Akten van de familie
Devroy-Stessens
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1851 tot 31/12/1870

Records from the familyhistory from 01/01/1851 till 31/12/1870

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1851 à 31/12/1870

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1851 bis 31/12/1870

29-12-1852 Geboorteakte Anna Maria Devroye dochter van Ludovicus en Joanna Siaens (birthcertificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

GEBOORTEAKTE Nr 73

Op heden Ten jare duyzend acht honderd dertigsten december den duyzend achthonderd twee en vijftig ten tien ure voormiddag
voor ons Petrus Nollekens, Borgemeester Ambtenaer van den Burgerlijken Stand der Gemeente van
Kesselloo Arrondissement van Loven, Provincie Braband is gecompareerd Ludovicus
Devroye
oud twee en dertig jaeren, beroep handwerker geboortig van Bierbeek,
woonende te Kesselloo die ons een kind van het vrouwelijk geslacht heeft vertoond welke hij
verklaert heeft geboren te zijn gisteren ten een ure snachts van in deze
gemeynte, van hem en Joanna Maria Siaens zijne echtgenote, oud een en dertig
jaren gebortig van Linden en aen welke kind hij geeft de voornamen van
Anna Maria
Alles De voorzegde aenbieding en verklaring gedaen in de tegenwoordigheyd van Jan Baptist Loedts oud acht en zestig
jaeren, beroep landbouwer, woonende te Kesselloo en van Jacobus Van Mellaert
oud vier en veertig jaeren, beroep veldwachter, woonende te Kesselloo
En naer hun voorlezing van den tegenwoordigen akt te hebben gedaen dezer heeft den vader verklaert niet te kon
nen naemteekenen by ongeleerdheyd, de getuygen hebben met ons geteekend
(Geteekend) | J Van Mellaert | j b Loedts | P Nollekens

Voor gelijkvormige kopij:
goedgekeurd de doorhaling van twintig gedrukte woorden
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

23-02-1855 Geboorteakte Franciscus Devroey zoon van Ludovicus en Joanna Siaens (birthcertificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

GEBOORTEAKTE Nr 6

Ten jare duyzend acht honderd vijf en vijftig den drij en twintigste february ten tien ure ' s morgens
voor ons Petrus Nollekens, Borgemeester Ambtenaer van den Burgerlijken Stand der gemeente van
Kesselloo Arrondissement van Loven, Provincie Braband is gecompareerd Ludovicus
Devroey
oud vijf en dertig jaeren, beroep handwerker geboortig van Bierbeek,
woonende te Kesselloo die ons een kind van het mannelijk geslacht heeft vertoond welke hij
verklaert heeft geboren te zijn heden alhier ten vier ure smorgens, van hem
en Joanna Siaens zijne echtgenote, oud vijf en dertig jaren gebor
tig van Kesselloo* en aen welke kind hij geeft de voornamen van Franciscus
De voorzegde aenbieding en verklaring gedaen in de tegenwoordigheyd van Carolus Albertus Stallaerts oud negen en veertig
jaeren, beroep herbergier, woonende te Kesselloo en van Theodorus Vanmellaert
oud zes en zestig jaeren, beroep landbouwer, woonende te Kesselloo
En naer hun voorlezing van den tegenwoordigen akt te hebben gedaen, heeft vader verklaerd niet te
konnen teekenen, de getuygens hebben met ons geteekend
(Geteekend) | C. .A Stallaert | T Vanmellaert | C.A. Stallaerts

Voor gelijkvormige kopij:
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

* De moeder is geboren in Linden en niet in Kessel-Lo

21-12-1857 Geboorteakte Theresia Devroey dochter van Ludovicus en Joanna Siaens (birthcertificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

GEBOORTEAKTE Nr 79

Ten jare duyzend acht honderd zeven en vijftig den twee en twintigste December ten tien ure ' s morgens
voor ons Carolus Albertus Stallaerts, schepen gedelegueerde Ambtenaer van den Borgerlijken Stand der Gemeente van
Kesselloo Arrondissement van Loven, Provincie Braband is gecompareerd Ludovicus
Devroey
oud acht en dertig jaeren, beroep handwerker geboortig te Bierbeek,
woonende te Kesselloo die ons een kind van het vrouwelijk geslacht heeft vertoond welke hij
verklaert heeft geboren te zijn alhier gisteren ten tien ure smorgens, van hem
en Joanna Siaens zijne echtgenote, oud acht en dertig jaren
geboren te Linden en aen welk kind hij geeft de voornamen van
Theresia

De voorzegde aenbieding en verklaring gedaen in de tegenwoordigheyd van Jacobus Vanmellaert oud negen en veertig
jaeren, beroep veldwachter, woonende te Kesselloo en van Andreas Verzin
oud vier en dertig jaeren, beroep veldwachter, woonende te Kesselloo
En naer hun voorlezing van den tegenwoordigen akt te hebben gedaen, heeft den vader verklaerd niet te
konnen naemtekenen, de getuygens hebben met ons geteekend
(Geteekend) | J Van Mellaert | A Verzin | C.A. Stallaerts

Voor gelijkvormige kopij:
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

23-10-1858 Huwelijksakte van Henricus Stessens en Anna Maria Gys te Retie (marriage record - acte de mariage - Verheiratung)

Houwelijk n 122

Het jaer een duizend acht honderd acht en vijftig , den
drij en twintigsten der maand October om vier uren na
middag zijn voor ons Carolus Gilbertus Vanden Eijnde
Borgemeester en ambtenaer van den borgerlijken stand der
gemeente van Rethy, Canton van Arendonk, provincie van
Antwerpen gecompareerd in het openbaar op het gemeente huis
Henricus Stessens, jongman, landbouwer, woonende
te Rethy en aldaer geboren den veertienden Mei achthien
honderd acht en twintig blijkens uit het extrakt zijner
geboorte alhier gezien, bejaerden zoon van Mattheus
Stessens, landbouwer te Rethy woonagtig, alhier tegen
woordig en toestemmende en van wijle Anna Catharina
Devolder, overleden te Rethy den twintigsten april
achthien honderd twee en veertig Blijkens uit den originelen
akt harer aflijvigheid, opgemelden Henricus Stessens
heeft voldaen aan de nationale militie blijkens het
alhier geziene attest Letteris LL , afgeleverd door den
heer Gouverneur der provincie den dertigsten September laatstleden
te eene, en Anna Maria Gys, jongedochter, dienstmeid,
woonende te Rethy geboren te Desschel den vijfentwintigsten
Maart achthienhonderd drij en dertig blijkens uit het extract
harer geboorte alhier gezien, bejaerde dogter van wijlen
Joannes Baptista Gys en Aldegondis Vandeven
beide te Desschel overleden te weten: eerstgemelden
den zevenentwintigste february achtienhonderd acht en
veertig de tweede, de derden january achtienhonderd
zes en vijftig , blijkens uit de extracten hunner aflijvigheid
alhier gezien, waaruit ook blijkt dat grootouders
der vaderlijke en moederlijke zijde overleden zijn,
ten andere zijde, welke comparanten hebben ons verzocht
van te procederen tot het houwelijk onder hun beraemd
en welkens afkondigingen zijn gedaan geweest voor
de voornaemste deur des ingangs van ons dorps huis
te weten : de eerste den tienden dezer lopende maand
en de tweeden den zeventienden daaropvolgende
beide op zondagen en telkens om elf ueren voor
middag, geene tegenstrijding van dit huwelijk ons te kennen
gegeven zijnde, recht doende aan dit verzoek, wij
hebben naar dat door ons aen de comparanten waren
voorgelezen alle de stukken hierboven vermeld
alsmede het zesde kapittel van den titel van den
civielen wetboek geintituleerd van het huwelijk, gevraagd
aan den toekomenden bruidegom en aan de toekomende
bruid of zij begeren zich te nemen voor man en
vrouw , ieder van hun in het bijzonder geantwoord
hebbende dat Ja. Wij verklaren in de naam van de
wet dat Henricus Stessens en Anna Maria
Gys
vereenigd zijn door het houwelijk, van alle het gene
wij hebben dezen akt opgesteld in tegenwoordigheid
van Joannes Franciscus Stessens, oud acht en dertig jaeren
en Martinus Stessens, oud zes en dertig jaeren beyde land
bouwers en broeders des bruidegoms, Petrus Smets, land
bouwer oud een en veertig jaeren, zwager van den bruidegom,
Joannes Baptista Gijs, dienstknegt, oude twee en veertig
jaeren, broeder der bruid, alle vier inwoonders dezer
gemeente, dewelke deze tegenwoordige akt met ons
en gezamenlijk met de parteijen Contractanten
naer voorlezing hebben geteekend, uitgenomen de bruid
en de vierde getuigen die verklaerd hebben niet te
kunnen schrijven.

H Stessens M Stessens
J F Stessens P Smets
M Stessens C G VandenEijnde


11-01-1860 Geboorteakte Anna Maria Florentia Devroey dochter van Ludovicus en Joanna Siaens te Kessel-Lo (birthcertificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

GEBOORTEAKTE Nr 4

Ten jare duyzend acht honderd zestig den Elfste January ten tien ure ' s morgens
voor ons Johannes Davidts Borgemeester Afgevaardigde Schepen, Ambtenaer van den Borgerlijken Stand der Gemeente van
Kesselloo Arrondissement van Loven, Provincie Braband is gecompareerd Ludovicus
Devroey
oud veertig jaeren, beroep werkman geboortig te Bierbeek,
woonende te Kesselloo Sectie V die ons een kind van het vrouwelijk geslacht heeft vertoond welke hij
verklaert heeft geboren te zijn alhier heden ten vier ure smorgens, van hem
en van Joanna Siaens zijne echtgenote, oud acht en dertig jaren gebor
tig van Linden en aen welke kind hij geeft de voornamen van Anna
Maria Florentia

De voorzegde aenbieding en verklaring gedaen in de tegenwoordigheyd van Theodorus Vanmellaert oud zes en zeventig
jaeren, beroep landbouwer, woonende te Kesselloo en van Jacobus Vanmellaert
oud twee en vijftig jaeren, beroep veldwachter woonende te Kesselloo
En naer hun voorlezing van den tegenwoordigen akt te hebben gedaen, heeft vader verklaert niet te kon
nen naemtekenen, de getuygens hebben met ons geteekend
(Geteekend) | T Van Mellaert | J Van Mellaert | Davidts

Voor gelijkvormige kopij:
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

22-03-1861 Geboorteakte Joannes Baptista Stessens, zoon van Henricus en Anna Maria Gijs te Retie (birthcertificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Geboorte Nr 43

Het Jaer een duyzend acht honderd een en zestig den dry en twintigsten der maand Maart om negen ueren voor de middag is voor ons Carolus Gilbertus Vanden Eijnde, Burgemeester en ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente van Rethy, Canton van Arendonk, provincie van Antwerpen, gecompareerd Henricus Stessens, landbouwer, oud twee en dertig jaren, geboren en woonenden te Rethy, dewelke ons vertoond heeft een kind van het manlijk geslacht , geboren te Rethy, gisteren den twee en twintigsten Maart, om elf uren ' s avonds van hem verklaerder en van Anna Maria Gys, zijne huisvrouw, geboren te Deschel, woonende te Rethy en waeraen hij verklaert heeft te willen geven de voornamen van Joannes Baptista. De voornoemde verklaring en vertooning gedaen in de tegenwoordigheyd van joannes Petrus Willekens, gemeente secretaris, oud negen en veertig jaren, en franciscus Marissen (?), brigadier te ruschte (?), oud dry en zestig jaren, alle beide inwoonenders dezer gemeente
Dewelke met den vader dezen tegenwoordigen akt van geboorte naar voorlezing met ons hebben getekend.
H. Stessen C G Vanden Eijnde
P Willekens
F Marissen

07-06-1862 Geboorteakte Catharina Devroey dochter van Ludovicus en Joanna Siaens te Kessel-Lo (birthcertificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

GEBOORTEAKTE Nr 36

Ten jare duyzend acht honderd twee en zestig den zevenden Juniyy x ten acht ure ' s morgens
voor ons Johannes Davidts Burgemeester Afgevaardigde Schepen, Ambtenaer van den Borgerlijken Stand der Gemeente van
Kesselloo Arrondissement van Loven, Provincie Braband is gecompareerd Ludovicus
Devroey
oud drij en veertig jaeren, beroep landbouwer geboortig te Bierbeek,
woonende te Kesselloo Sectie Nr die ons een kind van het vrouwelijk geslacht heeft vertoond welke hij
verklaert heeft geboren te zijn alhier heden ten vier ure smorgens, van hem
en Joanna Siaens zijne echtgenote, oud een en veertig jaeren gebortig van
Linden en aen welk kind hij geeft de voornamen van Catharina
De voorzegde aenbieding en verklaring gedaen in de tegenwoordigheyd van Ludovicus Oliviers oud twee en veertig
jaeren, beroep landbouwer, woonende te Kesselloo en van Jacobus Vanmellaert
oud vier en vijftig jaeren, beroep veldwagter woonende te Kesselloo
En naer hun voorlezing van den tegenwoordigen akt te hebben gedaen, heeft vader verklaert niet te konnen naem
tekenen, de getuygens hebben met ons geteekend
(Geteekend) | L Oliviers | J Van Mellaert | Davidts

Voor gelijkvormige kopij:
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

X : Juni verzending en doorhaling van een woord goedgekeurd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

26-05-1864 Geboorteakte Petrus Devroye zoon van Ludovicus en Joanna Siaens te Kessel-Lo (birthcertificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

GEBOORTEAKTE Nr 31

Ten jare duyzend acht honderd vier en zestig den negen en twintigsten Meij ten tien ure ' s morgens
voor ons Johannes Davidts Burgemeester Afgevaardigde Schepen, Ambtenaer van den Burgerlijken Stand der Gemeente van
Kesselloo Arrondissement van Loven, Provincie Braband is gecompareerd Ludovicus
Devroye
oud zes en veertig jaeren, beroep landbouwer geboortig te Bierbeek,
woonende te Kesselloo die ons een kind van het mannelijk geslacht heeft vertoond welke hij
verklaert heeft geboren te zijn alhier zes en twintigste ten elf ure smiddag, van hem en
van Joanna Siaens zijne echtgenote, landbouwerse, oud vijf en veertig jaeren gebortig
te Linden en woonende te Kesselloo en aen welk kind hij geeft de voornamen van
Petrus

De voorzegde aanbieding en verklaring gedaen in de tegenwoordigheyd van Ludovicus Oliviers oud drij en veertig
jaeren, beroep landbouwer, woonende te Kesselloo en van Jacobus Vanmellaert
oud zesenvijftig jaeren, beroep veldwagter woonende te Kesselloo
En naer hun voorlezing van den tegenwoordigen akt te hebben gedaen, heeft den vader verklaert niet te konnen
naemtekenen, de getuygens hebben met ons geteekend
(Geteekend) | L Oliviers | J Van Mellaert | Davidts

Voor gelijkvormige kopij:
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

19-11-1866 Geboorteakte Maria Elisabeth Lievens, dochter van Joannes Franciscus en Anna Elisabeth Schenaerts te Geel (birthcertificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Lievens Maria Elisabetha
N° 321

Het jaar een duizend acht honderd zes en zestig den twintig
sten November om negen ure voormiddag is voor ons Schepen gedelegeerden Ambtenaer van den burgerlijken stand te Gheel,
gekomen Joannes Franciscus Lievens, schoenmaker, hier
woonende eerste wijk, geboortig van Gheel oud dry en dertig jaren,
ons vertoonende een kin van het vrouwelijk geslacht, geboren
gisteren om elf ure des avonds ten zijnen woonhuize van hem
en Anna Elisabetha Schenaerts, geboortig van Gheel, oud dertig
jaren, zijne huisvrouw; aan welk kind hij verklaarde te geven de voornamen van Maria Elisabetha . Deze vertooning en
verklaring gedaen ten bijwezen van Jacobus Le Bon, orgelist, oud dry en vijftig jaren en Ludovicus Proost, schrijver, oud zes en twintig jaren, getuigen hier woonenden . Welke na voorlezing dezen akte
met den vader en met ons hebben geteekend

J Lebon F Lievens L Proost

N J Lebon