Akten van de familie
Kempeneers-Baldewijns
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1821 tot 31/12/1830

Records from the familyhistory from 01/01/1821 till 31/12/1830

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1821 à 31/12/1830

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1821 bis 31/12/1830

14-02-1821 Geboorteakte van Joannes Arnoldus Kempeneers zoon van Arnold en Marie Elisabeth Ramaeckers te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar 1821 den vyftienden der maand februarij ten negen uren voor
middag voor ons carolus antonius Vandenabeele burgemeester ambtenaar van
den burgerlijke stand der stad St Truiden provincie Limburg is verschenen
Arnoldus Kempeneers daglooner woonachtig te
St Truiden dewelke ons vertoond heeft een kind van het mannelijk
geslacht geboren den veertienden dezer lopende maand februarij ten
tien uren voor middag van hem declarant en van Maria
Elizabeth Raemaekers
zijne huisvrouw en waar
aan hij verklaard te willen geven de voornamen van Joannes
Arnoldus
de voornoemde verklaring en vertooning gedaan in
de tegenwoordigheid van arnoldus kempeneers oud een en zestig jaren
en van Sebastianus Koopmans daglooner oud drie en vijftig jaren
beide woonachtig te St Truiden en de vader met de getuigen hebben
na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven

                                                                       c.a. vanden abeele Borgter

18-02-1821 Geboorteakte van Anna Aldegonde Reekmans dochter van Michel en Marie Elisabeth Libens te Hoepertingen (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaer 1800 een en twintig de achthienden february om twee uren na middag
voor ons walteris van Schoenbeek, scheepen ambtenaer van den Burgerlyken stand der gemeente
houppertingen, arrondissement hasselt provincie Limburg is verscheenen michiel
Reekmans
, labeurman, woonagtig alhier den welken ons verthoond heeft een kind van
het vrouw geslagt gebooren desen morgen om thien uren van hem declarant
en van maria elisabeth Libens, sijne huysvrouw en waer aen hij verklaert te willen
geeven den voornaem van anna aldegondis de voornoemde verklaring en vertooning gedaen
in de tegenwoordigheyd van cristiaen vrijdaghs kuster en libert gos herbergier byde woonagtig
te houppertingen en den vader met de twee getuygen hebben met ons dese akte naer
voorleesing geteekend

c vrijdaghs                     l gos          m reekmans                               w van Schoenbeek

23-02-1821 Overlijdensakte van Joannes Arnoldus Kempeneers zoon van Arnold en Marie Elisabeth Ramaeckers te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaar 1821 den drie en twintigsten der maand february ten tien
uren voor middag voor ons carolus antonius vanden abeele burge
meester ambtenaar van den burgerlijken stand der stad St Truiden
provincie Limburg zijn verschenen Guilielmus Cleynen lijndrooger
en angel cleynen daglooner beide woonachtig te St Truiden en
naburen van den overledenen dewelke ons hebben verklaard dat
op heden ten zes uren voor middag Joannes Arnoldus
Kempeneers
oud negen dagen geboren en woonachtig te
St Truiden van het mannelijk geslacht zoon van arnoldus
Kempeneers
en van Maria Elisabeth Raemaeckers beide woon
achtig te St Truiden is overleden in het huis van Hon Sr Vannieuwen
huizen gelegen in de voorstad van thienen en hebben de comparanten
na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven

                                                                        c.a. vanden abeele borgter

23-02-1821 Overlijdensvermelding van Joannes Arnoldus Kempeneers zoon van Arnold en Marie Elisabeth Ramaeckers te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

23 febrij

Kempeneers obyte 9 diebus joannis arnoldus
filius arnoldi & Maria elisabetha raemaekers

op 23 februari is overleden 9 dagen oud Joannes Arnoldus zoon van Arnold en Maria Elisabeth Raemaekers

29-09-1821 Huwelijksakte van Arnoldus Kempeneers en Anne Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (mariage certificate - acte de marriage - Heiratsurkunde)

Akte van Huwelijk

In het jaar 1821 den negen en twintigste der maand september ten
vier uren na middag voor ons Cornelius antonius Vandenabeele burgemeester
ambtenaar van den burgerlijken stand der stad St Truiden provincie
Limburg zijn verschenen Arnoldus Kempeneers
kleermaker oud een en veertig jaren geboren en woonachtig te
St Truiden voldaan hebbende aan de nationale militie volgens
certificaat afgeleverd door zijn excellentie de gouverneur der
provincie Limburg in datum van en elfden der maand augusti
en meerderjarigen zoon van arnoldus Kempeneers daglooner
en van anna Catharina Claes hier tegenwoordig en toestemmende
en Anna Elizabetha Plevoets kanten
werkster oud drie en twintig jaren geboren en woonachtig te
St Truiden meerderjarige dochter van wijlen Josephus plevoets
overleden te St Truiden den een en dertigsten der maand augusti
des jaars 1800 en een zoo als blijkt uit de sterfakte uitgereikt
te St Truiden den vijf en twintigsten der maand augusti ll
en van Maria Catharina Smets zonder beroep hier tegenwoordig
en toestemmende welke comparanten ons hebben verzocht overte
gaan tot de voltrekking van het huwelijk onder hun beraamd en
waar van de publicatien reeds zijn gedaan ingevolge de wet te
weten de eerste op den zes en twintigsten der maand augusti
des jaars 1800 een en twintig op de uur des middags en de tweede
den tienden der maand september des zelfs jaar en ter zelver
uur en geene tegenspraak tegen dit huwelijk ons kenbaar gemaakt
zijnde regt doende op hun verzoek hebben wij na voorlezing van
alle de stukken hier boven vermeld als ook van het zesde
kappittel van den titel rakende het huwelijk van het burgerlijk
wetboek aan den bruidegom en de bruid gevraagd of zij elkander
voornemens zijn te nemen voor man en vrouw elk van
hen beurtelings geantwoord hebbende van ja verklaren wij in
naam van de wet dat Arnoldus Kempeneers
en Anna Elizabeth Plevoets door het huwelijks
band vereenigd zijn waar van wij de tegenwoordigen akte
hebben opgesteld in de tegenwoordigheid van adrianus Baes
schrijver oud twee en dertig jaren van petrus carolus zonder beroep
oud twee en zestig jaren van Joannes schevenels daglooner oud een
en dertig jaren en van Jean vanval ook daglooner oud drie
en dertig jaren vrienden der vereenigde en alle woonachtig te
St Truiden de bruid de eerste en tweede getuigen hebben
met ons deze akte na gedane voorlezing geteekend en de
bruidegom en de vader en moeder der bruidegom de moeder
bruid en de derde en vierde getuigen hebben verklaard
niet te kunnen schrijven c.a. vanden abeele borgter

elisabetha plevoets P. Carolus
A. Baes


16-10-1821 Geboorteakte van Joannes Kempeneers zoon van Hendrik en Elisabeth Budo te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance- Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het Jaar 1821 den zestienden der Maand oktober ten
drie uren na middag voor ons Cornelius antonius Vandenabeele
burgemeester-ambtenaar Van den Burgerlyken Stand der Stad Sint-Truiden,
provincie Limburg is verschenen Henricus Kempeneers,
dagloner, Woonachtig te St-Truiden dewelke ons vertoond heeft
een kind van het mannelijk geslacht, Geboren heden ten zes uren
' s morgens van hem deklarant en van Elizabeth Budo
zijn huisvrouw en waar aan hij verklaard te willen geven
de voornaam van Joannes. De voornoemde verklaring
en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid Arnoldus Kempe
neers, dagloner, vijf en dertig jaren en van Joannes van
Weser ( ?) oud Zestig Jaren beide woonachtig te St.-Truiden. De vader
met de getuygen hebben na gedane voorlezing verklaard niet te
Kunnen schryven. C.A Vandenabeele Borgter

16-10-1821 Doopvermelding van Joannes Kempeneers, zoon van Hendrik en Anne Elisabeth Budo te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

er zijn twee doopaktes gevonden

anno domini millesimo octingentesimo vigesimo primo
16ia octobris baptizatus est Joannes hodie natus filius
legitimus henrici Kempeneers et Elisabetha Budo qui
matrimonium contraxerunt in hac parochia susceptores fuerunt
arnoldus kempeneers et anna Elisabeth Velaerts
ambo baptizati in Ecclesia B.M.V. Trudonopoli quod
attestor P. Missoul pastor

anno domini millesimo octingentesimo vigesimo primo
16ia octobris baptizatus est Joannes hodie natus filius legitimus
henrici Kempeneers et Elisabetha Budo qui matrimonium
contraxerunt in hac parochia susceptores fuerunt arnoldus
kempeneers et anna Elisabeth Maria Velaerts ambo baptizati in par
ochia B.M.V. Trudonopoli quod attestor
P. Missoul pastor

het jaar duizend achthonderd een en twintig de 16e oktober is gedoopt Joannes vandaag geboren wettige zoon van Hendrik Kempeneers en Elisabeth Budo gehuwd in deze parochie Hebben hem ter doopvont gehouden Arnoldus Kempeneers en Anna Elisabeth Velaerts beiden gedoopt in de kerk B.M.V Sint-Truiden, hetgeen ik bevestig P Missoul pastoor

het jaar duizend achthonderd een en twintig de 16e oktober is gedoopt Joannes vandaag geboren wettige zoon van Hendrik Kempeneers en Elisabeth Budo gehuwd in deze parochie Hebben hem ter doopvont gehouden Arnoldus Kempeneers en Anna Elisabeth Maria Velaerts beiden gedoopt in de kerk B.M.V Sint-Truiden, hetgeen ik bevestig P Missoul pastoor

26-06-1822 Geboorteakte levenloze zoon van Arnold Kempeneers en Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (birthcertificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

                              Akte van Geboorte

In het jaar 1822 den zes en twintigsten der maand Junij ten vier
uren na middag voor ons Carolus antonius vandenabeele burgemeester
ambtenaar van den burgerlijken stand der stad St Truiden provincie
Limburg is verschenen Arnoldus Kempeneers kleermaker wonende
te St Truiden dewelke ons vertoond heeft een kind zonder leven
van het mannelijk geslacht geboren heden ten tien uren voor middag
van hem comparant en van Maria elisabeth plevoets zijne
huisvrouw de voornoemde verklaring en vertooning gedaan in de
tegenwoordigheid van Joannes Lambertus Milis drukker oud veertig
jaren en van Laurentius Jammaers broeder (?) oud twee en
veertig jaren beide wonende te St Truiden de getuigen hebben
met ons deze akte na gedane voorlezing geteekend en de vader
heeft verklaard niet te kunnen schrijven

                                                                             C.A. Vanden abeele prdt

L Jammaers                                  J L Milis

26-06-1822 Doopvermelding levenloze zoon van Arnold Kempeneers en Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

27 junij

Kempeners obijt ab obstetrice nuns (?) baptizatus filius
arnoldi & Maria elisabetha plevoets

op 27 juni overleden door de vroedvrouw gedoopt zoon van Arnold en Maria Elisabeth Plevoets

24-10-1822 Overlijdensakte van Anna Maria Juvijns echtgenote van Joannes Kempeneers te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaar 1822 den vier en twintigsten de rmaand october en negen uren
voor middag voor ons Carolus anthonius vandenabeele burgemeester ambtenaar van
den burgerlijken stand der stad St Truiden provincie Limburg zijn verschenen
benedictus Kempeneers daglooner en Stephanus Sneyers ook daglooner beiden
wonende te St Truiden de eerste zoon en den tweeden nabuur van de
overledene dewelke ons hebben verklaard dat op den drie en twintigsten dezer
maand ten twee uren na middag Maria Juveyns spinster
oud acht en zestig jaren geboren en wonende te St Truiden van het vrouwelijk
geslacht huisvrouw van Joannes Kempeneers wonende te St Truiden
en dochter van benedictus en van maria goessen beide overleden is overleden
in het huis nr 68 gelegen in de voorstad van namen en hebben de
comparanten na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven

                                                                            C.a. vanden abeele presdt

28-06-1823 Geboorteakte van Peetrus Joannes Kempeneers zoon van Joannes en Anna Catharina Jeuris te Sint-Truiden (birthcertificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

                              Akte van Geboorte

In het jaar 1823 den dertigsten der maand junij te n negen uren
voor middag voor ons Cornelius antonius Vandenabeele burgemeester ambtenaar
van den burgerlijken stand der stad St Truiden provincie Limburg is
verschenen Joannes Kempeneers dagloner
van beroep wonende te St Truiden in de voorstad van namen dewelke
ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht geboren den
acht en twintigsten de rmaand junij ten elf uren na middag van hem
deklarant en van Anna Catharina Jeuris
zijne huisvrouw en waar aan hij verklaard te willen geven
de voornamen van Petrus Joannes de voornoemde
verklaring en vertoning gedaan in de tegenwoordigheid van
guilielmus vangrieken paruikmaker van beroep oud zeven en dertig
jaren en van Bartholomeus Schoofs dagloner van beroep oud
vijf en zestig jaren beide wonende te St Truiden en de vader met
de getuigen hebben na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen
schrijven                                       c.a. vanden abeele pdt

 

10-11-1823 Geboorteakte van Johannes Hubertus Kempeneers, zoon van Hendrik en Anne Elisabeth Budo te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance- Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar 1823 den tienden der maand november ten tien uren voor middag
voor ons Cornelius antonius Vandenabeele burgemeester ambtenaar van den burger
lijken stand der stad St Truiden provincie Limburg is verschenen
arnoldus Kempeneers kleermaker van beroep wonende
te St Truiden in de Steenstraat dewelke ons vertoond heeft een kind van
het mannelijk geslacht geboren den negenden dezer maand november ten
negen uren voor middag van hem deklarant en van Elizabeth
Plevoets
zijne huisvrouw en waar aan hij verklaard te willen
geven de voornamen van Joannes Hubertus de
voornoemde verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van
Joannes Kempeneers dagloner van beroep oud een en vijftig jaren en van
hermanus Schevenels kleermaker van beroep oud drie en veertig jaren
beide wonende te St Truiden en de vader met de getuigen hebben
na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven

                                                                                     c.a. vanden abeele pdt

10-11-1823 Doopvermelding van Johannes Hubertus Kempeneers, zoon van Hendrik en Anne Elisabeth Budo te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

10 9bris baptus est

Kempeneers joannes-hubertus filius arnoldi et
anna elisabetha plevoets hic juncto
rum susceperunt joannes kempeneers
et Maria Catharina Smets

op 10 november is gedoopt Kempeneers Joannes Hubertus zoon van Arnold en Anna Elisabeth Plevoets die hier gehuwd zijn met als getuigen Joannes Kempeneers en Maria Catharina Smets

19-02-1824 Geboorteakte van Ludovicus Kempeneers, zoon van Hendrik en Anne Elisabeth Budo te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance- Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar 1800 Vier en twintig den twintigsten der Maand february ten
elf uren voor middag voor ons Cornelius antonius van.den abeele burgemeester
ambtenaar van den burgerlijken Stand der stad St Truiden provincie Limburg
is verschenen Henricus Kempeneers,
daglooner van beroep, woonende de St Truiden in de voorstad van Hasselt,
dewelke ons vertoond heeft een Kind van het Mannelijk geslacht geboren
den negentienden deezer Maand february ten drie uren na middag van
hem deklarant en van Elizabeth Budo Zijner huisvrouw
en waar aan hij verklaard te willen geven de voornaam van
Ludovicus
; de voornoemde verklaring en vertooning gedaan
in de tegenwoordigheid van Josephus helaers, daglooner van beroep,
oud negen en twintig jaren en van franciscus Schevenels, herbergier
van beroep oud negen en dertig jaren beide wonende te St Truiden
en de vader met de getuigen hebben na gedane voorlezing verklaard
niet te kunnen schrijven.
c. a. Van den abeele pdt

19-02-1824 Doopvermelding van Ludovicus Kempeneers, zoon van Hendrik en Anne Elisabeth Budo te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

anno domini millesimo octingentesimo vigosimo quarto
decima nona februarii baptizatus est Ludovicus hodie
natus filius legitimus henrici Kempeneers et Anna
Elisabetha Budo
qui matrimonium contraxerunt in hac
parochia susceptores fuerunt Petrus Stierts et catharina
windy ambo Baptizati Trudonopoli in Ecclesia B.M.V.
quod attestor P. Missoul pastor

het jaar duizend achthonderd vier en twintig de 19e februari is gedoopt Ludovicus vandaag geboren wettige zoon van Hendrik Kempeneers en Elisabeth Budo gehuwd in deze parochie Hebben hem ter doopvont gehouden Petrus Stierts en Catharina Windy beiden gedoopt in Sint-Truiden in de parochie B.M.V, hetgeen ik bevestig P Missoul pastoor

11-05-1824 Overlijdensakte van Marie Barbe Kempeneers, dochter van Joannes en Maria Barbara Deweer te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès- Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaar 1800 vier en twintig den elfden der maand meij ten elf uren
voor middag, voor ons edelen hoog wel geboren heer Jonkheer augustus Josephus
adriaen Bonaventure Decreeft eerste schepen ambtenaar van den burgerlijken
stand der stad St Truiden provincie Limburg zijn verschenen Bartholo
meus Walter opziener van het burgerlijk hospitaal dezer stad en
adrianus Baes schrijver beide wonende te St Truiden dewelke ons
hebben verklaard dat op heden ten vijf uren voor midddag Bar
bara Kempeneers
kantenwerkster oud zes en veertig
jaren geboren en wonende te St Truiden, van het vrouwelijk
geslacht ongehuwde dochter van wijlen Joannes en van wijle
Barbara Deweer is overleden in het voornoemd hospitaal en
hebben de komparanten met ons deze akte na gedane voorlezing
geteekend

                                                              A.J.A.B. De Creeft
b walther            A. Baes
                                Schepen


12-07-1824 Doopvermelding van Anna Catharina Baldewijns, dochter van Hendrik en Catharenne Follon, te Broekom (baptism - baptême - Taufe)

baptismata 1824

Duodecima julii sub conditione rebap
tisata est ANNA CATHARINA
filia Henrici BALDEWIJNS et
Anna Catharina follon matrimonium hic
contractorum: joannes mijers ac Maria
agnes Donné eum susceperunt

op 12 juli onder voorwaarden is ge (her) doopt Anna Catharina dochter van Hendrik Baldewijns en Anna Catharina Follon die hier in het huwelijk zijn getreden joannes Mijers en Maria Agnes Donné waren getuigen

15-11-1824 Huwelijksakte van Joannes Henricus Natus (Naetens) en Marie Elisabeth Kempeneers te Sint-Truiden (mariage certificate - acte de marriage - Heiratsurkunde)

Akte van huwelijk

In het jaar achtien hondert vier en twintig den vyftienden der
maand november ten twee uren na middag voor ons edelen hoog wel
geboren heer Jonkheer augustus Joseph adriaen Bonaventure Decreeft
eerste schepen ambtenaar van den borgerlyken stand der stad St truyden
provincie Limburg zijn verschenen Joannes henricus Natus
kanonnier bij het 1ste (?) Bataillon oud vijf en twintig jaren geboren en
wonende te St truyden voldaan hebbende aan de nationale militie volgens
certificaat afgeleverd door zijne excellentie de gouverneur der provinde Lim-
burg in dato van den zes en twintigsten der maand october jongstleden ten
dezen geautoriseerd zoo als blijkt uit de .... afgeleverd te Luik den
zestienden der maand october jongstleden door den kommandobode officier
van vermeld Bataillon, meerderjarigen zoon van arnoldus Natus overleden
te St truyden den ahtsten thermidor van het jaar negen des fransche republiek
zoo als blijkt uit de sterfakten, uitgereikt te St truyden den dertigsten der
maand october jongstleden en van Anna Maria Bex, dagloonster, wonende te St
truyden, hier tegenwoordig en toestemmende
en Maria Elisabeth Kempeneers, kantwerkster, oud zeven
twintig jaren geboren en wonende te St truyden meerderjarige dochter van
Leonardus Kempeneers, afwezend, en van wyle Marie Joseph Carlens overle
den te St truyden, den achtentwintigsten der maand april des jaars achtien
hondert zeven zoo als blykt uit de sterfakte uitgereikt te St truyden den
dertigsten der maand october jongstleden, welke comparanten ons hebben
verzocht overtegaan tot de voltrekking van het huwelyk onder hun beraamd en
waar van de publicatien recht zijn gedaan ingevolge de wet, te weten de eerste
op den een en dertigsten der maand october des jaars achtien hondert vier en
twintig op de uur des middags, en de tweeden den zevenden der maand october
des zelfde jaar en ter zelfde uur en gene tegenspraak tegen dit huwelijk ons kenbaar
gemaakt zijnde, regt doende op hun verzoek, hebben wij na voorlezing van alle
de stukken hierboven vermeld als ook van het zesde kapittel van den tekst
rakende het huwelijk van het burgerlijk wetboek aan den bruidegom en aan
de bruid gevraagd of zijn elkander voornemens zijn te nemen voor man en vrouw
elk van hun beurtelings geantwoord hebbende van ja verklaren wij in den naam
van de wet dat Joannes henricus Natus en Maria elisabeth
Kempeneers
door het huwelijks bond vereenigd zijn en terstond
hebben ons beide verklaard dat van hun geboren zijn drie kinderen, te weten
het eerste van het mannelijk geslagt, den vyfden april achtien hondert
achtien ingeschreven in het doopregister dezer stad in dato van den zesden
der zelde maand met naam theodorus, het tweede van het mannelyk
geslagt den zeventienden januarij achtien hondert een en twintig ingeschreven
in het doopregister den een en twintigsten opvolgende met naam Gerardus
en het derde van het vrouwelijk geslagt, den zes en twintigsten july achtien
hondert drie en twintig ingeschreven in het doopregister den acht en twintigsten
der zelve maand met name Maria Anna welke zonen en dochter zij
verklaren te zijn hun kinderen waarvan wij de tegenwoordige akte hebben
opgesteld in de tegenwoordigheid van arnoldus ..., schoenmaker oud drie
en zestig jaren, en godfried mivis, the..., oud zes en vijftig jaren, van
joannes haubreghs wever oud dertig jaren en van Martinus Lenaerts
wever oud dertig jaren de welke samen met de bruid hebben bij ons bevestigd
dat Leonardus Kempeneers voornoemd afwezend is met de achtien jaren
en niet en weten of hij levende of dood is, de verenigde, de ouders der
bruidegom en de eerste getuigen hebben na gedane voorlezing verklaart niet
te kunnen schrijven de tweede, derde en vierde getuige hebben met ons deze
akte geteekend.

j houbregts g mivis A.J.A.B. De creeft
m lennaers schepen


16-11-1824 Trouwvermelding van Joannes Henricus Natus (Naetens) en Marie Elisabeth Kempeneers te Sint-Truiden (mariage - marriage - Kirchliche Heiratsurkunde )

16 9bris
Natus
Kempeneers

factis tribus proclamationibus nulloque detec
to impedimento contraxerunt matrimonium
joannes henricus Natus et maria elisabetha
kempeneers
trudonenses ille 25 hele 27 annos
nata coram testibus Arnoldo Billet et maria
Natus coram quibus declararunt theodurum hic
natum et baptum 1818 6 aprilis suscepteribus
theodoro willems et elisabetha pallen, gerardum
natum et baptum 1821 17 janre susc gerardo
leenen et elisabetha naesen # mariam annam
surnabus
natam et baptam 27 julii 1823 susc guilielmi lesuisse et
maria anna naeten esse suos cognomine matris
leui kempeneers in registro annatatos

op 16 november zijn in het huwelijk getreden nadat er geen enkele tegenspraak gevonden werd Joannes Henricus Natus en Maria Elisabetha Kempeneers uit Sint-Truiden hij is 25 en zij is 27 jaar oud met als getuigen Arnold Billet en Maria Natus en hebben voor mij verklaard dat Theodoor hier geboren en gedoopt op 6 april 1818 met als getuigen Theodoor Willems en Elisabeth Pallen, Gerard geboren en gedoopt op 17 januari 1821 met als getuigen Gerard Leenen en Elisabeth Naesen, Maria Anna geboren en gedoopt op 27 juli 1823 met als getuigen Willem Lesuisse en Maria Anna Naeten , zij zijn onder de naam van de moeder Kempeneers zijn opgenomen in de (geboorte-)registers.

22-01-1825 Huwelijksakte van Egidius Billen en Maria Joanna Kempeneers te Sint-Truiden (mariage certificate - acte de marriage - Heiratsurkunde)

Akte van huwelijk

In het jaar 1800 vijf en twintig den twee en twintigsten der maand
januarius ten twee uren na middag voor ons Edelen hoog wel geboren
heer Jonkheer augustus Joseph adriaen Bonaventure De creeft eerste
schepen ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad St Truyden
provincie Limburg zijn verschenen Gillis Billen
fuselier bij de 14e afdeeling infanterie oud omtrent drie en twintig
jaren geboren en wonende St Truyden, voldaan hebbende
aan de nationale militie volgens certificaat afgeleverd door zijne
excellentie de .... gouverneur der provincie Limburg in datum
van den zesden der maand november jongstleden, ten deze geauto
riseerd zoo als blijkt uit de permissen uitgereikt te Maastricht den
zesden der maand november jongstleden, door den kommanderende
officier van voornoemde afdeeling minderjarigen zoon van petrus
Joannes Billen, zonder beroep, en van Marie Elisabeth Steijnen
beide wonende te St Truyden hier tegenwoordig en toestemmende
en Maria Joanne Kempeneers
kantewerkster oud vier en twintig jaren geboren en wonende te
St Truyden, minderjarige dochter van wijlen Sebastiaan Kem
peneers overleden te St Truyden den zeventienden der maand
julius des jaars achtien hondert en elf zoo als blijkt uit de sterf
akte uitgereikt te St Truyden den achsten dezer maand januarius
en van Margareta Daemen kantewerkster wonende te St Truyden
hier tegenwoordig en toestemmende, welke komparanten ons hebben verzocht over
overtegaan tot de voltrekking van het huwelijk onder hen beraamd
en waar van de publicatien reeds zijn gedaan ingevolge
de wet te weten de eerste op den negenden der maand januarius
des jaars achtien hondert vijf en twintig op de uur des middags
en de tweede den zestienden der zelfde maand des zelfde jaar
en ter zelver uur en geene tegenspraak tegen dit huwelijk
ons kenbaar gemaakt zijnde, regt doende op hun verzoek, hebben
wij, na voorlezing van alle de stukken hier boven vermeld, als ook
van het zesde kappittel van den titel rakende het huwelijk van
het Burgerlijk Wetboek, aan den bruidegom en de Bruid
gevraagd of zij elkander voornemens zijn te nemen voor man
en vrouw, elk van hen beurtelings geantwoord hebbende van Ja,
verklaren wij in naam van de wet dat Gilis Bil
len en Maria Joanna Kempeneers
door het huwelijks band vereenigd zijn en
terstond hebben ons beide verklaard dat van hun geboren is een
kind van het mannelijk geslacht ingeschreven in de registers van
den Burgerlijken Stand dezer stad in datum van den achsten der
maand november des jaars achtien hondert vier en twintig met name
Joannes Kempeneers welke zoon zij
verklaren te zijn hun kind waar van wij de tegenwoordige akte
hebben opgesteld in de tegenwoordigheid van Leonardus Daemen,
schoenmaker, oom der bruid, oud vijftig jaren, van adrianus Baes,
schrijver, oud vijf en dertig jaren, van paulus franciscus van
denberk, rentenier, oud drie en vijftig jaren, en van franciscus
schevenels, zonder beroep, oud drie en veertig jaren, vrienden der
vereenigden en alle wonende te St Truyden, de vereenigden, de
vader en moeder der Bruidegom hebben na gedane voorlezing
verklaard niet te kunnen schrijven en de moeder der bruid met
de getuigen hebben met ons deze akte geteekend

                                                           A.J.A.B. jkhr De Creeft
pf vandenberck                                             schepen
L Daemen A. Baes
F. Schevenels M. Damen


13-02-1825 Huwelijksakte van Egidius Billen en Maria Joanna Kempeneers te Sint-Truiden (mariage certificate - acte de marriage - Heiratsurkunde)

Billen

Kempeneers

1825

Die 13 febru factis 3 proclamationibus nulloque
detecto impedimento matrimonium contraxerunt
Aegidius 23 annae natus et maria joanna
24 trudonenses coram testibus joanne sche
pers et Catharina Veldbruggen coram quibus
declararunt joannem kempeneers baptizatum
7ma 9bris 1824 susceptoribus petro joanne
Billen et margarita Daenen esse suum

op 13 februari na driemaal te zijn afgekondigd en geen tegenspraak te hebben gevonden zijn in het huwelijk getreden Egidius 23 jaar oud en Maria Joanna 24 jaar uit Sint-Truiden met als getuigen Joannes
Schepers en Catharina Veldbruggen. die voor mij verklaard hebben dat Joannnes Kempeneers gedoopt op 7 november 1824 met als ge tuigen Petrus Joannes Billen en Margareta Daenen hun kind is.

 

13-05-1825 Geboorteakte van Guillaume Hubert Reniers, zoon van Joannes en Elisabeth Claes te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance- Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar 1800 vijf en twintig den veertienden der maand mei ten vier uren na
middag voor ons edelen hoof wel geboren jonkheer augustus Joseph adriaan bona
venture Decreeft eerste schepen ambtenaar van den burgerlijken stand der stad St
truyden province Limburg is verschenen Joannes Reniers
herbergier wonende te St Truyden in de voorstad van Diest dewelke ons vertoond
heeft een kind van het mannelijk geslacht geboren den dertienden dezer maand
mei ten tien uren na middag van hem deklarant en van Eliza-
beth Claes
zijne huisvrouw en waar aan hij verklaard te
willen geven de voornamen van Guillielmus Hubertus
de voornoemde verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid
van franciscus Schevenels herbergier oud veertig jaren en van adrianus
Baes, schrijver, oud zes en veertig jaren beide wonende te St Tryuden
en de vader met de eersten getuigen hebebn na gedane voorlezing verklaard
niet te kunnen schrijven en de tweeden heef met ons deze akte geteekend

A Baes                                              A.J.A.B. jkhr Decreeft
                                                                    schepen

18-06-1825 Huwelijksakte van Joannes Jacobus Kempeneers en Veronica Vanhove te Sint-Truiden (mariage certificate - acte de marriage - Heiratsurkunde)

Akte van Huwelijk

In het jaar 1800 vijf en twintig den achtienden der maand Junij
ten drie uren na middag, voor ons edelen wel hoog geboren heer
Jonkheer augustus Joseph adriaan Bonaventure De Creeft eerste
schepen ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad
St Truyden, provincie Limburg, zijn verschenen Jo
annes Jacobus Kempeneers

daglooner, oud een en twintig jaren, geboren en woonende
te St Truyden, voldaen hebbende aan de nationale militie
volgens certificaat afgeleverd door zijne excellentie de gouverneur der
provincie Limburg in datum van den een en twintigsten der
maand mei jongstleden meerderjarigen zoon van Godefridus
Leonardus Kempeneers afwezig en van wijle Marie Joseph Car-
lens overleden te St Truyden den zeven en twintigsten der maand
april in het jaar achtien hondert zeven zoo als blijkt uit de sterfakte
uitgereikt te St Truyden den acht en twintigsten der maand
mei jongstleden
en Veronica Vanhove kantwerkster oud
drie en twintig jaren geboren en woonende te St Truyden
meerderjarige dochter van Maria Christina Vanhove dag
loonster woonende te St Truyden hier tegenwoordig en toestemmende
Welke komparanten ons hebben verzocht over te gaan tot de vol
trekking van het huwelijk onder hun beraamd en waar van
de publicaties reeds zijn gedaan ingevolge de wet te weten de
eerste op den negen en twintigsten der maand mei des jaars achtien
hondert vijf en twintig op de uur des middags en de tweede den
vijfden der maand junij des zelfde jaar en ter zelver uur en
gene tegenspraak tegen dit huwelijk ons kenbaar gemaakt zijnde
regt doende op hun verzoek hebben wij na voorlezing van alle
de stukken hier boven vermeld als ook van het zesde kapittel
van den titel rakende het huwelijk van het burgerlijk wetboek
aan den bruidegom en de bruid gevraagd of zij elkander
voornemens zijn te nemen voor man en vrouw elk van hen
beurtelings geantwoord hebbende van Ja, verklaren wij in
naam van de Wet dat Joannes Jacobus Kem
peneers en Veronica Vanhove door
het huwelijksband vereenigd zijn waar van wij de tegenwoordige akte
hebben opgesteld in de tegenwoordigheid van martinus lenaerts wever
oud zeventig jaren van godefroid mievis metzelaar oud zes en
vijftig jaren van henricus vandergeten kleermaker oud drie en veertig
jaren en van arnoldus cleynen schoenmaker oud drie en zestig
jaren vrienden der verenigden en alle wonende te St Truyden
dewelke samen met de bruidegom hebben beijde bevestigd dat
godefridus leonardus kempeneers voornoemd afwezig is ontrent
de negentien jaren en niet en weten of hij levende of overleden is.
De verenigden, de moeder der bruid, de derde en vierden
getuigen hebben na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven
en de eersten en tweeden getuigen hebben met ons deze akte
geteekend

M lenaerts                                A.J.A.B. jkhr De Creeft
    Godefridus mivis                        schepen


20-07-1825 Geboorteakte van Joannes Arnoldus Kempeneers, zoon van Joannes Jacobus en Veronica Vanhove te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance- Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar 1800 vijf en twintig den een en twintigsten der maand Julij
ten vier uur na middag, voor ons edelen hoog wel geboren heer Jonkheer
augustus Joseph adriaen Bonaventure De creeft eerste schepen ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der stad St Truyden, provincie Limburg,
is verschenen Joannes Jacobus Kempeneers,
daglooner, wonende te St Truyden in de voorstad van namen
Dewelke ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslacht, geboren
den twintigsten dezer maand Julij ten tien uren na middag, van hem
deklarant en van Veronica Vanhove, zijne
huisvrouw en waar aan hij verklaard te willen geven de voornamen
van Joannes Arnoldus de voornoemde verklaring
en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van Petrus Arnoldus
Petilles, wever, oud twee en twintig jaren en franciscus schevenels
herbergier oud veertig jaren beide wonende te St-Truyden en
de vader met de getuigen hebben ons na gedane voorlezing verklaard
niet te kunnen schrijven

                                                                    A.J.A.B De Creeft
                                                                          schepen

26-11-1825 Geboorteakte van Josephus Hubertus Kempeneers, zoon van Arnold en Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance- Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar 1800 vijf en twintig den zes en twintigsten der maand november
ten drie uren na middag, voor ons edelen hoog wel geboren heer
Jonkheer augustus Joseph adriaen Bonaventure De creeft eerste schepen
ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad St Truyden,
provincie Limburg, is verschenen Arnoldus Kem
peneers
, kleermaker, wonende te St Truyden in de Steen-
straat Dewelke ons heeft vertoond een kind van het mannelijk
geslacht, geboren heden ten tien uren voor middag, van hem de-
klarant en van Elizabeth Plevoets, zijne
huisvrouw en waar aan hij verklaard te willen geven de voornamen
van Josephus Hubertus de voornoemde
verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van Josephus
plevoets, daglooner, oud dertig jaren en van Walterus Vanbrabant
daglooner oud drie en veertig jaren beide wonende in dze gemeente
en de vader met de getuigen hebben ons na gedane voorlezing verklaard
niet te kunnen schrijven

                                                                        A.J.A.B De Creeft
                                                                               schepen

26-11-1825 Doopvermelding van Josephus Hubertus Kempeneers, zoon van Arnold en Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

Kempeneers 26 9bris baptus est josephus huber
tus
natus hac nocte 2da filius legitimus
arnoldi et elisabetha plevoets qui
hic contrax susc josephus plevoets
et Anna Catharina Joris

op 26 november is gedoopt Josephus Hubertus deze nacht geboren rond 2 uur wettige zoon van Arnold en Elisabeth Plevoets die hier gehuwd zijn met als getuigen Joseph Plevoets en Anna Catharina Joris

06-01-1826 Overlijdensakte van Anna Maria Juveijns echtgenote vanJoannes Kempeneers te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaar 1822 den vier en twintigsten de rmaand october en negen uren
voor middag voor ons Carolus anthonius vandenabeele burgemeester ambtenaar van
den burgerlijken stand der stad St Truiden provincie Limburg zijn verschenen
benedictus Kempeneers daglooner en Stephanus Sneyers ook daglooner beiden
wonende te St Truiden de eerste zoon en den tweeden nabuur van de
overledene dewelke ons hebben verklaard dat op den drie en twintigsten dezer
maand ten twee uren na middag Maria Juveyns spinster
oud acht en zestig jaren geboren en wonende te St Truiden van het vrouwelijk
geslacht huisvrouw van Joannes Kempeneers wonende te St Truiden
en dochter van benedictus en van maria goessen beide overleden is overleden
in het huis nr 68 gelegen in de voorstad van namen en hebben de
comparanten na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven

                                                                            A.J.A.B. De Creeft
                                                                                   schepen

17-01-1826 Huwelijksakte van Ludovicus Soetaers en Maria Theresia Kempeneers te Halle-booienhoven (marriage certificate - acte de mariage - Heiratsurkunde)

Akte der Huwelijken en Echtscheidingen N° 3

Het jaar achttien honderd zes en twintig, den zeventienden der maand januarij, ten vier uren
naar middag, zijn voor ons Jan Georgius Saenen, assessor gedelegueerden , Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der gemeente halle Boyenhoven, distrikt Leuven, provincie Zuid-Braband, gecompareert;
Lodewijk Soetaers drie en twintig jaren, beroep van dagloner woonagtig alhier en geboren te melk
wezer den zes en twintigsten augusti achtien honderd en twee voorzien eener permissie van voldaan te hebben
aan de nationale militie blijkens attest afgeleverd door Z. Ex. den heere gouverneur de dato tienden november
achtien honderd vijf en twintig, meerderjarige zoon van wijlen willem zoetaers overleden te melkwezer den
zestienden mei achtien honderd vijf en twintig en van maria Theresia Vancauthem, beroep van dagloner,
de moeder alhier tegenwoordig en toestemmende en haren zoon autoriserende tot het naarbeschrevene, En
maria theresia Kempeneers, oud drie en twintig jaren, beroep van daglonersse, woonagtig en geboren,
alhier den tweeden april achtien honderd en twee, meerderjarige dochter van Carolus Kempeneers en van
anna maria Tasseijns beroep van dagloners, de vader alhier tegenwoordig is toestemmende en
zijne dochter autoriserende tot het naarbeschrevene.
welke Comparanten ons aanzogt hebben te willen overgaan tot het celebreren van het huwelijk onder hen bestemd, en welkers afkondigingen
zijn gedaan geweest voor de voornaamste deur des ingangs van ons gemeenten-huis en in de gemeente van melkwezer, volgens
relace alhier gevoegd, te weten : de eersten den elfden der maand december en de tweede den achtienden acht
honderd vijf en twintig ten tien uren 's morgens ; geen verbod aan dit huwelijk ons gedaan zijnde, en regt doende aan dit verzoek,
hebben wij, na dat door ons aan de Comparanten waren voorgelezen alle de stukken hierboven vermeld, als mede van het zesde Kapittel van
den titel van den Burgerlijken Wetboek, geïntituleerd: van het huwelijk, gevraagd aan den toekomenden Bruidegom en aan de toekomende
Bruid, ofzij begeeren zich te nemen voor man en vrouw; ieder van hen in het bijzonder geantwoord hebbende dat ja, wij verklaren
in den naam van de Wet, dat Lodewijk Soetaers en Maria Theresia Kempeneers
vereenigt zijn door het huwelijk en ten gelijken tijde hebben dezelve gehuisschen ons verklaard dat er van hun geboren is een
kind ingeschreven op den register van den burgerlijken stand dezer gemeente op den datum van vijfden augusti achtien hon
derd vijf en twintig en onder de name van Soetaers Barbara, hetwelk zij erkennen als hunne dochter. Van alle het gene
wij hebben deze akte opgesteld in de tegenwoordigheid van Jan roggen, oud twee en vijftig jaren, beroep van landbouwer,
van hendrik roggen, oud twee en dertig jaren, beroep van landbouwer, van Jan Vanrijkel , oud vijf en dertig
jaren, beroep van paerdenknegt, en van hendrik tiri, oud zes en twintig jaren, beroep van handwerker , alle
woonagtig alhier, dewelke dezen tegenwoordigen akt met ons ende gezamentlijk met de partijen kontraktanten
hebben geteekend, naar dat den zelven hun was voorgelezen, uitgenomen de Bruid, den vader van de bruid en de
moeder van den bruidegom dewelke verklaard hebben niet te kunnen teekenen.

De Sekretaris der gemeente                                                                     De Ambtenaar van de Burgerlijken Stand
L. Coenen                                                                                                                              G. Saenen

                                 Voor gelijkvormige kopij :
Keure goed de doorhaling van ..... nietige liniën en ...... nietige woorden
                       De Ambtenaar van de Burgerlijken Stand
                                             L. Roggen

05-04-1826 Overlijdensakte van Joannes Kempeneers, weduwnaar van Anna Gertrudis Heijgens en Maria Catharina Lahon, en echtgenoot van Anna Maria Juveijns te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van sterfte

in het jaar 1800 zesentwintig den vijfden der maand april ten drie uren na middag
Voor ons edelen hoog wel geboren heer jonkheer augustus Joseph adrien Bonaventure
Decreeft eerste schepen ambtenaar van den Burgerlijken stand der stad
St. Truyden province Limburg zijn verschenen Cornelis Kempeneers
dagloner en Joannes Menten ook dagloner beide woonende te
St Truyden de eerste zoon en de tweede nabuur van den
overledenen dewelke ons hebben verklaard dat op heden ten een uur
voor middag Joannes Kempeneers dagloner
oud vier en tachtig jaren geboren en wonende te St Truyden van
het mannelijk geslacht, weduwnaar van wijle Maria Juveyns en zoon
van wijlen godefridus en wijle Elizabeth neuteleers is overleden in het huis
n° 76 gelegen in de voorstad van Namen en hebben de komparanten
na gedaan voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven

                                                                         A.J.A.B Jkhr De Creeft
                                                                                   schepen

In de akte staat een fout m.bt. de moeder van Joannes. Dat is niet Elisabeth Neuteleers

14-04-1826 Overlijdensakte van Petrus Carolus Kempeneers, echtgenoot van Anna Maria Stassen te Halle-Booienhoven (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akten der Overlijdingen

Akte van Overlijding n° 5

Het jaar achtien honderd zes en twintig den vijftienden der maand april
ten tien uren voor middag zijn voor ons Jan Georgius Saenen, assessor gedelegueerden
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van halle Boyenhoven, distrikt Leuven, provincie Zuid-Braband
verschenen Lodewijk Soetaers, oud drie en twintig jaren, beroep van dagloner, schoonzoon van den overledenen, en
hendrik herbots, oud twee en zestig jaren, beroep van landbouwer, gebuur van den overledenen, beide woonagtig alhier,
welke komparanten ons hebben verklaard dat gisteren den veertienden dezer maand april ten acht uren smorgens over
leden is Kempeneers Carolus, oud twee en vijftig jaren, beroep van dagloner, woonagtig alhier, egtgenoot van maria
Stassens
, in zijn huis gelegen alhier regenoten den dormaelschen weg en de verklaarders hebben
met ons dezen tegenwoordigen akt van overlijding geteekend na dat denzelven hun was voorgelezen.

           De Secretaris der gemeente                                                                de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
                   C Coenen                                                                                                                   GJ Saenen

(geteekend)                 L Soetaers                                                 h herbots

                                                 Voor gelijkvormige kopij
              Keure goed de doorhaling van ..... nietige liniën en ..... nietige woorden
                                      De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
                                                         L Roggen

15-04-1826 Geboorteakte van Fredericus Kempeneers, onwettige zoon van Anna Catharina (dochter van Hendrik en Anne Elisabeth Budo) te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance- Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar 1800 Zes en twintig den vijftienden der Maand april ten tien uren
voor middag voor ons edelen hoog wel geboren heer Jonkheer augustus
Joseph adriaan Bonaventure De creeft eerste schepen ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der stad St Truyden provincie Limburg is verschenen
anna Nuchelmans, vroedvrouw, oude dertig jaren woonende de St Truyden,
Welke ons verklaard dat op den veertienden deezer Maand april ten
tien uren na middag Anna Catharina
Kempeneers
dienstmeid, woonende te St Truyden
verlost is in het huis n° 55 gelegen in de voorstad van Hasselt van
een kind van het mannelijke geslacht welk zij ons vertoond en aanwelk zij
geeft de naam en voornaam van Fredericus Kem
peneers
; de voornoemde verklaring en vertooning gedaan in
de tegenwoordigheid van Joannes Matthijs, daglooner, oud een en twintig jaren
en van petrus Germeys, timmerman oud vier en dertig jaren beide wonende
te St Truyden de verklaarster heeft met ons deze akte na gedane voorlezing
geteekend en de getuigen hebben verklaard niet te kunnen schrijven

Nuchelmans                                                     A. J. A. B. Jkhr De Creeft
                                                                                     schepen

15-04-1826 Doopvermelding van Fredericus Kempeneers, onwettige zoon van Anna Catharina (dochter van Hendrik en Anne Elisabeth Budo) te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

anno domini millesimo octingentesimo vigesimo
sexta decima quinta aprilis baptizatus est
fredericus
filius illegitimus anna catharina
Kempeneers
susceptores fuerunt fredericus
kempeneers baptizatus in hac parochia et Elisabeth
Budo baptisata trudonopolis in Ecclesia B:M:V:
                              quod attestor P. Missoul pastor

het jaar duizend achthonderd zes en twintig de 15e april is gedoopt Fredericus onwettige zoon van Anna Catharina Kempeneers Hebben hem ter doopvont gehouden Fredericus Kempeneers in deze parochie gedoopt en Elisabeth Budo gedoop in Sint-Truiden in de parochie B.M.V, hetgeen ik bevestig P Missoul pastoor

01-01-1827 Overlijdensakte van Hendrik Jacobus Kempeneers, zoon van Joannes en Maria Gertrudis Boonen te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Provincie Limburg

Distrikt Hasselt

Stad en Gemeente St-Truyden

Register van de Burgerlijke Stand voor
het jaar achtien hondert zeven en twintig

Gecoteerd en geparapheert door mij ondergeteekende voorzitter
der regtbank van eersten aanleg te hasselt den vijfthienden
december achtien hondert zes en twintig

W.J.A. Barthels president

Akte van sterfte

In het jaar achtien hondert zeven en twintig den tweeden der maand
Januarij ten negen uren voor middag voor ons edelen hoog wel geboren
heer Jonkheer augustus Joseph adriaen Bonaventure De Creeft eerste
schepen ambtenaar van Burgerlijken Stand der stad St-Truyden
provincie Limburg, zijn verschenen Joannes Kempeneers daglooner
en Lambertus Degreef akkerman beide woonende te St-Truyden
de eersten vader en den tweede nabuur der overledene, dewelke
ons hebben verklaard dat op den eersten dezer maand Januarij ten
twee uren voor middag Hendrik Jacob Kem
peneers
militien bij de veertiende afdeling infanterie
oud negentien jaren geboren en wonende te St-Truyden van het
mannelijk geslacht, ongehuwd, en zoon van Joannes Kempeneers voornoemd
en wijle Gertrudis Boonen, is overleden in het huis n° 80 gelegen
in de voorstad van namen, en hebben de komparanten na gedane voorlezing
verklaard niet te kunnen schrijven.

                                                   A. J.A.B. De Creeft
                                                          schepen

01-01-1827 Overlijdensvermelding van Hendrik Jacobus Kempeneers, zoon van Joannes en Maria Gertrudis Boonen te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

prima januarii

Secunda pomeridiana sacris exeuntium
sacramentis administrates obiit in caelibatum
henricus jacobus Kempeneers filius legitimus
joannis et maria gertrudis Boonen
et item in caemeterio communi sepultus
est atatis 19 annorum

om 2 uur namiddag nadat alle sacramenten werden toegediend is overleden, de ongehuwde Henricus Jacobus Kempeneers wettige zoon van Joannes en Maria Gertrudis Boonen
en hij is ook begraven in op het kerkhof hij is 19 jaar oud geworden

17-01-1827 Geboorteakte van Catharina Hubertina Kempeneers, dochter van Hendrik en Anne Elisabeth Budo te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance- Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar achttien hondert Zeven en twintig den achttienden der
Maand Januarij ten drie uren na middag voor ons Edelen hoog
wel geboren heer Jonkheer augustus Joseph adriaan Bonaventure
De creeft eerste schepen ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der stad St Truyden provincie Limburg is verschenen Hen
ricus Kempeneers
, dagloner woonende te
St Truyden in de voorstad van Hasselt, dewelke ons vertoond heeft
een kind van het vrouwelijk geslacht geboren den zeventiende dezer
maand Januarij ten tien uren na middag van hem deklarant en
van Elizabeth Budo zijne huisvrouw en waar
aan hij verklaard te willen geven de voornamen van Catha
rina Hubertina
; de voornoemde verklaring en
vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van petrus Kempeneers,
Winkelier oud vier en dertig jaren en van franciscus Scheveniels,
herbergier oud twee en veertig jaren beide wonende te St Truyden
en de vader met de getuigen hebben na gedane voorlezing verklaard
niet te kunnen schrijven
A. J. A. B. Jkhr De Creeft
schepen

18-01-1827 Doopvermelding van Catharina Hubertina Kempeneers, dochter van Hendrik en Anne Elisabeth Budo te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

1827
anno domini 1827
januarius

anno domini millesimo octiagentesimo vigesimo
septimo decima octava januarii baptizatus est
catharina hubertina heri nata filia legitima
henrici Kempeneers et Catharina Elisabetha
Budo
qui matrimonium contraxerunt in hac parochia
susceptores fuerunt Petrus Kempeneers Baptizatus
in parochia S. Petri et anna catharina wynants ambo Bapti
zata ibidem quod attestor P. Missoul pastor

het jaar duizend achthonderd zeven en twintig de 18e januari is gedoopt Catharina Hubertina gisteren geboren wettige dochter van Hendrik Kempeneers en Catharina Elisabeth Budo gehuwd in deze parochie
Hebben haar ter doopvont gehouden Petrus Kempeneers gedoopt in de parochie St Pieter en Anna Catharina Wynants eveneens (daar gedoopt), hetgeen ik bevestig P Missoul pastoor

28-08-1827 Overlijdensakte van Arnold Kempeneers, zoon van Arnold en Joanna Mees, echtgenoot van Anna Catharina Claes te Sint-Truiden (Death - décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaar achtien hondert zeven en twintig den negen
en twintigsten der maand augusti ten negen uren voor
middag voor ons edelen hoog wel geboren heer Jonkheer
augustus Josephus adriaen Bonaventure De creeft schepen ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der stad St Truyden provincie
Limburg zijn verschenen Bartholomeus Walter opziener van
het Burgerlijk hospitaal dezer stad en Adrianus Baes schrijver
beide wonende alhier dewelke ons hebben verklaard dat op
den acht en twintigsten dezer maand augusti ten vier
uren des ochtens Arnoldus Kempeneers
daglooner oud omtrent een en tachtig jaren geboren en wonende
alhier van het mannelijk geslacht en echtgenoot van anna catharina
claes
zonder beroep en wonende alhier en zoon van wijlen
arnoldus en wijle anna catharina mees is overleden in
het vermeld hospitaal en hebben de komparanten met ons
deze akte na gedane voorlezing geteekend

A. Baes                  b walter               A.J.A.B. jkhr De Creeft
                                                                       schepen

26-11-1827 Geboorteakte van Maria Catharina Hubertina Kempeneers, dochter van Joannes Jacobus en Veronica Vanhove te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance- Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar 1800 zeven en twintig den zes en twintigsten
der maand november ten drie uur na middag, voor ons edelen
hoog wel geboren heer Jonkheer augustus Joseph adriaen Bonaventure
De creeft schepen ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
stad St Truyden, provincie Limburg, is verschenen Joannes
Jacobus Kempeneers
, wever, wonende
alhier in de voorstad van namen Dewelke ons heeft vertoond een
kind van het vrouwelijk geslacht, geboren heden ten vijf uren voor
middag, van hem deklarant en van Veronica Van
hove
, zijne huisvrouw en waar aan hij verklaard te
willen geven de voornamen van Maria Catha
rina Hubertina
de voornoemde verklaring
en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van Joannes Vandenhove
schoenmaker, oud vier en dertig jaren en van Ignatius Vandenbrande.
zonder beroep oud vier en zeventig jaren beide wonende alhier
en de vader met de getuigen hebben na gedane voorlezing ver
klaard niet te kunnen schrijven

                                                                          A.J.A.B De Creeft
                                                                                schepen

29-11-1827 Huwelijksakte van Cornelius Kempeneers met Marie Catherine Piette te Sint-Truiden (marriage certificate - acte de mariage - Heiratskunde)

Akte van Huwelijk

In het jaar achtien hondert zeven en twintig den negen en twintigsten
der maand november ten drie uren na middag voor ons Edelen hoog
wel geboren heer Jonkheer augustus Joseph adriaen Bonaventure
De Creeft schepen ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
stad St Truyden provincie Limburg zijn verschenen Corne
lius Kempeneers
mandemaker, oud drie
en twintig jaren geboren en wonende alhier, voldaan hebbende
aan de nationale militie volgens certificaat afgeleverd door
zijn excellentie de gouverneur der provincie Limburg in datum
van den negenden dezer maand november, meerderjarigen zoon
van Matthias Kempeneers, mandemaker en van Catharina Raskin
hier tegenwoordig en toestemmende
en Maria Catharina Piette
kantwerkster, oud een en twintig jaren, geboren en wonende
alhier, meerderjarige dochter van Maria Catharina
piette kantwerkster hier tegenwoordig en toestemmende
welke komparanten ons hebben verzocht overtegaan tot de
voltrekking van het huwelijk onder hen beraamd en waar van
van de publicatien reeds zijn gedaan ingevolge de wet
te weten de eerste op den achtiende dezer maand november
op de uur des middags en de tweede den vijf en twintigste
der zelfde maand en ter zelfde uur en gene tegenspraak
tegen dit huwelijk ons kenbaar gemaakt zijnde, regt doende
op hun verzoek hebben wij na voorlezing van alle de
stukken hier boven vermeld als ook van het zesde
kappittel van den titel rakende het huwelijk van het
Burgerlijk Wetboek aan den Bruidegom en de Bruid
gevraagd of zijn elkander voornemens zijn te nemen voor
man en vrouw, elk van hun beurtelings geantwoord hebbende
van Ja, verklaren wij in naam van de Wet
dat Cornelius Kempeneers en
Marie Catharina Piette door
het huwelijks band vereenigd zijn, waar van wij de
tegenwoordige akte hebben opgesteld in tegenwoordigheid
van Joannes Vandersassen, schoenmaker, oud vijf en
dertig jaren, van Josephus Budo, daglooner oud drie en
twintig jaren, van Petrus Vlekken, kleermakersgast, oud drie
en twintig jaren en van Petrus Carolus, schrijnwerker
oud zes en dertig jaren, vrinden der vereenigden en alle
wonende alhier, de vereenigden, de vader en de moeder der
Bruidegom, de moeder der Bruid, met de tweeden en derden
getuigen hebben na gedane voorlezing verklaard niet
te kunnen schrijven en de eersten en vierden getuigen
hebben met ons deze akte geteekend

J Vandersassen                               A.J.A.B. jkhr De Creeft
                                                                   Schepen
         p carolus


27-02-1828 Geboorteakte van Arnoldus Hubertus Kempeneers zoon van Arnold en Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar achtien hondert acht en twintig den zeven en twintigsten der
maand februarij ten drie uren na middag voor ons Edelen hoog
wel geboren heer Jonkheer augustus Joseph adriaen Bonaventure
Decreeft schepen ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad
St Truyden provincie Limburg is verschenen Arnoldus
Kempeneers
kleermaker wonende alhier in de steenstraat
dewelke ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht geboren heden
ten drie uren des ochtens van hem deklarant en van Maria
Elizabeth Plevoets
zijne huisvrouw en waar
aan hij verklaard te willen geven de voornamen van Arnol
dus Hubertus
, de voornoemde verklaring en vertooning
gedaan in de tegenwoordigheid van arnoldus Driesen daglooner
oud twee en twintig jaren en van franciscus Jonne (?) daglooner oud
zeven en twintig jaren beide wonende alhier en de vader met
de getuigen hebben na gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven.

                                                     A.J.A.B.jkhr De Creeft
                                                                 schepen

27-02-1828 Doopvermelding van Arnoldus Hubertus Kempeneers zoon van Arnold en Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

In het jaar achtien hondert acht en twintig den negen en twintigsten

Kempeneers
A.H.

Vigesima septima februarii tertia matitune natus
et Baptisatus et arnoldus Hubertus Kempeneers
filius legitimus arnoldi et Elisabetha plevoets qui hic
contraxerunt matrimonium susceperunt eum arnoldus
driesen et maria catharina plevoets

op 27 september om 3 uur 's ochtends is geboren en gedoopt Arnold Hubert Kempeneers wettige zoon van Arnold en Elisabeth Plevoers die hier gehuwd zijn en met als doopgetuigen Arnold Driesen en Maria Catharina Plevoets.

28-03-1828 Geboorteakte van Godefridus Kempeneers zoon van Cornelius en Marie Catherine Piette te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar achtien hondert acht en twintig den negen en twintigsten
der maand maart ten vier uren na middag voor ons Edelen hoog wel
geboren heer Jonkheer augustus Joseph adriaen Bonaventure Decreeft
schepen ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad St Truyden
provincie Limburg is verschenen Cornelius Kempe
neers
mandemaker wonende alhier in de voorstad van thienen
dewelke ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht
geboren den acht en twintigsten dezer maand maart ten zeven uren
des ochtens van hem deklarant en van Maria Cathari
na Piette
zijne huisvrouw en wara aan hij verklaard
te willen geven de voornaam van Godefridus de voornoemde
verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van Severijn
Sterken, daglooner, oud drie en vijftig jaren, en van Joannes Le
suisse ook daglooner oud zeven en twintig jaren beide wonende alhier
de vader met de tweede getuigen hebben na gedane voorlezing verklaard niet te
kunnen schrijven en de eerste heeft met ons deze akte geteekend

Severijn Sterken                                                       A.J.A.B. De Creeft
                                                                                        Schepen

28-03-1828 Doopvermelding van Godefridus Kempeneers zoon van Cornelius en Marie Catherine Piette te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

Kempeneers g. Vigesima octava martii 7ma matituna natus est eodem
die baptisatus est godefridus Kempeneers filius leg
Cornelii er anna maria piette qui hic contraxerunt
suscep godefridus Kempeneers et maria Cath piette

op 28 maart om 7 uur 's morgens is geboren en dezelfde dag gedoopt Godefridus Kempeneers wettige zoon van Corneel en Anna Maria Piette die hier gehuwd zijn
getuigen Godefridus Kempeneers en Maria Catharina Piette

09-08-1828 Overlijdensakte van Matthias Kempeneers, zoon van Godefridus en Elisabeth Degré, echtgenoot van Maria Anna Jacobs en Catherina Raskin (Rasquin) te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaar achtien hondert acht en twintig de negenden der maand
augustus ten negen uren des ochtend voor ons Edelen hoog wel
geboren heer Jonkheer augustus Joseph adriaen Bonaventure De creeft
Schepen ambtenaar van den Borgerlyken stand der stad St Truyden
provincie Limburg zijn verschenen Bartholomeus Walter opziener
van het Burgerlyk hospitaal dezer stad en adriaan Baes schrijver
beiden wonende alhier dewelke ons hebben verklaard dat op heden
ten zes uren des ochtends Matthias Kempe
neers
mandenmaker oud ontrent vier en zeventig jaren
geboren en wonende alhier van het mannelijk geslacht
weduwnaar in eerste huwelijk van wijle Maria Joanna Jacobs
en echtgenoot in tweede huwelijk van catharina raskin
dagloonster woonende alhier en zon van wijlen Godefridus en
wijle Maria Elisabeth Degré is overleden in het vernoemd hospitaal
en hebben de komparanten met ons deze akte na gedane voorlezing
geteekend

B Walter     A Baes                                  A.J.A.B. jkhr De Creeft
                                                                          Schepen

15-03-1829 Geboorteakte van Anna Gertrudis Kempeneers, dochter van Cornelius en Maria Catharina Piette te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance- Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar achtien hondert negen en twintig den zestienden der
maand maart ten drie uren na middag voor ons Edelen hoog
wel geboren heer Jonkheer augustus Joseph adriaan Bonaventure
De creeft schepen ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
stad St Truyden provincie Limburg is verschenen Cornelius
Kempeneers
, mandemaker wonende alhier in de voorstad
van Thienen dewelke ons vertoond heeft een kind van het vrouwelijk geslacht
geboren den vijftienden dezer maand maart ten twee uren des ochtens
van hem deklarant en van Maria Catharina
Piette
zijne huisvrouw en waar aan hij verklaard te willen
geven de voornamen van Anna Gertrudis de
voornoemde verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid
van henricus schevenels wever oud zes en veertig jaren en van
Joannes Kleykens daglooner oud vijf en twintig jaren beide wonende
alhier en de vader met de getuigen hebben na gedane voorlezing
verklaard niet te kunnen schrijven
                                                                       A.J.A.B. De Creeft
                                                                           Schepen

15-03-1829 Doopvermelding van Anna Gertrudis Kempeneers, dochter van Cornelius en Maria Catharina Piette te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

Akte van Geboorte

Kempeneers
A.G.

Decima quitna martii circa 2dam matutinam nata et
Baptisata est anna gertrudis Kempeneers filia legit
Cornelii et anna maria piette qui hic contraxerunt suscep
joannes trudo Kempeneers et anna gertrudis sneeuvaerts

op 15 maart rond 2 uur 's morgens is geboren en gedoopt Anna Gertrudis Kempeneers wettige dochter van Corneel en Anna Maria Piette die hier in het huwelijk getreden zijn getuigen Joannes Trudo Kempeneers en Anna Gertrudis Sneeuvaerts

01-06-1829 Geboorteakte van Anna Kempeneers, dochter van Joanna Catharina te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance- Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar achtien hondert negen en twintig den eersten der maand
juni ten tien uren des ochtens voor ons Edelen hoog wel geboren heer Jonkheer
augustus Joseph adriaen Bonaventure De creeft schepen ambtenaar van
den Burgerlyken Stand der stad St-Truyden provincie Limburg, is verschenen
Anna Nuchelmans, vroedvrouw, oud twee en dertig jaren wonende alhier welke
ons heeft verklaard dat op heden ten twee uren des ochtens Joanna
Catharina Kempeneers
kantewerkster wonende
alhier verlost is in het huis n° 44 gelegen in de voorstad van hasselt van een
kind van het vrouwelijk geslacht welk zij ons vertoond en aanwelk zij geeft de
naam en voornaam van Anna Kempeneers
de voornoemde verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordig
heid van Ludovicus Merle winkelier, oud acht en vijf jaren
en van fredericus Dieu zonder beroep, oud een en zestig
jaren beide wonende alhier en de vroedvrouw met de beide getuigen hebben
met ons deze akte na gedane voorlezing geteekend .

                                                                           A.J.A.B jkhr De Creeft
f dieu     L Merle            Nuchelmans                                schepen

nota in de kantlijn

Anne Kempeneers dont l'acte de naissance est
ci-contre a été légitimé par le mariage subsequent
de ses père et mère Pierre Cleeren et Jeanne
Cathérine Kempeneers contracté le vingt huit juin
1800 quarante trois , devant nous Bourgemestre officier
de l' état civil de saint Trond
M J Gilis bourg m

01-06-1829 Doopvermelding van Anna Kempeneers, dochter van Joanna Catharina te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

Junius

Anno domini Millesimo octagentesimo vigisimo
nona Baptizata est anna hodie nata filia illegi
tima anna Kempeneers uti assevuerunt obstetrix et
susceptores qui hanc baptizandan obtulerunt qui
susceptores fuerent Matthias vanrutten et anna
donkers ambo baptizati trudonopoli in ecclesia
B.M.V.
Quod attestot P Missoul pastor

In het jaar achttien honderd negen en twintig is gedoopt Anna, vandaag gebeuren, onwettige dochter van Anna Kempeneers met de hulp van de vroedvrouw die het gedoopt heeft met getuigen
getuigen zijn Matthias Vanrutten en Anna Donkers beider gedoopt in Sint-Truiden in de kerk B.M.V.

03-10-1829 Huwelijksakte van Christiaan Bex en Anna Catharina Kempeneers te Sint-Truiden (marriage certificate - acte de mariage - Heiratsurkunde)

Akte van Huwelyk

In het jaar achtien hondert negen en twintig den derden
der maand october ten halver drie uren na middag
voor ons Edelen hoog wel geboren heer Jonkheer augustus
Joseph adriaen Bonaventure Decreeft schepen ambtenaar van den
Burgerlyken Stand der stad St Truyden provincie Limburg zyn
verschenen Christiaan Bex daglooner oud
vyf en twintig jaren geboren en wonende alhier, voldaan hebbende
aan de nationale militie volgens certificaat afgeleverd door
zyne excellentie de gouverneur der provincie Limburg in datum
van den veertienden der maand september jongstleden meerderjarigen
zoon van wylen gilis Bex overleden alhier den negentienden
der maand maart des jaars achtien hondert en achtien , zoo als
blykt uit de sterfakte uitgereikt alhier den achtienden der maand
september jongstleden en van maria agnes vanderbeken kante
werkster hier tegenwoordig en toestemmende
en Anna Catharina Kempeneers
kantewerkster oud achtien jaren geboren en wonende alhier min
derjarige dochter van Joannes Kempeneers daglooner en van
anna catharina Jeuris wonende alhier, door hun beide geassisteerd
welke komparanten ons hebben verzocht overtegaan tot de voltrekking
van het huwelyk onder hen beraamd en waar van de publicatien
reeds zyn gedaan ingevolge de wet te weten den eerste op den
twintigsten der maand september jongstleden op de uur des middags
en de tweede den zeven en twintigsten der zelfde maand
en ter zelfde uur en geen tegenspraak tegen dit huwelyk
ons kenbaargemaakt zynde, regt doende op hun verzoek hebben
wy na voorlezing van alle de stukken hier boven vermeld
als van het zesde kappittel van den titel rakende
het huwelyk van het Burgerlyk Wetboek aan den bruidegom
en de bruid gevraagd of zy elkander voornemens zyn te nemen
voor man en vrouw elk van hen beurtelings geantwoord
hebbende van ja verklaren wij in naam van de wet
dat Christiaan Bex
en Anna
Catharina Kempeneers
door het huwelyk
band vereenigd zyn waar van wij de tegenwoordige akte hebben
opgesteld in de tegenwoordigheid van petrus carolus bode der regering
dezer stad oud acht en dertig jaren van adrianus baes schrijver
oud veertig jaren van franciscus neuteleers daglooner oud een
en dertig jaren en van petrus vlecken kleermaker oud vyf en
twintig jaren vrienden der vereenigden en alle wonende alhier , de
vereenigde, de vader en de moeder der bruid, de moeder der
bruidegom met de twee laatste getuigen hebben na gedane voorlezing
verklaard niet te kunnen schrijven en de twee eerste getuigen hebben
met ons deze akte geteekend

                                                                      A.J.A.B. Jkhr De Creeft
                                                                                      schepen

                                                                          A. Baes
                                                                        P.Carolus


04-10-1829 Trouwvermelding van Christiaan Bex en Anna Catharina Kempeneers te Sint-Truiden (marriage - mariage - Trauung)

Bex C
et
Kempeneers
A

quarta octobris praeviis tribus proclamatio
nibus nulloque detecto impedimento
matrimonium contraxerunt christianus Bex
et anna Kempeneers ambo hic baptisati ac
subditi coram me E Vresen parocho hujus loci
et testibus josepho Bex et helena Kempeneers

op 4 oktober na driemaal te zijn afgekondigd en geen belemmeringen gevonden te hebben zijn in het huwelijk getreden Christiaan Bex en Anna Kempeneers beiden hier gedoopt en parochianen (*) voor mij E Vresen pastoor van deze plaats
en getuigen Joseph Bex en Helena Kempeneers

30-10-1829 Huwelijksakte van Arnoldus Kempeneers en Catharina Maris te Sint-Truiden (marriage certificate - acte de mariage - Heiratsurkunde)

Akte van Huwelijk

In het jaar achtien hondert negen en twintig den dertigsten
der maand oktober ten halver drie uren na middag voor
ons Edelen hoog wel geboren heer Jonkheer augustus Joseph adriaen
Bonaventure DeCreeft schepen ambtenaar van den burgerlijken
stand der stad St Truyden provincie Limburg, zijn verschenen
Arnoldus Kempeneers, hovenier
oud zeven en zestig jaren, geboren en wonende alhier, weduw
naar van wijle anna Maria Vanstraelen, overleden alhier
den zesden der maand Januarij des jaars achtien hondert zes en
twintig zoo als blijkt uit de sterfakte uitgereikt alhier den
zeventienden dezer maand october, meerderjarigen zoon van wijlen
godefridus kempeneers overleden alhier den zesden der maand
november des jaars achtien hondert en negen en van wijle
anna Bellis overleden alhier den vijftienden der maand
junij des jaars zeventien hondert vijf en zestig zoo als blijkt uit
de sterfakten uitgereikt alhier den zeventienden dezer maand
october
en anna Catharina Maris, dienstmeid, oud
drie en twintig jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige
dochter van wijlen Jacobus Maris overleden alhier den
elfden der maand junij des jaars achtien hondert een en twintig
zoo als blijkt uit de sterfakte uitgereikt alhier den zeventienden dezer
maand october en van Maria Theresia Langenaken, dagloonster,
hier tegenwoordig en toestemmende, welke komparanten ons
hebben verzocht overtegaan tot de voltrekking van het huwelijk
onder hen beraamd en waar van de publicatien reeds zijn
gedaan ingevolge de wet te weten de eerste op den achtienden
dezer maand october op de uur des middags en de tweede
den vijf en twintigsten der zelfde maand en ter zelfde
uur en gene tegenspraak tegen dit huwelijk ons kenbaar gemaakt
zijnde, regt doende op hun verzoek, hebben wij na voorlezing van
alle de stukken hier boven vermeld, als van het zesde kappittel
van den titel rakende het huwelijk van het Burgerlijk Wetboek
aan den Bruidegom en de Bruid gevraagd of zij elkander
voornemens zijn te nemen voor man en vrouw, elk van
hen beurtelings geantwoord hebbende van Ja verklaren wij in
naam van de Wet dat Arnoldus Kempeneers
en Anna Catharina Maris
door het huwelijks band vereenigd zijn waar van wij de
tegenwoordige akte hebben opgesteld in tegenwoordigheid van adrianus
Baes schrijver oud veertig jaren van petrus carolus bode
der regering dezer stad oud acht en dertig jaren, van Josephus
Borghs wever, oud zeven en vijftig jaren, en van Arnoldus
Kempeneers zonder beroep, oud twee en vijftig jaren vrienden
der vereenigden en alle wonende alhier, de vereenigden, de
moeder der Bruid en de vierde getuige hebben na
gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven en de drie
eerste getuigen hebben met ons deze akte geteekend.

J borghs                                           A.J.A.B. jkhr De Creeft
                                                                  schepen
A Baes                       p carolus


25-11-1829 Huwelijksakte van Godefridus Cornelius Kempeneers en Anne Marie Pieraerts te Sint-Truiden (marriage certificate - acte de mariage - Heiratsurkunde)

Akte van Huwelijk

In het jaar achtien hondert negen en twintig den vijf entwintigsten der
maand november ten drie uren na middag voor ons Edelen
hoog wel geboren heer Jonkheer augustus Joseph adriaen Bonaventure
Decreeft schepen ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
stad St-Truyden provincie Limburg zijn verschenen Gode
fridus Cornelius Kempeneers

milicien bij de veertiende afdeeling infanterie in garnisoen te
Maastricht oud drie en twintig jaren geboren en wonende
alhier, voldaan hebbende aan de nationale militie volgens certi
ficaat afgeleverd door zijn excellentie de gouverneur der provincie
Limburg in datum van den zes en twintigsten der maand september
jongstleden meerderjarige zoon van wijlen Matthias Kempeneers
overleden alhier den negenden der maand augusti des jaars achtien
hondert acht en twintig zoo als blijkt uit de sterfakte uitgereikt alhier
den twaalfden dezer maand november en van Catharina Rasquin
dagloonster, hier tegenwoordig en toestemmende, ten deze geautoriseerd
zoo als blijkt uit de toestemming uitgereikt te Maastricht den vier en
twintigsten der maand september jongstleden door de Kolonel
der opgemelde afdeeling
en anna Maria Pieraerts, kantwerkster, oud acht en
twintig jaren, geboren te Tessenderlo, distrikt hasselt en wonende alhier,
meerderjarige dochter van wijlen joannes pieraerts overleden te hasselt
den den zeventienden der maand mei des jaars achtien hondert en
twaalf zoo als blijkt uit sterfakte uitgereikt te gemeld hasselt den
vijfden dezer maand november en van wijle anna gertrudis
fransen, overleden te Vilvorden, provincie Zuidbrabant, den vijftienden
der maand october des jaars achtien hondert en negentien zoo als
blijkt uit de sterfakte alhier den dertienden dezer maand
november, welke komparanten ons hebben verzocht overtegaan tot
de voltrekking van het huwelijk onder hen beraamd en waar
van de publicatien reeds zijn gedaan ingevolge de wet
te weten de eerste op den vijftienden dezer maand november
op de uur des middags en de tweede den twee entwintigsten
der zelfde maand in der zelfde uur en gene tegenspraak
tegen dit huwelijk ons kenbaar gemaakt zijnde, regt doende op
hun verzoek, hebben wij na voorlegging van alle de stukken
hier boven vermeld als ook van het zesde kappittel van den titel
rakende het huwelijk van het Burgerlijk wetboek aen den Bruidegom
en de Bruid gevraagd of zij elkander voornemens zijn te nemen
voor man en vrouw elk van hen beurtelings geantwoord
hebbende van Ja verklaren wij in naam van de wet dat
Godefridus Cornelius Kempeneers
en Anna Maria Pieraerts door
het huwelijks band verenigd zijn, waar van wij de tegenwoordige akte
hebben opgesteld in de tegenwoordigheid van hermanus Vandenborne,
daglooner, oud twee en veertig jaren, van petrus carolus bode
der regering dezer stad oud acht en dertig jaren, van gilis Van
grieken veldwachter dezer stad oud negen en derig jaren en
van adrianus Baes schrijver oud veertig jaren, vrienden der
vereenigden,en alle wonende alhier, de vereenigden, de moeder der
Bruidegom met de eersten getuigen hebben na gedan voorlezing
verklaard niet te kunnen schrijven en de drie laatste getuigen
hebben met ons deze akte geteekend

A Baes                g vangrieken    A.J.A.B. Jkhr De Creeft
                              p carolus                   Schepen


27-12-1829 Geboorteakte van Cornelius Kempeneers, zoon van Godefridus Cornelius en Anna Maria Pieraerts te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance- Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar achtien hondert negen en twintig den acht en twintigsten
der maand december ten halver drie uren na middag voor ons
edelen hoog wel geboren heer Jonkheer augustus Josephus adriaen Bona
venture Decreeft schepen ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der stad St Truyden provincie Limburg is verschenen
Godefridus Cornelius Kempeneers,
mandemaker wonende alhier in hoogbrugge straat, dewelke ons
vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht, geboren den zeven en
twintigsten dezer maand december ten tien uren des ochtens van
hem deklarant en van Anna Maria Pie
raerts
zijne huisvrouw, en waar aan hij verklaard te willen
geven de voornaam van Cornelius de voornoemde
verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van van
Jacobus Volont , logementhouder, oud acht en zestig jaren en van
Lambertus Smets schrijnwerker oud twee en twintig jaren beide wonende
alhier en de vader met de getuigen hebben na gedane voorlezing
verklaard niet te kunnen schrijven

                                                          A.J.A.B. jkhr De Creeft
                                                                     schepen

27-12-1829 Geboortevermelding van Cornelius Kempeneers, zoon van Godefridus Cornelius en Anna Maria Pieraerts te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

Kempeneers C. Vigesima septima decembris natus et baptisatus est
Cornelius filius legitimus godefridi Kempeneers et
anna maria pirards qui hic contraxerunt susceperunt
eum Cornelius Kempeneers er Lucia Rasquin

op 27 december is geboren en gedoopt Cornelius wettige zoon van Godefridus Kempeneers en Anna Maria Pirards die hier gehuwd zijn doopgetuigen zijn Corneel Kempeneers en Lucia Rasquin

30-01-1830 Geboorteakte van Hubertina Kempeneers dochter van Joannes en Anna Catharina Jeuris te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar achtien hondert en dertig den dertigsten der maand Janua
rij ten drie uren na middag voor ons Edelen hoog wel geboren heer
Jonkheer augustus Joseph adriaen Bonaventure De creeft schepen
ambtenaar van den Burgerlijke Stand der stad St Truyden provincie
Limburg is verschenen Joannes Kempeneers
daglooner wonende alhier in de voorstad van namen dewelke ons
vertoond heeft een kind van het vrouwelijk geslacht geboren heden op de
uur des middags van hem deklarant en van Anna Catha
rina Jeuris
zijne huisvrouw en waar aan hij verklaard
te willen geven de voornaam van Hubertina de
voornoemde verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van
andreas crillen daglooner oud twee en dertig jaren en van
Adrianus Baes schrijver oud een en veertig jaren beide wonende
alhier de vader met de eersten getuige hebben na gedane voorlezing
verklaard niet te kunnen schrijven en de tweeden heeft met ons deze
akte geteekend

A Baes                                                                                           A.J.A.B. jkhr De Creeft

30-01-1830 Doopvermelding van Hubertina Kempeneers dochter van Joannes en Anna Catharina Jeuris te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Kempeneers
H
Trigesima januarij nata et eodem die baptisata est
hubertina Kempeneers filia legitima joannis et anna jeuris
qui contraxerunt in gorssum susceperunt eum andreas
crillen et anna Kempeneers

op 30 januari is geboren en gedoopt Hubertina Kempeneers wettige dochter van Joannes en Anna Jeuris die in Gorssem gehuwd zijn, met als getuigen Andreas Crillen en Anna Kempeneers

02-02-1830 Overlijdensakte van Maria Elisabeth Kempeneers dochter van Laurentius en Maria Catharina Frederix te Maastricht (NL) (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

op heden den derden february achttien honderd dertig,
ten tien ure des voormiddags, zijn voor ons Schepen,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Maastricht, verschenen
Thomas Waldermans, woonachtig te
Maastricht looyers knecht van beroep, oud zes en dertig
jaren, die gezegd heeft nabuur van de overledene te zijn,
en van adam Kriek, woonachtig te
Maastricht, kleermakers gezel van beroep, oud drie en dertig
jaren, die gezegd heeft ook nabuur van de overledene te zijn,
dewelke ons verklaard hebben, dat op gisteren, ten acht
ure s' avonds, overleden is Elisabeth Kempeneers,
waschster,
oud een en vijftig jaren, geboren te Rothem gemeente Meerssen,
woonachtig in de Kleine Looyers Straat n°50b, ongehuwd,
dochter van Laurens Kempeneers en Maria Catharina
De Vreede
, beide overleden
En na gedan voorlezing aan de deklaranten hebben zij verklaard
niet te kunnen schrijven

                                                             De Schepen voornoemd
                                                              E.V. Roosen

04-02-1830 Overlijdensakte van Maria Elisabeth Kempeneers, dochter van Petrus Carolus en Anna Maria Stassen te Halle-Booienhoven (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akten der Overlijdingen

Akte van Overlijding N° 5

Het jaar achttien honderd dertig den vijfden der maand february
ten tien uren voor middag zijn voor ons Jan Georgius Saenen 1e assessor
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Halle boyenhoven, distrikt Leuven, provincie Zuid-Braband,
verschenen Lodewijk Soetaers oud acht en twintig jaren, beroep van dagloner, zwager van de overledene , en pieter
Lanus, oud dertig jaren beroep van veldwagter, beide woonagtig alhier, welke komparanten ons hebben verklaard dat
op gistere vierden dezer maand february ten tien uren s' avonds overleden is Kempeneers Elisabetha oud een en
twintig jaren, beroep van dienstmeid, dochter van weylen Carolus en van Maria Tassens in haar moeders huis
gelegen alhier regenoten (*) den dormaelschen weg en de verklaarders
hebben met ons dezen tegenwoordigen akt van overlijding geteekend, na dat denzelven hun was voorgelezen

                                                                                                                     De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
(Geteekend)  L Soetaers /                              P Lanus                                                       G J Saenen

                                       Voor gelijkvormige kopij:
keure goed de doorhaling van .... nietige liniën en .... nietige woorden
                           De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
                                                L Roggen

regenoten : reengenoot . De "reen" is de grens tussen twee aangrenzende percelen. Het huis waar Maria Elisabeth is overleden stond dus vlak aan de Dormaelschen weg

27-03-1830 Doopvermelding van Joannes Josephus Hubertus Kempeneers (zoon van Arnold en Catharina Maris) te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

Kempeneers
Joannes
Josephus
Hubertus
anno domini millesimo octagentesimo
trigesimo vigesima septima martii baptizatus
est joannes josephus hubertus hodie natas filius
legitimus (egidii reymen) arnoldi kempeneers
et catharina maris, qui matremonium cont
raxerunt in hac parochia susceptores fuerent
Renerus kempeneers baptizatus trudonopoli
in ecclesia b.m.v. et theresia langenaeken
baptizata in ..st herk
quod attestor p missoul pastor

In het jaar achttienhonderd dertig op 27 maart is gedoopt Joannes Josephus Hubertus, vandaag geboren, wettige zoon van (egidii reymen) Arnoldus Kempeneers en Catharina Maris, die in deze parochie gehuwd zijn, doopgetuigen zijn Renier Kempeneers gedoopt in Sint-Truiden in de kerk van Onze Lieve Vrouw en Theresia Langenaeken gedoopt in de ...kerk
bevestigd door P Missoul pastoor

19-07-1830 Overlijdensakte van Joanna Kempeneers echtgenote Petrus Siaens te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaar achtien hondert en dertig den negentienden der maand
julij ten vier uren na middag voor ons Edelen hoog wel geboren
heer Jonkheer augustus Joseph adriaen Bonaventure De creeft
schepen ambtenaar van de Burgerlijken Stand der stad St Truyden
provincie Limburg zijn verschenen arnoldus Cleynen schoenmaker
en renerus Renaers klompemaker naburen der overledene
en beide wonende alhier, dewelke ons hebben verklaard dat
op den achtienden dezer maand julij ten acht uren des savonds
Joanna Kempeneers, kantewerkster oud
omtrent zeven en dertig jaren geboren en wonende alhier,
van het vrouwelijk geslacht, echtgenoote van petrus Siaens, Barbier,
wonende alhier, dochter van wijlen petrus Kempeneers en
van anna gertrudis Nackom wonende alhier is overleden in
het huis n° 6 gelegen in de voorstad van thienen en
hebben de komparanten na gedane voorlezing verklaard niet
te kunnen schrijven

                                                                        A.J.A.B. jkhr De Creeft

23-07-1830 Overlijdensakte van Anna Christina Kempeneers dochter van Joannes en Anna Catharina Jeuris te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Akte van Sterfte

In het jaar achtien hondert en dertig den drie en twintigsten der
maand julij ten drie uren na middag voor ons Edelen hoog
wel geboren heer Jonkheer augustus Joseph adriaen Bonaventure
De creeft schepen ambtenaar van de Burgerlijken staan der
stad St Truyden provincie Limburg zijn verschenen Joannes
Kempeneers daglooner en gerardus Jossaer wever beide wonende
alhier, de eersten vader en de tweeden nabuur der
overledene dewelke ons hebben verklaard dat op heden ten
twee uren des ochtens Christina Kempeneers
kantewerkster oud zestien jaren geboren en wonende alhier
van het vrouwelijk geslacht, ongehuwd, dochter van gemeldene
Joannes Kempeneers en van maria catharina Jeuris beide wonende
alhier is overleden in het huis n° 80 gelegen in de voorstad
van hasselt en hebben de komparanten na gedane voorlezing
verklaard niet te kunnen schrijven

                                                                      A.J.A.B. jkhr De Creeft

23-07-1830 Overlijdensvermelding van Anna Christina Kempeneers dochter van Joannes en Anna Catharina Jeuris te Sint-Truiden (death - décès - Sterbe)

Kempeneers
    C
Vigesima tertia julij S. sacramentis refecta
C. obiit christina Kempeneers annum decimum
sextum atatis agens filia joannis et anna
Catharina jeuris
et in caemeterio communis
sepultus est

op 23 juli voorzien van de heilige sacramenten is overleden Christina Kempeneers 16 jaar oud geworden dochter van Joannes en Anna Catharina Jeuris en ze is op het kerkhof begraven

30-08-1830 Geboorteakte Petrus Kempeneers zoon van Arnold en Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar achtien hondert en dertig den eersten der maand september
ten twee uren na middag voor ons Edelen hoog wel geboren
heer Jonkheer augustus Joseph adriaen Bonaventure De creeft
schepen ambtenaar van den Burgerlijke Stand der
stad St Truyden provincie Limburg is verschenen Arnol
dus Kempeneers
kleermaker wonende alhier
achter het voormalig abdy dewelke ons vertoond heeft een kind van
het mannelijk geslacht geboren den dertigsten der maand augustus
jongstleden ten vijf uren des ochtens van hem deklarant en van
Elizabeth Plevoets zijne huisvrouw en
waar aan hij verklaard te willen geven de voornaam
van Petrus de voornoemde verklaring en vertooning
gedaan in de tegenwoordigheid van adrianus Baes schrijver oud
een en veertig jaren en van Mathias Wouters ook schrijver
oud een en twintig jaren beide wonende alhier de getuigen hebben
met ons deze akte na gedane voorlezing geteekend en de vader heeft
verklaard niet te kunnen schrijven

A Baes      M. Wouters                                  A.J.A.B. jkhr De Creeft

30-08-1830 Doopvermelding Petrus Kempeneers zoon van Arnold en Elisabeth Plevoets te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

Kempeneers
P
Trigesima augusti baptisatus est petrus Kempeneers
filius legitimus arnoldi et elisabeth plevoets qui hic
contraxerunt susceperunt eum petro Libens et anna
Kempeneers

op 30 augustus is gedoopt Petrus Kempeneers wettige zoon van Arnold en Elisabeth Plevoets die hier gehuwd zijn, getuigen Peter Libens en Anna Kempeneers

03-10-1830 Geboorteakte Maria Lucia Kempeneers dochter van Cornelius en Maria Catharina Piette te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar achtien hondert en dertig den vierden der maand
october ten vier uren na middag voor ons Edelen hoog wel
geboren heer Jonkheer augustus Joseph adriaen Bonaventure De creeft
schepen ambtenaar van den Burgerlijke Stand der stad St Truyden
provincie Limburg is verschenen Cornelius Kempe
neers
mandemaker wonende alhier in de voorstad van
Thienen dewelke ons vertoond heeft een kind van het vrouwelijk geslacht
geboren den derden dezer maand october ten acht uren des ochtens
van hem deklarant en van Maria Catharina
Piette
zijn huisvrouw en waar aan hij verklaard te
willen geven de voornamen van Maria Lucia
de voornoemde verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordig
heid van franciscus schevenels herbergier oud zes en veertig jaren
en van adrianus Baes schrijver oud een en veertig jaren beide
wonende alhier de vader met de eersten getuige hebben na
gedane voorlezing verklaard niet te kunnen schrijven en den tweeden
heeft met ons deze akte geteekend

A Baes                                                                  A.J.A.B. jkhr De Creeft

12-10-1830 Geboorteakte Joannes Hubertus Kempeneers zoon van Joannes Jacobus en Veronica Vanhove te Sint-Truiden (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Akte van Geboorte

In het jaar achtien hondert en dertig den twaalfden der
maand october ten vier uren na middag voor ons Edelen hoog
wel geboren heer Jonkheer augustus Joseph adriaen Bonaventure
De creeft schepen ambtenaar van den Burgerlijke Stand der
stad St Truyden provincie Limburg is verschenen Joannes
Jacobus Kempeneers
daglooner wonende alhier
in de voorstad van Namen dewelke ons vertoond heeft een kind
van het mannelijk geslacht heden geboren ten vijf uren des ochtens
van hem deklarant en van Veronica Vanhove
zijn huisvrouw en waar aan hij verklaard te willen geven de
voornamen van Joannes Hubertus de voornoemde
verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van Joannes
henricus Natus wever oud twee en dertig jaren en van adrianus
Baes schrijver oud een en veertig jaren beide wonende alhier
de vader met de eersten getuige hebben na gedane voorlezing
verklaard niet te kunnen schrijven en den tweeden heeft met
ons deze akte geteekend

A Baes                                                  A.J.A.B. jkhr De Creeft

12-10-1830 Doopvermelding Joannes Hubertus Kempeneers zoon van Joannes Jacobus en Veronica Vanhove te Sint-Truiden (baptism - baptême - Taufe)

Kempeneers
J.H.
Duodecima 8bris baptisatus est joannes hubertus filius
legitimus joannis jacobi Kempeneers et Veronica Vandenhove
qui hic contraxerunt susceperunt joannes henricus
natus et maria catharina Ramaekers

op 12 oktober is gedoopt Joannes Hubertus wettige zoon van Joannes Jacobus Kempeneers en Veronica Vandenhove die hier in het huwelijk getreden zijn met als getuigen Joannes Henricus Natus en Maria Catharina Ramaekers