Akten van de familie
Devroy-Stessens
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1871 tot 31/12/1900

Records from the familyhistory from 01/01/1871 till 31/12/1900

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1871 à 31/12/1900

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1871 bis 31/12/1900


24-03-1878 Geboorteakte Jeanne Philomène Devroy dochter van Jean Joseph en Marie Catherine Lenaerts te Leuven (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

ACTE DE NAISSANCE N° 288

L' an mil huit cent soixante-dix-huit, le vingt-cinq du mois de Mars à trois heures de relevée
Pardevant nous Adolphe Nicolas Du Pont , Échevin, Officier de l' État civil de la ville de Louvain arron
dissement de Louvain, province de Brabant est comparu : Jean Joseph Devroy
âgé de trente-un ans, profession d' ouvrier corroyeur né à Holsbeek,
domicilié à Louvain, lequel nous a exhibé un enfant du sexe féminin qu' il a déclaré être née
le vingt-quatre de ce mois à deux heures du matin de lui
déclarant, et de son épouse Marie Catherine Lenaerts, ménagère, âgée de
vingt sept ans, née à Louvain y domiciliée, rue des Brasseurs, numé
ro quarante.
Et auquel enfant il a déclaré vouloir donner les prénoms de : Jeanne Philomène
Les dites présentation et déclaration faites en présence de : Henri Vanaudenaerde
âgé de quarante quatreans, profession de jardinier, domicilié à Louvain et de Jacques Vanden
plas âgé de vingt neuf ans, profession d' ouvrier corroyeur, domicilié à Louvain
Et après qu' il leur a été donné lecture du présent acte, ont signé avec nous
(Signé) J h Devroey | Henri Van audenaerde | jakobis Vandenplas | A Du Pont


10-06-1881 Geboorteakte Jean Baptiste Devroy zoon van Jean Joseph en Marie Catherine Lenaerts te Leuven (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

ACTE DE NAISSANCE N° 551

L' an mil huit cent quatre vingt un, le onze du mois de juin à quatre heures du relevée
Pardevant nous Adrien Fonson , Échevin délégué, Officier de l' État civil de la ville de Louvain arron
dissement de Louvain, province de Brabant a comparu : Jean Baptiste Demey
âgé de trente six ans, profession d' ouvrier corroyeur né à Holsbeek,
domicilié à Louvain, lequel nous a exhibé un enfant du sexe masculin qu' il a déclaré être né
le dix de ce mois à sept heures du matin de lui
déclarant, et de son épouse Marie Catherine Lenaerts, ménagère, âgée de vingt huit ans,
née à Louvain y domiciliée, rue des Brasseurs, numéro quarante.
et auquel enfant il a déclaré vouloir donner les prénoms de : Jean Baptiste
Les dites présentation et déclaration faites en présence de : François Cambeur
âgé de quarante ans, profession de journalier, domicilié à Louvain et de Jean Baptiste
Symons âgé de vingt cinq ans, profession de facteur des postes, domicilié à Louvain
Et après qu' il leur a été donné lecture du présent acte, ont signé avec nous
(Signé) J h Devroeij | F Cambeur | Sijmons | A Fonson

nota op de zijkant
D' un jugement rendu le quatre janvier mil huit cent nonante neuf par le tribunal de première instance séant à Louvain il conste que le nom
et prénom du père de l' enfant dont l' acte de naissance ci contre doit être Jean Joseph Devroy et non Jean-Baptiste Demey
(s.) L Liégeois
Pour copie conforme
L' Officier de l' État civil
Félix De kuerten

13-01-1887 Geboorteakte Grégoire Leon Devroy zoon van Jean Joseph en Marie Catherine Lenaerts te Leuven (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

ACTE DE NAISSANCE N° 56

L' an mil huit cent quatre vingt sept, le quinze du mois de janvier à trois heures du relevée
Pardevant nous Félix ackermans , Échevin remplaçant momentanément l' Officier de l' État civil de la ville de Louvain arron
dissement de Louvain, province de Brabant a comparu : Jean Joseph Devroy (empêché ainsi que le bourgmestre du ville)
âgé de quarante ans, profession d' ouvrier corroyeur né à Holsbeek,
domicilié à Louvain, lequel nous a exhibé un enfant du sexe masculin qu' il a déclaré être né
en cette ville le treize de ce mois à sept heures et demi du soir
de lui Déclarant, et de son épouse Marie Catherine Lenaerts, ménagère, âgée de trente trois ans,
née à Louvain y domiciliée, rue des Brasseurs, numéro quarante quatre.
et auquel enfante il a déclaré vouloir donner les prénoms de : Grégoire Léon
Les dites présentation et déclaration faites en présence de : Guillaume Schievers
âgé de vingt neuf ans, profession de menuisier, domicilié à Louvain et de Prosper Vrebos
âgé de trente cinq ans, profession de facteur en graines, domicilié à Louvain
Et après qu' il leur a été donné lecture du présent acte, ont signé avec nous
(Signé) J h Devroey | G me Schievers | P Vrebos | ackermans  

02-04-1887 Overlijdensakte Henricus Stessens echtgenoot van Anna Maria Gys te Retie (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Overlijden
N 25

Het jaar een duizend achthonderd zeven en tachtig,
den tweeden der maand April om negen ure voor
middag zijn voor ons Henricus Vanherck burge
meester en ambtenaar van den Burgerlijken stand der
gemeente van Rethy, Canton van Arendonck,Provincie
van Antwerpen, gecompareerd Franciscus Haest, land
bouwer, oud zes en dertig jaeren, en Joannes Petrus
Willekens, gemeente secretaris, oud vijf en zeventig jaeren,
alle beide inwoners dezer gemeente, geen familie van
den overledene welke Comparanten ons hebben verklaerd
dat heden den tweeden April om twee en een half uren
' s nachts Henricus Stessens, landbouwer, oud acht en
vijftig jaren geboren en wonende te Rethy, echtgenoot
van Anna Maria Gijs, huishoudster oud vijf en vijftig
jaren, alhier woonachtig, zoon van wijlen Matheas Stessens
en van wijle Anna Catharina Devolder, in leven
landbouwers, overleden is in zijn woonhuize wijk
Kleinhoef dezer gemeente en de verklaarders hebben dezen
tegenwoordigen akt van overlijden na voorlezing met ons
geteekend.

J Haest JP Willekens H Van Herck

24-06-1889 Huwelijksakte Jean Baptist Stessens en Maria Elisabeth Lievens te Geel (marriage certificate - acte de mariage - Heiratsurkunde)

Stessens
Joannes Baptista En Lievens Maria Elisabetha N° 55

Het jaar duizend acht honderd negen en tachtig den vier en twintigsten Juny om negen ure voormiddag voor ons Gummarus Baeckmans Schepen gedelegeerden Ambtenaar van den burgerlijken stand te Gheel zijn openbaar ten gemeentenhuize verschenen, Joannes Baptista Stessens, kunstschilder, voorheen te Antwerpen, thans te Rethy wonende,geboren te Rethy, den twee en twintigsten maart achttien honderd een en zestig meerderjarigen zoon van (Anna) zeg Henricus Stessens, in leven landbouwer, overleden te Rethy den tweeden april achttien honderd zeven en tachtig en van Anna Maria Gys, huishoudster, oud acht en vijftig jaren, alhier tegenwoordig, toestemmende en te Rethy wonende en Maria Elisabeth Lievens , zonder beroep, alhier wonende eerste wijk, geboren te Gheel de negentienden november achtien honderd zes en zestig meerderjarige dochter van Joannes Franciscus Lievens, schoenmaker, oud vijf en vijftig jaren, alhier tegenwoordig toestemmende en te Gheel wonende Anna Elisabeth Schenaerts in leven huishoudster overleden alhier den een en dertigsten october achtien honderd acht en zestig. De geboorten en overlijden blijken uit de extrakten alhier gevoegd. Welke komparanten osn aanzocht hebben voorts te gaan tot het huwelijk onder hen beraamd zijnde dezes afkondigingen en aanplakkingen gedaan voor en aans ons gemeentehuis de eersten de negende de tweeden zestienden dezer loopenden maand Juny telkens zondags om elf ure voomiddag. En tegelykertyd te Antwerpen en te Rethy blijkens onverbodsbewijzen alhier gevoegd en aldaar afgeleverd door de Ambtenaars van den burgerlijken stand. De partijen contractanten hebben ons verklaard dat er tusschen hen geene huwelijksvoorwaarden vastgesteld zijn. Geene tegenstrijding aan dit huwelijk ons gedaan zijnde, recht doende aan hun verzoek, na hun voorgelezen te hebben al de bovengestelde stukken alsmede het Zesde Kapittel van het burgerlijk wetboek titel "van het huwelijk" hebben wij gevraagd aan den toekomenden bruidegom en aan de toekomende bruid of zij begeeren zich te nemen voor man en vrouw. Ieder van hen in het bijzonder geantwoord hebbende dat Ja verklaarden wij in naam der wet dat Joannes Baptista Stessens en Maria Elisabetha Lievens door het huwelijk verenigd zijn. Van al hetgeen wij hebben opgesteld akte ten bijwezen van Matheus Stessens, landbouwer, oud een en dertig jaren, Martinus Stessens, landbouwer, oud vier en twintig jaren, beiden broeders des mans, Josephus Lievens, schoenmaker, oud vier en twintig jaren, broeder der vrouw, en Theodorus Schenaerts, kleermaker, oud vier en zeventig jaren, moederlijken oom der vrouw, getuigen de twee eerste te Rethy, de derde alhier, de vierde te Turnhout wonende, en hebben wij na gedane voorlezing dezen akt met de partijen contractanten, den vader der vrouw en de getuigen geteekend, de moeder des mans verklaarde niet te kunnen teekenen uit hoofde van onkunde

B. Stessens E. Lievens
J. Lievens T Schenaerts
M. Stessens M. Stessens
J Lievens
G Baeckmans


02-02-1890 Geboorteakte Pierre Albert Devroy zoon van Jean Joseph en Marie Catherine Lenaerts te Leuven (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

ACTE DE NAISSANCE N° 129 GEBOORTEAKTE Nr

L' an mil huit cent nonante, le quatre du mois de février à quatre heures du relevée
Ten jare duizend acht honderd ____ den ____ der maand ____ om _____ ure ____ ' s ____
Pardevant nous Adrien Fonson , Échevin délégué, Officier de l' État civil de la ville de Louvain
Is voor ons _______ Afgevaardigde Schepen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Leuven
Arrondissement de Louvain, province de Brabant ____________ a comparu : Jean Joseph
Arrondissement Leuven, Provincie Brabant _________________verschenen:
Devroy __________________âgé de quarante trois ans, profession d' ouvrier tanneur
________________________oud ______________jaren, beroep
__________ né à Holsbeek, domicilié à Louvain, lequel nous a exhibé un enfant du sexe
__________geboortig van ______wonende te ___________die ons een kind van het
masculin __________qu' il a déclaré être né en cette ville le deux de ce mois
____________geslacht vertoond heeft welk _ij verklaard heeft geboren te zijn in deze stad,
à deux heures du matin de lui Déclarant, et de son épouse Marie Catherine Lenaerts,
om__________ure___ ' s _________
ménagère, âgée de trente sept ans, née à Louvain y domiciliée, rue des Brasseurs, numéro quarante quatre.
Auquel enfant il a déclaré vouloir donner les prénoms de : Pierre Albert
Aan welk kind _ij verklaard heeft de voorna__ te willen geven van :
Les dites présentation et déclaration faites en présence de : Guillaume Schievers
De gezegde vertooning en verklaring gedaan in de tegenwoordigheid van:
âgé de trente deux ans, profession de cabaretier, domicilié à Louvain et de Louis Godts
oud ______________jaren, beroep___________wonende te _______ en van__________
âgé de cinquante neuf ans, profession de journalier, domicilié à Louvain
oud ______________jaren, beroep______________wonende te _______
Et après qu' il leur a été donné lecture du présent acte, ont signé avec nous
En na hun den tegenwoordigen akt voorgelezen te hebben
(Signé) J h Devroy | G me Schievers | L Godts | A. Fonson
(Geteekend)

Pour copie conforme : Voor gelijkvormige kopij:
L' Officier de l' État civil, De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Felix De...

14-02-1891 Geboorteakte Emma Maria Francisca Stessens, dochter van Joannes Baptist en Maria Elisabeth Lievens te Geel (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

ACTE DE NAISSANCE N° 129 GEBOORTEAKTE Nr

N° 70
Stessens Emma maria
Francisca

Ten jare duizend acht honderd een-en-negentig den zestienden February ten negen en half ure voor middag, verscheen vóór ons, Gummarus Baeckmans schepen gelegeerden Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Gheel, arrondissement Turnhout, provincie Antwerpen, Joannes Baptista Stessens , kunstschilder, alhier wonende eerste wijk geboren te Rethy, oud dertig jaren, ons vertoonende een kind van het vrouwelijk geslacht geboren den veertienden dezer maand om vier ure 's morgends ten zijne woonhuize van hem en van Maria Elisabetha Lievens , zonder beroep, geboren te Gheel, oud vijfentwintig jaren, zijne huisvrouw, aan welk kind hij verklaarde te geven de voornamen van Anna Maria Francisca
De voormelde vertooning en verklaring, gedaan in tegenwoordigheid van Carolus Meeus, herbergier, oud acht en twintig jaren, en Josephus Lievens, schoenmaker, oud zeven en twintig jaren, getuigen alhier wonende. Waarvan deze akt door ons ten gemeentehuize in dubbel is opgemaakt en na voorlezing geteekend met den vader en de getuigen

B Stessens

C Meeus
J Lievens G. Baeckmans