft verklaerd
niet te kunnen teekenen naer gedaene voorlezing

p lenaerts              j seylen                                  N. Delgeur

17-09-1836 Doopvermelding levenloze zoon van Arnoldus Kempeneers en Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (still born - né-mort - Totgeboren)

Kempeneers 17 obiit infans Arnold Kempeneers e Elisabeth
plevoets

Kempeneers op 17 (september) is overleden een kind van Arnold Kempeneers en Elisabeth Plevoets

15-11-1836 Overlijdensakte van Anna Maria Christina Kempeneers, dochter van Arnold en Catharina Maris te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaer achtien hondert zes en dertig den zestienden
der maend november ten negen ueren voor middag voor
ons Nicolas Delgeur schepen ambtenaer van den
Borgerlyken Stand der stad St Truyden provcincie Limburg
zyn verschenen Ludovicus Maris daglooner oom der
overledene en petrus gennard wever nabuur der
overledenen en beyde alhier woonende dewelke ons
hebben verklaerd dat op den vyftienden dezer maend
november tegen halver zeven ueren des savonds An
na Maria Christina Kempe
neers
oud een en twintig maenden alhier geboren
en woonende van het vrouwelyk geslacht, dochter van
wylen arnoldus kempeneers en van anna catharina
maris
huyshoudster alhier woonende is overleden in het
huys nr 30 gelegen op St Jan en hebben de komparanten
naer gedaene voorlezing verklaerd niet te kunnen schryven
nog teekenen

                                              N Delgeur

16-12-1836 Geboorteakte van Anna Kempeneers, dochter van Joannes Jacobus en Veronica Vanhove te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance- Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar achtien hondert zes en dertig den zestienden
der maend december ten dry ueren naer middag
voor ons Nicolas Delgeur schepen ambtenaer van
den Borgerlyken Stand der stad St Truyden provincie
Limburg is verschenen Joannes Jacobus Kem
peneers
daglooner alhier woonachtig in de voorstad
van namen dewelken ons vertoond heeft een kind van
het vrouwelyk geslacht geboren heden ten zes ueren voor
middag van hem deklarant en van Veronica
Vanhove
zyne huysvrouw en waer aen hij verklaerd
te willen geven den voornaem van Anna De
voornoemde verklaering en vertooning gedaen in de
tegenwoordigheyd van Josephus Rens daglooner oud vier
en veertig jaeren en van adrianus Baes schrijver oud
zeven en veertig jaeren beyde alhier woonende den
vader en den eersten getuygen hebben verklaerd niet te kunnen
schrijven en den tweeden heeft met ons dezen akte geteekend
naer gedaene voorlezing

             A. Baes                                   N. Delgeur

16-12-1836 Doopvermelding van Anna Kempeneers, dochter van Joannes Jacobus en Veronica Vanhove te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

kempeneers 16 Dcbris baptisata est anna filia legitima joannis
jacobi Kempeneers et Veronica Van den hove
qui hic
contrax suscep josephus rens et anna kempeneers

op 16 december is gedoopt Anna wettige dochter van Joannes Jacobus Kempeneers en Veronica Van(den)hove die hier gehuwd zijn met als getuigen Josephus Rens en Anna Kempeneers

24-12-1836 Huwelijksakte van André Kempeneers en Joanna Catharina Hasen te Sint-Truiden (marriage certificate - acte de mariage - Heiratsurkunde)

Akte van houwelijk

In het jaer achtien hondert zes en dertig , den vier en
twintigsten der maend december ten halver vijf ueren
naer middag voor ons Mathias Josephus Gilis borge
meester uitoefenend de functie van ambtenaer van
den Borgerlyken Stand der stad St Truyden provincie
Limburg zyn verschenen André Kempeneers
kuypers gezel oud zes en twintig jaeren alhier geboren
en woonende voldaen hebbende aen de nationale
militie volgens certificaet afgeleverd door den heer gouverneur
dezer provincie in datum van den zesden dezer maend
december en meerderjaerigen zoon van Arnoldus Kem
peneers wever en van Maria Elisabeth Raemaekers
beyde alhier woonende en hier tegenwoordig en toestemmende
en Jeanne Catherin Hasen kantewerk
ster oud een en twintig jaeren alhier geboren en
woonende meerderjarige dochter van wijlen arnoldus
hasen overleden alhier den dry en twintigsten der
maend november des jaers achtien hondert een en twintig
zoo als blykt uyt de sterfakte uytgereykt alhier den
tienden dezer maend december en van anne elisabeth
Jenaer kantewerkster alhier woonende en hier tegenwoor
dig en toestemmende vergezeld door Sebastianus Sterken
daglooner haeren echtgenoot denwelken haer ten dezer
geautoriseerd heeft, welke komparanten ons hebben verzocht
overtegaan tot de voltrekking van het houwelyk onder
hun beraemd en waer van de publicatien reeds zyn
gedaen ingevolge de wet te weten de eerste op
den elfder dezer maend december op den uer des
smiddags en de tweede den achtienden der zelfder maend
en ter zelfde uer en gene tegenspraek tegen dit
houwelijk ons kenbaer gemaekt zynde, regt doende op
hun verzoek hebben wy naer voorlezing van alle
de stukken hier boven vermeld als ook van het zesde
Kappittel van den titel raekende het houwelijk van
het Borgerlyk Wetboek aen de Bruydegom en de
bruyd gevraegd of zy elkander voornemens zyn te nemen
voor man en vrouw, elk van hen beurtelings geantwoord
hebbende van ja verklaeren wy in naem van de wet
dat Andre Kempeneers en Jeanne Catherine
Hasen
door het houwelykse band vereenigd zyn waer
van wy den akte hebben opgesteld in de
tegenwoordigheyd van adrianus Baes schryver oud zeven
en veertig jaeren van petrus carolus bode der regering
dezer stad oud vyf en veertig jaeren van georgius
Budo landbouwer oud acht en vyftig jaeren en van
joannes henricus Boonen ebbenhoutmaeker oud zes en
twintig jaeren vrienden der vereenigden en alle woonende
alhier, de vereenigde de ouders der bruydegom, de
moeder der Bruyd en den derden getuygen hebben
verklaerd niet te kunnen teekenen en den eersten, tweeden
en vierden getuygen hebben met ons dezen akte
geteekend naer gedaene voorlezing

J h boonen M.J. Gilis
p Carolus A Baes


26-12-1836 Huwelijksvermelding van André Kempeneers en Joanna Catharina Hasen te Sint-Truiden (marriage certificate - acte de mariage - Heiratsurkunde)

1836
haesen
et
Kempeneers

26 decembris praeviis tribus bannis dispensa
to in tempore clauso matrimonium contrax
andreas kempeneers hic baptisatus et Catharina
haesen
hic baptisata testes fuêre henricus Bijns
et joanna haesen

op december na driemaal afgekondigd te zijn in de gesloten tiijd zijn in het huwelijk getreden Andreas Kempeneers die hier is gedoopt en Catharina
Haesen die hier gedoopt is met als getuigen Hendrik Bijns en Joanna Haesen

de gesloten tijd : vastentijd of advent

26-01-1837 Overlijdensakte van Catharina Maris, weduwe van Arnold Kempeneers te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaer achtien hondert zeven en dertig den acht
en twintigsten der maend januarij ten negen ueren voor
middag voor ons Nicolas Delgeur schepen ambtenaer
van den Burgerlyken stand der stad St Truyden provincie
Limburg zijn verschenen Ludovicus Maris daglooner
broeder der overledene en petrus Gennard wever nabuur
der overledene en beyde woonende alhier op St Jan dewelke
ons hebben verklaerd dat op den zes en twintigsten dezer maend
januarij ten negen ueren des savonds Anna Catha
rina Maris
zonder beroep oud dertig jaeren
alhier geboren en woonende van het vrouwelyk geslacht
weduwe van wylen Arnoldus Kempeneers en dochter van
wylen Jacobus Maris en van Maria Theresia Langenacken
zonder beroep alhier woonende is overleden in het huys
n° 34 gelegen op gemeld St Jan en hebben de komparanten
naer gedaene voorlezing verklaerd niet te kunnen teekenen

                                                                     N. Delgeur

25-03-1837 Geboorteakte Kempeneers (levenloos) dochter van André Kempeneers en Catharina Hasen te Sint-Truiden (birth certificate of a stillborn girl - acte de naissance d'une fille sans vie- Geburtsurkunde leblose Tochter)

Akte van Geboorte

In het jaer achtien hondert zeven en dertig den zeven
en twintigsten der maend meert ten negen ueren voor
middag voor ons Mathias Josephus Gilis Borgemeester uyt
oefenende de functie van Ambtenaer van de Borgerlyken
Stand der stad St Truyden provincie Limburg is verschenen
Andreas Kempeneers kuyper alhier woonende
denwelken ons vertoond heeft een kind van het vrouwelyk
geslacht zonder leven, geboren den vyf en twintigsten dezer
maend meert ten negen ueren voor middag van hem kom
parant en van
Joanna Catharina Ha
sen
zyne huysvrouw de voornoemde verklaering en
vertooning gedaen in de tegenwoordigheyd van Arnoldus
Kempeneers wever oud negen en vyftig jaeren en van
Lambert Tabruyn daglooner oud een en veertig jaeren
beyde alhier woonende en den komparaant met de getuygen
hebben verklaerd niet te kunnen teekenen

M.J. Gilis


17-05-1837 Overlijdensakte van Christianus Bex, weduwnaar van Anna Catharina Kempeneers te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaer achtien hondert zeven en dertig den zeventienden
der maend meij ten dry ueren van middag voor ons
Nicolas Delgeur Schepen Ambtenaer van den borgerlyken
Stand der Stad St Truyden provincie Limburg zijn verschenen
Joannes Vandergeten, wever, en hermanus Smets, daglooner,
beyde zwaegers der overledene en alhier woonende
dewelke ons hebben verklaerd dat op heden ten twaelf ueren
des middags Christianus Bex daglooner oud
dry en dertig jaeren alhier geboren en woonende van
het mannelyk geslacht wedewnaer van Wyle Anna
Catharina Kempeneers
en zoon van wijlen Egidius
Bex en van Maria Agnes Vanderbeken kantenwerkster
alhier woonende is overleden in het huys N° 92 gelegen
in de voorstand van namen en hebben de komparanten
naer gedaene voorlezing verklaerd niet te kunnen teekenen

                                        N . Delgeur

04-06-1837 Geboorteakte van Franciscus Trudo Kempeneers, zoon van Godefridus Cornelius en Anna Maria Pieraerts te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van geboorte

In het jaer achtien hondert zeven en dertig, den
vyfden der maend junij ten negen ueren voor middag,
voor ons Nicolas delgeur schepen ambtenaer van den
Borgerlyken Stand der stad St Truyden provincie Limburg,
is verschenen Godefridus Cornelius Kem
peneers
mandemaeker alhier woonende in de stapelstraet
denwelken ons vertoond heeft een kind van het mannelyk
geslacht geboren den vierden dezer maend junij ten
zeven ueren voor middag van hem deklarant en van
Anna Maria Pieraerts zyne huysvrouw
en waer aen hij verklaerd te willen geven den voornaem
van Petrus de voornoemde verklaering en vertooning ge
daen in de tegenwoordigheyd van fredericus guffens voorman
oud vyf en veertig jaeren en van adrianus baes schryver
oud acht en veertig jaeren beyde alhier woonende, den vader
en den eersten getuygen hebben verklaerd niet te kunnen teekenen
en den tweeden getuygen heeft met ons dezen akte geteekend
naer gedaen voorlezing

                                          A. Baes                      N. Delgeur

04-06-1837 Doopvermelding van Franciscus Trudo Kempeneers, zoon van Godefridus Cornelius en Anna Maria Pieraerts te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

Kempeneers quarta junii hora 7a matutina natus ac eadem die baptisatus petrus filius
legitimus Godefridi Kempeneers et Anna Maria gevaerts hic junctorum
susceperunt eum petrus Kempneers et Catharina Gevaerts

op 4 juni rond 7 uur 's morgens is geboren en op dezelfde dag gedoopt Petrus wettige zoon van Godefridus Kempeneers en Anna Maria Gevaerts * die hier gehuwd zijn met als getuigen Petrus Kempeneers en Catharina Gevaerts *
* gevaerts moet zijn Pieraerts

10-06-1837 Overlijdensakte van Petrus Kempeneers, zoon van Godefridus Cornelius en Anna Maria Pieraerts te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaer achtien hondert zeven en dertig, den tienden der
maend junij ten twee ueren naer middag, voor ons Nicolas
Delgeur schepen ambtenaer van den Borgerlyken Stand
der stad St Truyden provincie Limburg, zyn verschenen Gode
fridus Cornelius Kempeneers
mandemaeker vader der
overledenen en henricus lenaerts daglooner nabuur der
overledenen en beyde alhier woonende dewelks ons
hebben verklaerd dat op heden ten halver dry ueren des
smorgens Petrus Kempeneers oud vyf daegen
alhier geboren van het mannelyk geslacht zoon
van voornoemden Godefridus Cornelius Kempeneers
en van Anna Maria pieraerts beyde alhier
woonende is overleden in het huys n° 303 gelegen
in de Stapelstraet binnen deze stad en hebben de
komparanten naer gedaene voorlezing verklaerd niet te
kunnen teekenen

                                                  N. Delgeur

04-06-1837 Overlijdensvermelding van Petrus Kempeneers, zoon van Godefridus Cornelius en Anna Maria Pieraerts te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

Kempeneers decima junii obiit petrus kempeneers, hic natus, atatis
quinque dierum filius legitimus godefridi cornelii et Anna
Maria pieraerts

op 10 juni is overleden, Petrus Kempeneers, hier geboren, vijf dagen oud wettige zoon van Godefridus Cornelius en Anna Maria Pieraerts

02-08-1837 Huwelijksakte van Willem Cox en Anne Marguerite Kempeneers te Sint-Truiden (marriage certificate - acte de mariage - Heiratsurkunde)

Akte van Houwelyk

In het jaer achtien hondert zeven en dertig , den tweeden
der maend augusti ten halver twelf ueren voor middag
voor ons Nicolas Delgeur schepen ambtenaer
van den Borgerlyken Stand der stad St Truyden
provinci Limburg zyn verschenen Wilhelmus
Cox
Bakker, oud vyf en vyftig jaeren alhier
geboren en woonende weduwnaer van wyle
Margareta Merle, alhier overleden den derden
der maend december des jaers achtien hondert
vier en dertig # en meerderjaerigen zoon van wylen
Wilhelmus Cox, overleden te hechtel provincie Limburg
den dertigsten der maend frimaire jaer veertien der
fransch republiek/ een en twintigsten der maend december
des jaers achtien hondert vijf zoo als blykt uyt de
sterfakte uytgereykt te gemeld hechtel den vier en
twintigsten der maend july jongstleden en van
Anna Maria Derwael zonder beroep alhier
woonende en hier tegenwoordig en toestemmende
en Anne Marguerithe Kempeneers
dagloonster, oud twintig jaeren alhier geboren en
woonende minderjaerige dochter van jean kempeneers
daglooner en van Anne Jeuris beyde alhier woonende
door hun beyde geassisteerd, welke komparanten ons hebben
verzocht overtegaen tot de voltrekking van het houwe
lyk onder hun beraemd en waer van de publicatien
reeds zyn gedaen ingevolge de wet te weten de
eerste op den zestienden der maend july jongstleden op de
uer des smiddags en de tweede den dry en twintigsten
der zelfde maend en ter zelfde uer en geene tegen
spraek tegen dit houwelijk ons kenbaer gemaekt zynde,
regt doende op hun verzoek hebben wy naer voorlezing
van alle de stukken hier boven vermeld als ook
van het zesde Kappittel van den titel raekende
het houwelijk van het Borgerlyk Wetboek aen den
Bruydegom en de bruyd gevraegd of zy elkander
voornemens zyn te nemen voor man en vrouw, elk
van hun beurtelings geantwoord hebbende van jae
verklaeren wy in naem van de wet dat Wil
helmus Cox
en Anne Marguerithe
Kempeneers
door het houwelykse band vereenigd zyn waer
van wy de tegenwoordigen akte hebben opgesteld in
de tegenwoordigheyd van adrianus Baes schryver oud acht
en veertig jaeren van petrus carolus bode der regering
alhier oud zes en veertig jaeren, van Joannes henricus
Waleyns, zonder beroep, oud dry en zestig jaeren en van
Lambertus Antonius Leenen, bakker , oud dry en veertig jaeren,
vrienden der vereenigde en alle woonende alhier, den
bruydegom met de getuygen hebben met ons dezen
akte geteekend en de bruyd, de moeder der bruydegom
en de ouders der bruyd hebben verklaerd niet te
kunnen teekenen naer gedaene voorlezing

                               g cox      a leenen
                              j h waleyns            A Baes
                                     p carolus
                                  N Delgeur

nota in de zijkant

# zoo als blykt uyt de sterfakte uitgereykt alhier den negen en twintigsten der maend
july jongstleden deze verzending goedgekeurd


10-08-1837 Huwelijksvermelding van Willem Cox en Anne Marguerite Kempeneers te Sint-Truiden (marriage - mariage - Trauung)

Cox
et
Kempeneers
Decima augusti factis tribus proclamationibus nulloque
detecto impedimento coram me G.L. Cartuyvels pastore
hujus loci contraxerunt matrimonium Guilielmus
Cox
viduus Margarita Meerle et Anna Margarita
kempeneers
ambo hic nati ac parochiani mei
qua testes praesentes erant joannes Kempeneers et
Ludovicus Nicolai

Op 10 augustus na driemaal afkondigd te zijn en geen belemmering gevonden te hebben zijn voor mij G.L. Cartuyvels pastoor van hier in het huwelijk getreden Willem Cox weduwnaar van Margaria Meerle en Anna Margarita
Kempeneers beide hier geboren en mijn parochianen waar als getuigen aanwezig waren Joannes Kempeneers en Ludovicus Nicolai

11-02-1838 Huwelijksakte van Servaes Baldewijns en Maria Orij te Broekom (marriage certificate - acte de mariage - Heiratsurkunde)

Acte de Marriage: L' an mil huit cent trente huit l'
onzième jour de mois de février à quatre heures après midi
pardevant nous Bourgemaitre officier de l' état
civil de la commune de Brouckom arrondissement de Hasselt
province de Limbourg sont comparus le sieur Servais
Baldewijns
agé de vingt six ans huit mois accompli
scieur demeurant a Brouckom et ij né le trente Mai mil
huit cent et onze majeur fils de Henri Baldewijns,
charpentier demeurant à Brouckom ici présent et consentant
et de Cathérine Follon, décédée à Brouckom le vingt sept
maij mil huit cent vingt six; ainsi qu' il conste du
régistre de l' état civil de cette commune même année et la
demoiselle Marie Orij agée de vingt un ans huit mois
accomplis ouvrière demeurant a Brouckom et ij né le
vingt quatre Maij mil huit cent seize, majeure fille de
Henri Orij, tailleur d' habit et de Gertrude Vanhove
menagère tous deux demeurant à Brouckom et ici présent
et séparément consentant. Lesquels nous ont requis de procéder
à la celebration de la marriage projeté entre eux et dont les publications
ont été faites devant la principale porte de l' édifice servante
maison communale à Brouckom; savoir la première le dimanche
vingt du mois de Janvier écoulé et la seconde le dimanche
quatre du mois de février courant toutes deux a dix heures
avant midi, aucune opposition au dit mariage ne nous
ayant été signifiés faisants droit à leur requisition après avoir
donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du
chapitre six du titre de code civil intitulé du mariage
avons demandé au future époux et à la future épouse s' ils
veulent se prendre pour mari et pour femme
Chacun d' eux ayant repondu separement et affirmativement declarons
au nom de la loi que Servais Baldewijns et Marie Orij sont unis
par le mariage. De quoi nous avont dressé le présent acte en presence
de pierre poncelet agé de quarante trois ans, chretien poncelet agé de
trente trois ans, Robert Degreeff agé de quarante sept ans tous trois
cultivateurs Jean Clerinx agé de cinquante ans journalier tous les
quatres demeurant à Brouckom les quels ont signé avec nous et le père de
l' épouse et de l' épouse le present acte, l' époux, l' epouse et la mère de l' epouse nous
nous ont déclaré ne savoir écrire ni signer après lecture faite

Henricus orie                     h. baldewijns
P. Poncelet        c poncelet                                   Le Bourgemaitre
Ian clerinx              R Degreeff                                  J. Degreeff


17-02-1838 Trouwvermelding van Servaes Baldewijns en Maria Orij te Broekom (marriage - mariage - Trauung)

ANNO 1800 TRIGESIMO OCTAVO

Februarii vigesima septima proviis bannis
cum dispensatione jllmi vic gen.in 3° en 4° gradu
ac in tempore clauso corum me jBtt Degreeff pastore
matrimonium contraxerunt parochiani mei
Servatius Baldewyns
hic baptisatus et
Maria Ory
baptisata Loscastri : testibus fransico
ory petro telens Anna Christina Baldewyns
Anna Catharina baldewyns ac gertrude poncelet

Arbor Consanguinitatis

H. Baldewyns ex Horpmael genuit cum N. Proesmans
1 Hendericum qui cum anna poncelet genuit
2 henricum qui non cum prima exore margarita langenaken sed cum secunda anna catharina follon genuit
3 Servatium Baldewijns sponsum

1 Annam mariam qui cum francisco ory ex Heers genuit
2 Henricum qui cum Catharina Wagemans in Brouckom genuit
3 Henricum qui cum Maria Gertrude Vanhove loscastri genuit
4 mariam ory sponsa

25-03-1838 Geboorteakte van Catharina Elisabetha Kempeneers dochter van Arnold Kempeneers en Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

n° 158 In het jaer achtien hondert acht en dertig den zes en
twintigsten der maend meert ten twee ueren naer mid
dag voor ons Arnold Vandenhove schepen ambtenaer
van den Burgerlyken Stand der stad Sint Truyden
provincie Limburg is verschenen Arnoldus Kempe
neers
kleermaeker alhier woonende aen de diestersche
poort, denwelken ons vertoond heeft een kind van het vrouwe
lyk geslacht geboren den vyf en twintigsten dezer maend
meert ten elf ueren des savonds van hem deklarant en
van Elisabeth Plevoets zyne huysvrouw en waer
aen hy verklaerd te willen geven de voornaemen van
Catharina Elisabeth de voornoemde ver
klaering en vertooning gedaen in de tegenwoordigheyd
van Michael Hoebanx daglooner # en van Joannes
Schevenels voorman oud vyftig jaeren beyde alhier woonende
en den vader met de getuygen hebben naer gedane voorlezing
verklaerd niet te kunnen teekenen

                                                                               A Vandenhove

nota in de zijkant
# oud dertig jaeren

deze verzending goedgekeurd

01-04-1838 Overlijdensakte van Catharina Elisabeth Kempeneers dochter van Arnold en Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

n° 166 In het jaer achtien hondert acht en dertig den tweeden der
maend april ten elf ueren voor middag voor ons Arnold
Vandenhove schepen ambtenaer van den Burgerlyken
Stand der stad Sint Truyden provincie Limburg zyn
verschenen Arnoldus Kempeneers kleermaeker vader der
overledene en Joannes Verhulst Barbier nabuur der
overledene en beyde alhier woonende dewelke ons hebben
verklaerd dat op den eersten der maend april ten
tien ueren des savonds Catharina Elisabeth
Kempeneers
oud zeven daegen alhier geboren van
het mannelyk geslacht dochter van voornoemden arnoldus
kempeneers
en Elisabeth plevoets alhier woonende, is
overleden in het huys n° 509 gelegen aen de diestersche
poort binnen deze stad en hebben de komparanten naer
gedaene voorlezing verklaerd niet te kunnen teekenen

                                                                                  A Vandenhove

01-04-1838 Overlijdensvermelding van Catharina Elisabeth Kempeneers docher van Arnold en Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

kempeneers prima Aprilis hora 10a vespertina obiit Catharina
elisabetha kempeneers
atatis 7 dierum filia legitima
Arnoldi et elisabeth plevoets

op 1 april om 10 uur 's avonds is overleden Catharina Elisabeth Kempeneers die 7 dagen oud is geworden, wettige dochter van Arnold en Elisabeth Plevoets

13-04-1838 Overlijdensakte van Elisabeth Plevoets echtgenote Arnold Kempeneers te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

N° 188

In het jaar achtien hondert acht en dertig den dertienden
der maend april ten tien ueren voor middag voor ons
Arnold Vandenhove schepen ambtenaer van den Borgerlyken
Stand der stad Sint Truyden provincie Limburg zijn verschenen
Arnoldus Kempeneers kleermaker echtgenoot der overledene
en Joannes Verhulst barbier nabuur der overledene
en beyde alhier woonende dewelke ons hebben verklaerd
dat op den twelfden dezer maend april ten vijf ueren naer
middag Anne Elisabeth Plevoets kantewerk
ster oud veertig jaeren alhier geboren en woonende van
het vrouwelijk geslacht echtgenote van voornoemden arnoldus
Kempeneers en dochter van wijlen Josephus plevoets en
van wijle Maria Catharina Smets beyde overleden is overleden
in het huys N° 509 gelegen aen de Diestersche poort binnen
deze stad en hebben de komparanten naer gedaene voorlezing
verklaerd niet te kunnen teekenen

                                                                                A. Vandenhove

14-07-1838 Geboorteakte van Arnold Kempeneers, zoon van André en Joanna Catherina Hasen (birth certificate - acte de décès - Geburtsurkunde)

n° 353

                         Akte van Geboorte

In het jaer achtien hondert acht en dertig den veertiende
der maend julij ten vier ueren naer middag voor ons
Arnold Vandenhove schepen ambtenaer van den
Burgerlyken Stand der stad Sint Truyden provincie
Limburg is verschenen Andreas Kempeneers
kuyper alhier woonende in de steenstraet, denwelken
ons vertoond heeft een kind van het mannelyk geslacht
geboren heden ten acht ueren voor middag van hem
deklarant en van Joanna Catharina Ha
sen
zyne huysvrouw en waer aen hy verklaerd te
willen geven de voornaem van Arnold de
voornoemde verklaering en vertooning gedaen in de
tegenwoordigheyd van Arnold Kempeneers wever oud zestig
jaeren en van adrianus baes schryver oud negen en
veertig jaeren beyde alhier woonende den vader met
den eerste getuygen hebben verklaard niet te kunnen teekenen
en den tweede getuygen heeft met ons dezen akte geteekend naer gedaene
voorlezing

A. Baes                              A Vandenhove

14-07-1838 Doopvermelding van Arnold Kempeneers, zoon van André en Joanna Catherina Hasen (baptism - baptême - Taufe)

Kempeneers

die decima quarta julii hora octava matutina natus est ac eadem die baptisatus
Arnoldus filius legitimus Andrea kempeneers
et joanna Haezen qui hic
contraxerunt susceperunt eum Arnoldus kempeneers et Anna elisabeth gevaert


op 14 juli is om 8 uur 's morgens geboren en dezelfde dag gedoopt Arnold wettige zoon van Andreas Kempenees en Joanna Haesen die hier
gehuwd zijn met als getuigen Arnoldus Kempeneers en Anna Elisabeth Gevaert

16-09-1838 Geboorteakte van Gertrudis Baldewijns dochter van Servaes en Maria Orij te Broekom (birth certificate - acte de décès - Geburtsurkunde)

Acte de Naissance L' an mil huit cent trente
huit du mois de Septembre le dix-septième Jour
à neuf heures du matin pardevant nous Jean Degreeff
Bourgemaitre officier de L ' Etat civil de la commune
de Brouckom arrondissement de Hasselt, province
de Limbourg est comparu Servais Baldewijns
agé de vingt six ans scieur demeurent à Brouckom,
lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin,
né à Brouckom hier seize septembre Courant
a neuf heures du matin de lui déclarant et de
Marie Ory ouvrière demeurant à
Brouckom son épouse et auquel il nous a
declaré vouloir donné le prenom de Gertrude. Les dites
declaration et présentation faites en présence de Robert
Degreeff, âgé de quarante sept ans et pierre poncelet
agé de quarante trois ans, tous deux cultivateurs demeu
rant à Brouckom. Lesquels ont signé avec nous le
père comparant nous a declaré ne savoir écrire ni
signer apres lecture faite du présent acte.

                                                                Le Bourgemaitre
P.Poncelet        R.degreeff                           J Degreeff


16-09-1838 Doopvermelding van Gertrudis Baldewijns dochter van Servaes en Maria Orij te Broekom (baptism - baptême - Taufe)

Septembris decima sexta baptisata est
GERTRUDIS
filia servatie BALDEWYNS et
maria ORY hic matrimonio junctorum ;
suscipientibus eam Henrico Baldewyns ac
maria gertrude ory

Vidi hac 1a 8bris 1838 C.H. Beelen Decanus

op zestien september is gedoopt Getrudis dochter van Servaes Baldewijns en Maria Ory hier in den echt vereend, hebben haar ter doopvont gehouden hendrik Baldewyns en maria gertrude ory

noot van de decaan : heeft geleefd tot 1 oktober 1838 C.H. Beelen Decaan

03-12-1838 Overlijdensakte van Maria Gertrudis Kempeneers dochter van Corneel Frederik en Maria Ida Wouters te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

n° 550 In het jaer achtien hondert acht en dertig den vierden
der maend december ten negen ueren voor middag
voor ons Arnold Vandenhove schepen ambtenaer van
den Burgerlyken Stand der stad Sint Truyden provincie
Limburg zyn verschenen Gerardus Jadoul daglooner zwager
der overledene en Josephus Raemaekers wever nabuur
der overledene en beyde alhier woonende Dewelke
ons hebben verklaerd dat op den derde dezer maend december
ten elf ueren des savonds Gertrudis Kempe
neers
kantewerkster oud twee en veertig jaeren alhier
geboren en woonende van het vrouwelyk geslacht
ongetrouwd dochter van wylen Cornelius en van wyle Ida
Wauters
is overleden in het huys n° 382 gelegen in
de nieuwesteenweg straet binnen deze stad en hebben de
komparanten naer gedaene voorlezing verklaerd niet te kunnen
teekenen

                                                                A Vandenhove

03-12-1838 Overlijdensvermelding van Maria Gertrudis Kempeneers dochter van Corneel Frederik en Maria Ida Wouters te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

kempeneers tertia decembris hora undecima nocturna obiit Gertrudis
Kempeneers
atatis 40 annorum caelebs et filia legitima
Cornelii et Ida Wouters

op 13 december om 11 uur 's nachts is overleden Gertrudis Kempeneers die 40 jaar ou is geworden, ongehuwd, en wettige dochter van Corneel en Ida Wouters

17-12-1838 Overlijdensvermelding van Gertrudis Baldewijns dochter van Servaes en Maria Orij te Broekom (death - décès - Sterbe)

decembris decima septima obiit GERTRUDIS
BALDEWYNS
trium mensium puer

op 17 december (1838) is overleden Gertrudis Baldewyns amper drie maanden

02-03-1839 Geboorteakte van Peeter Joannes Kempeneers, zoon van Godefridus en Barbara Moermans te Nieuwerkerken (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Het jaar achttien honderd negen en dertig den tweeden
der maend meert ten twee uren na middag, is voor ons Burgemeester
Ambtenaer van den Burgerlyken Stand der gemeente Nieuwerkerken provincie
Limburg verschenen Godefridus Kempeneers oud
vijf en Dertig jaren handwerker wonende in deze gemeente
dewelken aen ons vertoond heeft een Kind van het mannelijk geslacht,
op dezen dag geboren, ten zes ure voormiddag, van hem
deklarant en van Barbara moermans
zyne echtgenote en aen welk hij verklaerd heeft te willen geven de voornamen
van peeter Joannes
alwelke verklaring en vertooning gedaen zyn in tegenwoordigheyd van jan
Moermans woonachtig te
nieuwerkerken, handwerker
van beroep oud vier en dertig jaren en van mathijs vanbrabant
woonachtig te nieuwerkerken
handwerker van beroep,
oud acht en dertig jaren. En na gedane voorlezing aen den deklarant
en de getuygen, hebben zy verklaert niet te kennen
schrijven.
                                                                  De Burgemeester voornoemd
                                                                                L. Jeuris

11-04-1839 Overlijdensakte van Maria Elisabeth Ramaeckers, echtgenote Arnoldus Kempeneers (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

N° 106

Het jaer achttien honderd negen en dertig, den twelfden
der maend april, ten tien uren voor middag zijn vor ons Schepen
Ambtenaer van den Burgerlyken Stand der gemeente Sint Truyden provincie
Limburg, verschenen Nicolaus Nicolaij
woonachtig te Sint-Truyden lijkebediende van beroep oud
twee en zeventig jaren die gezegd heeft vriend der overledene
te zijn en Joannes Josephus Lenaerts woonachtig
te Sint Truyden lijkbediende van beroep oud negen en dertig jaren,
die gezegd heeft vriend der overledene te zijn
dewelke ons verklaerd hebben dat op den elfden dezer om vijf uren
des smorgens overleden is in het huys n° 536 gelegen
in de hellestraat binnen deze stad Maria Elisabeth Raemaekers
oud vijf en zestig jaeren geboren te Sint Truyden
woonachtig te Sint Truyden achtgenoote van Arnoldus Kem
peneers
wever van beroep, alhier woonachtig en dochter
va Andreas Ramaekers en wijle Anne Margriet Vanleysem
en na gedane voorlezng aen de deklaranten hebben zij met ons dezen akte
geteekend
                                                                     De Schepen voornoemd

N. Nicolay                                                             N. Vandenhove
i Lenaerts

7-05-1839 Overlijdensakte van Laurentius Antonius Kempeneers zoon van Arnold en Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

N° 121

Het jaar achttien honderd negen en dertig, den achsten
der maand mey, ten tien uren voormiddag, zyn voor ons Schepen
Ambtenaer van den Burgerlyken Stand der gemeente Sint Truyde, provincie
Limburg, verschenen Arnoldus Kempeneers
woonachtig te Sint Truyden, kleermaker van beroep, oud
zeven en vijftig jaren die gezegd heeft vader der overledenen
te zijn en Jacques Verhulst woonachtig
te Sint-Truyden, barbier van beroep, oud twee en dertig jaren
die gezegd heeft nabuur der overledenen te zyn
dewelke ons verklaerd hebben dat op den zevenden dezer ten acht uren
voor middag overleden is in het huys nr 509 gelegen in de
Steenstraat binnen deze stad Laurentius Antonius Kempe
neers

oud vier jaeren, geboren te Sint Truyden en
woonachtig te Sint Truyden zoon van voornoemden arnoldus
Kempeneers
en van Elisabeth Plevoets, overleden

en na gedane voorlezing aen de deklaranten hebben zij verklaerd niet te kunnen
teekenen
                                                                           De Schepen voornoemd
                                                                             A Van den hove

7-05-1839 Overlijdensvermelding van Laurentius Antonius Kempeneers zoon van Arnold en Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Kempeneers septima Maji hora octava antemeridiana obiit laurentius
kempeneers
atatis quatuor annorum, filius legitimus
Arnoldi et elisabeth plevoets

op zeven mei rond 8 uur voor middag is overleden Laurentius Kempeneers vier jaar oud, wettige zoon van Arnold en Elisabeth Plevoets

18-06-1839 Overlijdensakte van Anna Maria Pieraerts, echtgenote Godefridus Cornelius Kempeneers (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

N° 149

Het jaer achttien honderd negen en dertig den negentienden
der maend Juny ten dry uren naer middag zyn voor ons Schepen
Ambtenaer van den Burgerlyken Stand der gemeente Sint Truyden provincie
Limburg, verschenen Nicolaus Nicolaij
woonachtig te Sint Truyden, lykebediender van beroep, oud
twee en zeventig jaren, die gezegd heeft de overledene gekend
te hebben en Joannes Josephus Lenaerts woonachtig
te Sint Truyden lykebediender van beroep, oud een en veertig jaren
die gezegd heeft de overledene gekend te hebben
dewelke ons verklaerd hebben dat op den achttienden dezer ten elf uren
voor middag overleden is in het huys N° 303 gelegen in
de Stapelstraat binnen deze stad Anna Maria Pieraerts
oud acht en dertig jaeren geboren te Tessenderloo provincie Limburg
woonachtig te Sint Truyden echtgenoote van Godefriedus
cornelius Kempeneers
mandenmaker alhier woonachtig en dochter
van Joannes en Anna Gertrudis fransen byde overleden
en na gedane voorlezing aen de deklaranten hebben zy met ons dezen akte
geteekend
                                                                            De Schepen voornoemd,

N Nicolay             I Lenaerts y                                     A Vandenhove

18-06-1839 Overlijdensvermelding van Anna Maria Pieraerts, echtgenote Godefridus Cornelius Kempeneers (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

pierarts
decima octava junii hora undecima antemeridiana obiit
Anna Maria pieraerts, S:S: sacramentis exeuntium munita
Anna maria pieraerts, atatis 38 annorum, uxor godefridi
cornelii kempeneers

op 18 juni om 11 uur voormiddag is overleden Anna Maria Pieraerts voorzien van de heilige sacramenten die 38 jaar is oud is geworden echtgenote van Godefridus Cornelius Kempeneers

23-06-1839 Huwelijksakte van Jean Kenen en Anna Christine Baldewijns, dochter van Henri en Anne Catharenne Follon te Broekom (marriage certificate - acte de marriage - Heiratsurkunde)

Acte de Marriage: L' an mil huit cent trente neuf le
vingt troisième jour de mois de juin à onze heures avant
midi pardevant nous Jean Degreeff Bourgemaitre officier
de l' état civil de la commune de Brouckom arrondissement
de Hasselt province de Limbourg sont comparus Jean Kenen
agé de presque vingt sept ans journalier demeurant a
Brouckom et ij né le vingte trois juillet mil huit cent
onze majeur fils naturel de Marie Kenen, ouvrière
demeurant à Brouckom ci présent et consentant et la
demoiselle Anne Christine Baldewijns, agée de vingt
quatre ans accomplis couturière demeurant a Brouckom et ij né
le premier Mars mil huit cent quinze, majeure fille de
Henri Baldewijns, ouvrier charpentier demeurant à Brouckom
ci présent et consentant et d' Anne Caterine Follon décédée
à Brouckom le vingt sept mai mil huit cent vingt six ainse
que conste du régistre de l' etat civil de cette commune de
la même année. Lesquels nous ont requis de procéder à la
celebration de la marriage projeté entre eux et dont les publications
ont été faites devant la principale porte de l' édifice servante maison
communale à Brouckom; savoir
la première le dimanche neuf juin courant Janvier courant et la seconde
le dimanche seize même mois de juin toutes les deux a dix
heures du matin, aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été
signifiées faisants droit à leur requisition après avoir donné lecture de toutes
les pièces ci dessus mentionnées et du chapitre six du titre de code civil
intitulé du mariage avons demandé au future époux et à la future
épouse s' ils veulent se prendre pour mari et pour femme. Chacun d' eux
ayant repondu separement et affirmativement declarons au nom
de la loi que Jean Kenen et Anne Christine Baldewijns
sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé l' acte en presence
de pierre poncelet agé de quarante quatre ans, Robert Degreeff agé
de quarante sept ans, Jean Marchal agé de trente six ans, Jean
Kenners agé de quarante quatre ans tous quatres cultiva
teurs demeurant à Brouckom les quels ont signé
avec nous et le père de l' épouse le present acte, l' époux et sa mère et
l' epouse nous ont déclaré ne savoir écrire ni signer après lecture faite

                  H baldewijns P Poncelet
R degreeff        joannes kenners                 ian marchal
                                                                              Le Bourgemaitre
                                                                                        J Degreeff


28-08-1839 Huwelijksakte van Godefridus Cornelius Kempeneers en Maria Anna Bollen (Bollis) te Sint-Truiden (marriage certificate - acte de mariage - Heiratsurkunde)

Het jaer achttien honderd negen en dertig, den acht en twintigste
der maend Augusti ten vijf uren naer middag zyn voor ons schepen
Ambtenaer van den Burgerlyken Stand der gemeente Sint Truyden, provincie
Limburg, verschenen Godefridus Cornelius Kempeneers
voldaen hebbende tot heden aen de nationale militie zoo als blykt uyt de
houwelyks akte alhier verleden den vijf en twintigsten november achtien hondert acht en
twintig
oud drie en dertig jaren, geboren te Sint Truyden
den dertienden december duyzend acht honder
zes, mandenmaeker van beroep woonachtig te Sint Truyden
meerderjarige zoon van wylen Mathias Kempeneers
alhier overleden den negenden augusti achtien hondert acht en twintig en
van wyle Catharina Rasquin alhier overleden den tweeden september achtien
hondert zeven en dertig en weduwnaar van wyle anna maria pieraerts alhier
overleden den achtienden juny jongstleden zoo als blykt uyt de sterfakten
uytgereykt alhier den achtien den augusti jongstleden

Ter andere zyde Marie Anne Bollis, zonder
beroep, oud dry en twintig jaren, geboren te Sint Truyden
den achsten meert duyzend acht honderd
zestien woonachtig te Sint Truyden

Meerderjarige dochter van albinus Bollen, landbouwer
van beroep alhier woonachtig en hier tegenwoordig en toestemmende
en van wyle Maria Catharina Engelbosch alhier overleden
den zeventienden april achtien hondert vier en twintig zoo als blykt
uyt de sterfakte uytgereykt alhier den achtienden dezer maand augusti

Dewelke ons verzocht hebben overtegaan tot het voltrekken van het huwelyk
by hun besloten, en waeraf de afkondigingen op de puy van het gemeente-huys
alhier, overeenkomstig de wet, met tusschentyd van acht dagen geschied zyn,
den eersten den achtiende dezer maend augusti , de tweede
den vyf en twintigsten der zelfde maend, telkens ten
elf ueren, voor middag

Geen inspraek op dit huwelyk ter onzer kennis gebragt zynde, regt doende
op hun verzoek, en na, volgens de wet, voorlezing gedaen te hebben 1° van de
afkondigingen alhier geschied, 2° van de geboorteakten der
contractanten 3° van gemelde sterfakten 4°
van een certificaat van onvermogen der contractanten

*** tweede deel van de akte is nog niet online beschikbaar****

04-01-1840 Geboorteakte van Anne Catherine Baldewijns dochter van Servaes en Maria Orij te Broekom (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Acte de Naissance L' an mil huit cent
quarante du mois de Janvier le cinqième Jour
à neuf heures du matin pardevant nous Jean
Degreeff Bourgemaitre officier de L ' Etat civil
de la commune de Brouckom arrondissement
de Tongres, province de Limbourg est comparu
Servatis Baldewijns
agé de vingt huit ans
ouvrier demeurent à Brouckom, lequel nous
a présenté un enfant du sexe féminin, né à
Brouckom hier quatre de mois de Janvier
Courant a onze heures du soir de lui déclarant
et de Marie Ory son épouse, menagère
demeurant à Brouckom son épouse et auquel il nous
a declaré Vouloir donné le prenom d' Anne
Cathérine
. Les dites declaration et présentation faites
en présence de Robert Degreeff, âgé de
quarante huit ans et Guillaume Kleykens
agé de quarante deux ans, tous deux cultivateurs
demeurant à Brouckom. Lesquels ont signé avec
nous le père comparant nous
a declaré ne savoir écrire ni signer apres
lecture faite

Le Bourgemaitre
R.degreeff W Klijkens J Degreeff

De nota links onderaan de akte : la rasure ci-contre .... de getuigen en de burgemeester hebben daar ook getekend.
De nota bovenaan de akte zegt : Le présent registre contenant six feuilles destiné à l' inscription des actes de l' état civil de la commune de Brouckom pendant l' année 1800 quarante a été coté et paraphé par nous President du Tribunal de premier instance séant a Tongres
Tongeren 1er Décember 1839
Pr le président J. De Matthijs

04-01-1840 Doopvermelding van Anne Catherine Baldewijns dochter van Servaes en Maria Orij te Broekom (baptism - baptême - Taufe)

Anno 1840
Baldewijns Anna Catharina
Anno Millesime octogentesimo quadragesimo die quarto mensis
januarii baptisata est anna catharina /: heri nata :/ filia legitima
Servatii Baldewijns et maria orij parentis matrimonium contracerunt
in hac parochia Susceperunt eam petrus henricus orij et anna
baldewijns ambo ex hac parochia quid attestor E Loverix
                                                                                pastor

Baldewijns Anna Catherina In het jaar duizend achthonderd veertig de vierde dag van de maand januari is gedoopt Anna Catharina /: vandaag geboren :/ wettige dochter van Servaes Baldewijns en Maria Ory ouders in deze parochie gehuwd, hebben haar ter doopvont gehouden Hendrik Orij en Anna Baldewijns beiden van deze parochie geattesteerd E Loverix pastoor

21-03-1840 Overlijdensakte van Arnold Kempeneers, zoon van André en Joanna Catharina Hasen te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

N° 70

L'an mil huit cent quarante, le vingtunième jour du mois
de mars, à deux heures de relevée par devant
nous Bourgmestre Officier de l'état civil de la commune de Saint Trond
province de Limbourg, sont comparus André Kempeneers
âgé de trente un ans, profession de tonnelier, domicilié
à Saint Trond, pere du défunt et francois Antoine
Debruyn, âgé de quarante trois ans, profession de boulanger
domicilié à Saint Trond, voisin du défunt, lesquels nous
ont déclaré que le vingtunième jour du mois de mars
mil huit cent quarante, à neuf heures du matin, est décédé
en sa demeure, située en cette commune, rue dans Diest
n° 455 Arnold Kempeneers
âgé de vingt mois ans, profession de née et domicilié
à Saint Trond fils du susdit André Kempeneers
et de Jeanne Catherine hazen, domiciliés en cette commune
et ont les déclarans, après que lecture leur a été faite du present acte ont signé
avec nous excepté le premier déclarant a declaré ne savoir écrire

f. A. Debruyn                         Le Bourgmestre prénommé
                                                        M.J. Gilis

21-03-1840 Overlijdensvermelding van Arnold Kempeneers, zoon van André en Joanna Catharina Hasen te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

Kempeneers

vigesima prima Martii hora nona antemeridiana obiit
Arnoldus Kempeneers atatis 20 mensium filius legitimus
Andrea et Catharina Haesen

op 21 maart rond 09 uur voor middag is overleden Arnold Kempeneers die 20 maanden is geworden, wettige zoon van Andreas en Catharina Haesen

21-06-1840 Geboorteakte van Anne Regine Kempeneers, dochter van Joannes Jacobus en Veronica Vanhove te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

N° 178
L'an mil huit cent quarante le vingt deuxième jour du mois
de juin à dix heures du matin, par devant nous
Bourgmestre Officier de l'état Civil de la commune de Saint Trond
province de Limbourg, est comparu Jean jacques Kempe
neers
, journalier, domicilié à Saint Trond, faubourg de Tirlemont
qui nous a présenté un enfant du sexe féminin né le vingt un de ce mois
à onze heures du soir , de lui déclarant et
de Veronique Vandenhove, son épouse
et auquel il a déclaré vouloir donner les
prénoms de Anne Régine

Les dites présentation et déclaration faites en présence de Jacques
Vanhaeren âgé de cinquante six
ans, profession de journalier, domicilié à Saint Trond,
et de Leonard Tabruyn
âgé de quarante cinq ans, profession de journalier
domicilié à Saint Trond
et ont le déclarant et témoins, après qu'il leur a été faite lecture du présent
acte, déclaré ne savoir écrire

                                                        Le Bourgmestre prénommé
                                                                      M.J. Gilis

21-06-1840 Doopvermelding van Anne Regine Kempeneer, dochter van Joannes Jacobus en Veronica Vanhove te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1840

Kempeneers

Die vigesima prima hora 11a vespertina nata est ac ea
dem die baptizata Anna Regina filia legitima Joannis
Jacobi Kempeneers
et Veronica Vandenhove hic junctorum
susceperunt Gerardus Natus et Anna Regina Dewell

de 21e om 11u 's avonds is geboren en dezelfde dag gedoopt Anna Regina wettige dochter van Joannes Jacobus Kempeneers en Veronica Vandenhove die hier gehuwd zijn met als getuigen Gerard Natus en Anna Regina Dewell

25-06-1840 Overlijdensakte Joannes Hubertus Kempeneers zoon van Joannes Jacobus en Veronica Vanhove te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Overlijden

N° 194 L'an mil huit cent quarante, le vingtseptième jour du mois
de juin à dix heures du matin par devant
nous Bourgmestre officier public de l'état civil de la commune de Saint Trond
province de Limbourg, sont comparus Jean Jacques Kempeneers
âgé de trente six ans, profession de journalier, domicilié
à Saint Trond, père du défunt et Adrien
Vandenhove âgé de quarante quatre ans, profession de cordonnier
domicilié à Saint Trond, oncle du défunt, lesquels nous
ont déclaré que le vingtsixième jour du mois de juin
mil huit cent quarante, à une heures de relevée, est décédé
en sa demeure située en cette commune rue Faubourg de Tirlemont
n° 0, jean Hubert Kempeneers
âgé de neuf ans, profession de né et domicilié
à Saint Trond, fils du susdit Jean Jacques
Kempeneers demeurant et de Veronique Vanhove domiciliés au dit lieu

et ont les déclarans, après que lecture leur a été faite du present acte
déclaré ne savoir écrire

                                                               Le Bourgmestre prénommé
                                                                                  M.J. Gilis

25-06-1840 Overlijdensvermelding Joannes Hubertus Kempeneers zoon van Joannes Jacobus en Veronica Vanhove te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

Kempeneers vigesima sexta junii hora prima meridiana obiit
sacramentis paenitentia et extrema unctionis munitus
joannes hubertus Kempeneers atatis 9 annorum
filius legitimus joannis jacobi et veronica vanhove

26 juni om één uur na middag is overleden voorzien van de sacramenten van boete en het heilig oliesel Joannes Hubertus Kempeneers die 9 jaar is geworden, wettige zoon van Joannes Jacobus en Veronica Vanhove

10-08-1840 Geboorteakte van Maria Catharina Kempeneers, dochter van Godefridus Cornelius en Maria Anna Bollen te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

N° 214 L'an mil huit cent quarante, le dixième jour du mois
d' aout, à quatre heures de relevée, par devant nous
Bourgmestre Officier de l'état civil de la commune de Saint Trond
province de Limbourg, est comparu Godefroid Corneille Kem
peneers
, vannier, domicilié à Saint Trond rue de Tirlemont
qui nous a présenté un enfant du sexe féminin né cejourd'hui
à onze heures du matin de lui declarant et
de Marie Anne Bollis son épouse
et auquel il a déclaré vouloir donner les
prénoms de Marie Catherine

Les dites présentation et déclaration faites en présence de Albin
Bollen, âgé de soixante
ans profession de cultivateur, domicilié à Saint Trond
et de Jean Groffi
âgé de trente ans, profession de huissier de l'administration communal
domicilié à Saint Trond
et ont le déclarant et témoins après qu'il leur a été fait lecture du présent
acte signé avec nous excepté le déclarant a déclaré ne
savoir signer

                                                               Le Bourgmestre prénommé
albinius bollen                                                               M.J. Gilis
j groffi

10-08-1840 Doopvermelding van Maria Catharina Kempeneers, dochter van Godefridus Cornelius en Maria Anna Bollen te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

Kempeneers Decima augusti hora 11a cum dimidi promerid nata
est ac eadem dia baptizata Catharina filia legitima
Godefridus Kempeneers et Anna Maria Bollen hic
junctorum susceperunt eam Albinus Bollen et Catha
rina Kempeneers.

op 10 augustus om 11 u tegen de middag is geboren en dezelfde dag gedoopt Catharina wettige dochter van Godefridus Kempeneers en Anna Maria Bollen die hier gehuwd zijn met als getuigen Albinus Bollen en Catharina Kempeneers

26-08-1840 Overlijdensakte Franciscus Trudo Kempeneers zoon van Godefridus Cornelius en Anna Maria Pieraerts te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

N° 194 L'an mil huit cent quarante, le vingtseptième jour du mois
d'Aout à deux heures de relevée par devant
nous Bourgmestre officier public de l'état civil de la commune de Saint Trond
province de Limbourg, sont comparus Godefroid Corneille Kempeneers
âgé de trente deux ans, profession de vannier, domicilié
à Saint Trond, père du défunt et henri Piette
âgé de trente ans, profession de jounalier
domicilié à Saint Trond, voisin du défunt, lesquels nous
ont déclaré que le vingtsixième jour du mois d'Aout
mil huit cent quarante, à dix heures du soir, est décédé
en sa demeure située en cette commune rue de Tirlemont
n°303, françois Trudo Kempeneers
âgé de quatre ans, profession de né et domicilié
à Saint Trond, fils du susdit Godefroid Corneille
Kempeneers demeurant meme domicile et de Anna
Maria Pieraers
décédée
et ont les déclarans, après que lecture leur a été faite du present acte
déclaré ne savoir écrire

                                                            Le Bourgmestre prénommé
                                                                                  M.J. Gilis

26-08-1840 Overlijdensvermelding Franciscus Trudo Kempeneers zoon van Godefridus Cornelius en Anna Maria Pieraerts te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

Kempeneers vigesima sexta Augusti hora decima antemeridiana obiit
S: S: Sacramentis Franciscus Kempeneers atatis 3 annorum
filius legitimus Godefridi et Anna Maria Pieraers

26 augustus om 10 uur voor middag is overleden voorzien van de heilige sacramenten Fransicus Kempeneers die 3 jaar is geworden wettige zoon van Godefridus en Anna Maria Pieraers

16-09-1840 Huwelijksakte van Arnold Kempeneers en Marie Elisabeth Jans te Sint-Truiden (marriage certificate - acte de mariage - Heiratsurkunde)

Acte de Mariage

L'an mille huit cent et quarante, le seizième jour du mois
de septembre à onze heures du matin, par devant nous
Bourgmestre officier de l'état civil de la commune de Saint Trond
province de Limbourg, sont comparus Arnold Kempeneers,
âgé de soixante un ans, profession de marchand de lacques
domicilié à Saint Trond, né àu dit lieu
le quatre mars mil huit sept cent soixant dix neuf
majeur fils de Pierre Kempeneers, décédé àu dit Saint
profession de Trond le vingt cinq domicilié à septembre mil huit
cen trois et de Anne Rollée, décédée àu dit lieu
le vingt deux aout de l'an mille sept cent quatre vingt six, veuf
de Marie Elisabeth Raemackers, décédée au dit lieu
le onze avril mil huit cent trent neuf , comme conste
par acte de décès délivré en cette ville le quatre de ce
mois de septembre
et Marie Elisabeth Jans, âgée de
quarante deux ans, profession de servante, domiciliée
à Saint Trond, née à Gelinden le vingt juin
mil sept cent quatre vingt dix huit, fille majeur
de Jean Jans, profession
de journalier, domicilié au dit Gelinden ci présent
et consentant et de Marie Coremans, décédée
au dit lieu le dix sept novembre mil huit cent
vingt cinq comme conste par acte de décès délivré
au dit Gelinden le deux de ce mois de septembre .

lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre
eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte de la
maison commune , savoir, la première le dimanche le sixième jour du
mois de septembre courant et la seconde le treizième jour du
même mois, chaque fois à l'heure du midi

Aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit
à leur requisition, après avoir donné lecture: 1e des actes de publication de
mariage, 2e des actes de naissance des parties contractantes
3e du dits actes de décès
et finalement du chapitre six du titr du code civil, intitulé du mariage,

avons demande au futur époux et à la future épouse, s'ils veulent se prendre
pour mari et pour femme: chacun d'eux ayant repondu séparément et affirma
tivement, declarons au nom de la loi que Arnold Kempeneers et
Marie Elisabeth Jans sont unis
par le mariage

De tout quoi nous avons dressé le présent acte en présence de Jean
Jacques hoebanx, agé de trente
ans, profession de sans profession domicilié
à Saint Trond qui a dit être ami des conjoints
de Libert Benats, agé de quarante
trois ans, profession de sans profession, domicilié
à Saint Trond qui a dit être ami des conjoints
de Adrien Baes agé de cinquante un
ans profession de écrivain, domicilié
à Saint Trond, qui a dit être ami des conjoints
de Jean Groffi, agé de trente
ans profession de huissier de l'administration communal domicilié
à Saint Trond qui a dit être ami des conjoints

lesquels , après qu'il leur a été donné lecture du présent acte ont déclaré ne
savoir signer excepté le premier, troisième et quatrième
temoins ont signé avec nous

                                                Le Bourgmestre prénommé

J J Hoebanx                                               M.J. Gilis
A Baes
J Groffi