Akten van de familie
Devroy-Stessens
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1831 tot 31/12/1850

Records from the familyhistory from 01/01/1831 till 31/12/1850

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1831 à 31/12/1850

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1831 bis 31/12/1850

26-03-1833 Geboorteakte Anna Maria Gys, dochter van Joannes Baptista en Aldegonde Vandeven te Dessel (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Geboorte
Nr 34

Het jaer een duyzend acht honderd dry en dertig, den zesen
twintigsten der maend Meert ten negen ueren voor middag is
voor ons Joannes Baptista Raeymaeckers Borgemeester en
Ambtenaar van den Borgerlijken Stand der Gemeente van
Desschel, canton van Arendonck, Provincie van Antwerpen,
is gekompareerd Joannes Baptista Gys, landbouwer, woonen
de in deze gemeente, oud zes en veertig jaeren, den welken ons
vertoond heeft een kind van het vrouwelijk geslagt, ge
booren in de derde Wijk van deze Gemeente, gisteren den vijf
en twintigsten Meert ten een uer s nagts, van hem ver
klaerder en van Aldegonde Vandeven , zijne huysvrouwe, woonende
in deze Gemeente en waeraen hij verklaerd heeft te willen
geven den Voornaemen van Anna Maria, de voornoemde verklaring
en vertooning gedaen in de tegenwoordigheyd van Joannes Vangeel,
landbouwer, oud vijf en zestig jaeren, en Martinus Mormans,
landbouwer, oud negenveertig jaren, alle beyde inwoonders van
deze Gemeente en den Vaeder en de getuygen hebben deezen
tegenwoordige akt van geboorthe niet met ons geteekend
naer dat den zelvenhun werd voorgelezen, niet te kunnen schrijven

J B Raeymaeckers
Borgem

20-04-1842 Overlijdensakte Anna Catharina Devolder echtgenote van Mattheus Stessens te Retie (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

Overlijden
N 59

Het jaer Een duyzend achthonderd tweeenveertig, den een
en twintigsten der maend april om acht ueren voor middag
zijn voor ons Carolus Gilbertus VandenEynde Burgemeester
en Ambtenaer Van den Borgerlijken Stand der gemeente van
Rethy, Provincie van Antwerpen, Canton van Arendonck,
gecompareerd Matheas Stessens, landbouwer, oud zes en
vijftig jaeren, en petrus Vanhout landbouwer, oud negen
en dertig jaeren, alle beyde inwoonders van deze gemeente,
den eersten Man en tweeden gebuer van de overledene
Welke Comparanten ons hebben verklaerd dat gisteren
den twintigsten april om twee ueren naer middag
Anna Catharina Devolder
, landbouwster, geboren
en woonenden in deze gemeente oud vijftig jaeren
egtgenoot van den eersten Comparant, dogter van wijlen
Joannes Devolder en van wijlen Catharina Nuyts, beyde
te Turnhout overleden, overleden is in haer huys gelegen
in de wijk C nr 56 dezer gemeente en den eersten
Comparant heeft dezen tegenwoordigen akt Van overlijden
naar voorlezing met ons getekend, den tweeden Com
parant niet getekend hebbende niet te kunnen
Schrijven

M. Stessens C G VandenEynde


14-05-1846 Huwelijksakte Ludovicus Devroy en Joanna Elisabetha Siaens te Holsbeek (marriage certificate - acte de mariage - Verheiratungsurkunde)

AKTEN VAN HUWELIJKEN EN ECHTSCHEYDINGEN Nr 4

Op heden Veertienden Mey Jaer duyzend acht honderd zes en veertig ten tien uere
voormiddag voor ons Guilielmus Lontie, Borgemeester Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeynte
van Holsbeek Arrondissement van Loven, Provincie Braband zyn gecompareerd in openbaere zitting,
Ludovicus Devroy oud zes en twintig Jaeren, Dienstbode woonende de Corbeek
Loo voor deze woonende te Loven, geboren te Bierbeek de vier en twintigsten Juni Jaer
achttienhonderd negentien blijkens het hier gevoegd extract van zijnen geboorten akt, meer
jarigen zoon van wijlen Petrus Devroy overleden te Bierbeek den twelfsten October Jaer acht
tien honderd zes en dertig blijkens het extract van zijnen overlijdings akt alhier gevoegd en van
Susanna Hooveldts, landbouweresse woonende te Bierbeek hier tegenwoordig en in dit houwe
lijk toestemmende. Welken comparant heeft voldaen aan de wetten nationale mili
tie blijkens het hier gevoegd certificaat ende
Joanna Elisabetha Siaens oud drij en twintig Jaeren landbouwersse, woonende
te Holsbeek, geboren te Linden den vier en twintigsten september Jaer achttien
honderd twee en twintig (jaeren) blijkens het hier gevoegd extract van haeren geborte
akt, meerderjarige dogter van Josephus Siaens, landbouwer, woonende te Holsbeek
hier tegenwoordig en in dit houwelijk toestemmende en van Joanna Cabar overleden
te Holsbeek den veertiende November Jaer achttien honderd vier en dertig blijkens haeren
overlijdings akt alhier voorgelezen

Welke comparanten ons hebben verzogt voorts te gaan tot het huwelyk onder hun beraemt, waar van de afkondigingen gedaen
zyn geweest voor de voornaemste deure des ingangs van ons gemeynte-huys en de geene van Corbeek Loo ende van de
stad Leuven op de zondagen derden en tienden dezer maend

Geene tegenstreydigheyd aen dit huwelyk ons te kennen gegeven zynde, en regt doende op dit verzoek, wy hebben naer voorlezing der
stukken, blykende hetgene hier boven gemeld is alsmede van het zesde kapitel van den borgerlyken wetboek getiteld VAN HET HUWELYK,
gevraegd aen den toekomenden bruydegom en de toekomende bruyd of zy begeeren zig te nemen voor man en vrouw ieder van hun
in het byzonder geantwoord hebbende van ja; wy verklaeren in de naem van de wet dat door het huwelyk vereenigd zyn de
gemelde Ludovius Devroy en Joanna Elisabetha Siaens
Van alle hetwelk wy dadelyk dezen akte van houwelyk hebben opgesteld en alles gedaen te
Holsbeek in tegenwoordigheid van Lambertus Siaens, oud een en twintig jaeren, landbouwer,
broeder van de bruid, van Johannes Franciscus Vandeput, oud zes en twintig Jaeren , land
bouwer, van Franciscus Geets, oud een en vyftig jaeren, landbouwer en van Guillielmus
Geets, oud een en dertig Jaeren dienstbode, alle woonende te holsbeek de dry laeste geene
bloedverwanten nog te geallieerde met de contractanten. Welke vier getuygen deze akte van
houwelyk na gedane voorlezing benevens ons Ambtenaar geteekend hebben de byde
echtgenoten de moeder van den bruidegom de vader van de bruid hebben alle verklaerd
niet te konnen naemteekenen door ongeleerdheid
(Geteekend) L Siaens | J Vandeput | J f Geets | G Geets

Voor gelijkvormige kopij:
de doorhaling van. .. woorden ...
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand


14-12-1846 Geboorteakte Johannes Josephus Devroy zoon van Ludovicus en Joanna Siaens te Holsbeek (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

GEBOORTEAKTE Nr 23

Op heden vijftienden December Jaer duyzend acht honderd zes en veertig ten tien uere voormiddag
voor ons Guilielmus Lontie, Borgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Holsbeek
Arrondissement van Loven, Provincie Braband is gecompareerd Ludovicus Devroy
oud zes en twintig jaeren, beroep van lanbouwer geboortig te Bierbeek, woonende te Holsbeek
die ons heeft vertoond een kind zijnde van' t mansgeslacht geboren in comparants
wooning te Holsbeek, gisteren veertienden dezer maend ten tien ure voormiddag , van hem comparant en
zijne echtgenote Joanna Elisabetha Siaens ook landbouwersse, te Holsbeek en aen welke kind hij verklaerd
heeft te geven den voornaemen van Joannes Josephus
Alles in de tegenwoordigheyd van Joannes Franciscus Geets oud een en vijftig jaeren,
beroep van landbouwer, woonende te Holsbeek en van Petrus Liebrechts
oud twee en veertig jaeren, beroep van veldwagter, woonende te Holsbeek En naer
voorlezing dezer heeft vader verklaerd niet te konnen naemteekenen en de twee getuygen hebben deze
benevens ons geteekend
(Geteekend) | J f Geets | P Liebrechts | G Lontie

Voor gelijkvormige kopij:
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

21-10-1849 Geboorteakte Johannes Leonardus Devroy zoon van Ludovicus en Joanna Siaens te Kessel-Lo (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

GEBOORTEAKTE Nr 50

Ten jaere duyzend achthonderd negen en veertig den een en twintigsten October ten elf ure voormiddag
voor ons Petrus Nollekens, Borgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van
Kesselloo Arrondissement van Loven, Provincie Braband is gecompareerd te Kesselloo Ludovicus
Devroy
oud negen en twintig jaeren, beroep handwerker geboortig te Bierbeek,
woonende te Kesselloo Sectie V die ons een kind van het mannelijk geslacht heeft vertoond welke hij
verklaert heeft geboren te zijn in zijne wooning heden een zes ure smorgens van hem en
van Joanna Maria Siaens zijne echtgenote, oud zes en twintig jaeren gebortig van Linden,
aen welke kind hij heeft gegeven de voornaem van Johannes Leonardus
De voorzegde aenbieding en verklaring gedaen in de tegenwoordigheyd van Joannes Franciscus Schriels oud twee en dertig
jaeren, beroep onderwyzer, woonende te Kesselloo en van Jacobus Van Mellaert
oud een en veertig jaeren, beroep veldwagter, woonende te Kesselloo
En naer hun voorlezing van den tegenwoordigen akt te hebben gedaen, hebben de twee getuygen hebben met ons geteekend
en den vader verklaert by ongeleerdheyd niet te konnen naemteekenen
(Geteekend) | J Van Mellaert | J Schriels | P Nollekens

Voor gelijkvormige kopij:
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand